Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Koalícia rokuje o opatreniach: dane až v septembri, áno komerčným testom, otvoria časť obchodov, 100 eur na zamestnanca

Koalícia chce povoliť komerčné testy na koronavírus.

Platenie daní za minulý rok chce odložiť až na koniec septembra (nie na koniec júna, ako sa predpokladalo doteraz).

V pláne má aj podmienečne povoliť otvorenie prevádzok s menším rizikom šírenia choroby (teda okrem reštaurácií, cukrární, kaviarní, vinoték, barov, klubov, akvaparkov, masážnych salónov a športovísk).

Každá firma by mala dostať od štátu 100 eur na zamestnanca v trvalom pracovnom pomere, aby tým štát podporil nákup dezinfekčných prostriedkov.

Vyplýva to zo zoznamu 42 opatrení, ktoré na Facebooku zverejnil poslanec SaS a šéf finančného výboru Marián Viskupič.

Navrhované opatrenia obsahujú aj všetky sľuby, ktoré už dala podnikateľom predchádzajúca vláda, teda napríklad aj odloženie platieb odvodov živnostníkov počas krízových troch mesiacov či dohoda s bankami o beztrestnom odložení splátok úverov výmenou za zrušenie bankového odvodu.

Viskupič hovorí, že ide o „aktuálnu pracovnú verziu opatrení na podporu ekonomiky, o ktorých sa uvažuje“.

Tvrdí, že majú ísť veľmi rýchlo na schválenie vo vláde a do parlamentu skráteným legislatívnym konaním. „Práve toto je situácia, keď sú splnené podmienky na skrátenie legislatívneho konania – hrozia straty na životoch a Slovensku hrozia obrovské hospodárske škody,“ píše Viskupič.

Opatrenia na stlmenie ekonomických následkov koronavírusu:

1. Vozidlám, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly v čase od 1. 3. do 30. 9., sa predlžuje platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly o tri mesiace.

2. Odpustenie dane z motorových vozidiel za druhý kvartál (pri preddavkoch, resp. refundácia nad sumu 100 € pri celoročnej platbe vopred).

3. Automaticky (bez podávania žiadosti či oznámenia) voliteľný odklad povinnosti podať riadne ročné daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby, z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 (aby ten, kto má preplatok, mohol dostať vratku skôr), vrátane zamestnávateľov podávajúcich daňové priznania za svojich zamestnancov, ako aj posun termínu poukázania 2 % do 30. 6.

4. Odloženie povinnosti zaplatiť daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020, bez žiadosti či oznámenia a bez úrokov z omeškania.

5. Zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020 (teda až od októbra 2020) a odpustenie príslušných úrokov. Chýbajúce preddavky sa prejavia až v ročnom zúčtovaní.

6. Odloženie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody za mesiace február, marec a apríl 2020, bez záznamu v registri neplatičov. Odvody za máj by boli splatné v riadnom termíne (jún). Výška dočasne nezaplatených odvodov sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

7. Odloženie povinnosti platiť DPH za mesiace február, marec a apríl 2020. DPH za máj by bola splatná v riadnom termíne (25. jún). Výška dočasne nezaplatenej DPH sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

8. Prednostné ukončenie kontrol DPH tam, kde daňový subjekt žiadal o vratku DPH. Stanoviť sumu 10-tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená najneskôr do 30. 4., a sumu 50-tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená do 31. 5.

9. Zavedenie inštitútu „Karanténna PN a OČR“. Dávku v PN a OČR (55 % z hrubého platu, cca 70 % z čistého platu) by od prvého dňa (najskôr od 9. 3.) hradila Sociálna poisťovňa. Karanténna PN sa uplatní, ak musí ísť zamestnanec do karantény alebo o nej rozhodne zamestnávateľ v prípade, že musel zavrieť/obmedziť prevádzku.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

10. Umožniť zamestnávateľovi prejsť na náhradu mzdy vo výške 60 % z platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, bez predošlého súhlasu odborov, § 142 bod 4 Zákonníka práce.

11. Vyhlásenie celozávodnej dovolenky/nariadenie hromadného čerpania dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, avšak s ich informovaním aspoň 3 dni pred začatím.

12. Zmeniť pravidlá hromadného prepúšťania z 20, resp. 30 zamestnancov na „20, resp. 30 zamestnancov alebo najviac 5 % zamestnancov k predošlému mesiacu“.

13. Vyplácanie odstupného v mesačných splátkach.

14. Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu z 10 na 40 dní pre dovozcov z tretích krajín.

15. Posunutie povinnosti cestovných kancelárií vrátiť peniaze pri stornovaní zájazdu zo 14 na 45 dní. Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch – § 20 bod 4.

16. Odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka za mesiace marec, apríl a máj.

17. Prerušenie živnosti najmenej na 1 mesiac (dnes 6 mesiacov), na neurčito, najviac však na tri roky.

18. Zrušenie všetkých limitov na odpis daňovej straty.

19. Zrýchlenie daňovej uznateľnosti nedobytných pohľadávok (1 rok po splatnosti 50 %, 2 roky po splatnosti 100 %).

20. Refundácia úrokov z úverov a lízingov za mesiace marec, apríl a máj, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR) cez SZRB (?) – na základe žiadosti, pre FO a PO.

21. Odklad splátok bankových úverov (aj ŠFRB) o tri mesiace (vyrokovať s bankami, ako protihodnota môže slúžiť neplatenie bankového odvodu), bez uvedenia v zozname dlžníkov, bez možnosti nárokovania predčasného splatenia úverov zo strany bánk. Tieto tri mesačné splátky by sa zaradili na koniec splátkového kalendára, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR), ako aj odsun zasielania výkazov bankám.

22. Refundácia nájomného za prevádzky, ktoré boli uzavreté na základe opatrenia ÚVZ SR č. 2595 z 15. 3., ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky). (Domyslieť proces: kto konkrétne bude refundovať? Vytvorenie koronavírusového krízového fondu z prostriedkov EÚ?)

23. Refundácia škôd vzniknutých zatvorením maloobchodných prevádzok na tovare podliehajúcom skaze (napríklad živé kvety, výsadbový tovar, sezónny tovar… sem presne definovať druhy tovaru). Pokiaľ možné, refundovať z prostriedkov EÚ.


 • Prosba: Ak podnikáte, napíšte nám o tom, čo teraz zažívate.

24. Zrušenie výkonu kontrol do 30. 9. (platí pre novozačaté kontroly, prebiehajúce sa dokončia):

a) regionálne úrady verejného zdravotníctva SR – kontroly zamerané na plnenie ohlasovacej povinnosti, evidenčnej povinnosti (meranie a zaznamenávanie teplôt) a dodržiavanie HACCP, s výnimkou prípadov, keď došlo k podozreniu na poškodenie zdravia spotrebiteľa

b) Národný inšpektorát práce a regionálne inšpektoráty práce – všetky kontroly

c) Slovenský metrologický inšpektorát – kontroly zamerané na plnenie evidenčnej povinnosti, plnenie povinností súvisiacich s overením určených a povinných meradiel

d) Slovenská obchodná inšpekcia – napr. plnenie povinnosti vyplývajúcich z vyhlášky MH SR č.277/2008

e) veterinárne

f) fytosanitárne – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)

g) Sociálna poisťovňa

h) revízie spotrebičov

i) kontroly BOZP (vrátane u správcov bytových domov)

j) životné prostredie

k) Technická inšpekcia

l) okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru

m) telekomunikačný úrad

n) ÚRSO

o) Slovenský metrologický inšpektorát u správcov bytových domov

p) krmovinové (ÚKSÚP)

25. Predĺženie lehoty uloženia doporučených zásielok o 7 dní, platnosť do 30. 9.

26. Predĺženie lehôt o 90 dní, ak nie je uvedené inak:

a) podanie DPH priznania (o 30 dní)

b) mzdové hlásenia a hlásenia do zdravotných poisťovní a sociálnych poisťovní, predĺženie termínu na doloženie PN a OČR (o 60 dní)

c) oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažných plnení prijatých od držiteľov; nepeňažné daňové priznania lekárov

d) preventívne lekárske prehliadky zamestnancov (90 dní po skončení mimoriadneho stavu); podávanie elektronických žiadostí GSAA

e) odklad prehliadok potrebných na získanie alebo predĺženie oprávnení (osvedčení o odborných spôsobilostiach), ako aj potrebných na výkon definovanej činnosti (napr. práca pod napätím, práca v noci, práca vo výškach)

f) miestne zisťovania

g) pravidelné účtovné uzávierky

h) povinnosti podmienené zasadnutím valnej hromady a. s., konanie členských schôdzí a valných zhromaždení, členských schôdzí družstva

i) povinnosti podmienené ukladaním dokumentov obchodných spoločností a družstva do obchodného registra

j) revízie spotrebičov, iné revízne činnosti

k) výmena určených meradiel

l) povinné vzdelávania

m) kontroly BOZP

n) obhliadky vonkajších a vnútorných vyhradených technických zariadení (o 90 dní)

o) podávanie elektronických žiadostí GSAA

p) plnenie záväzkov plynúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na plnenie časového harmonogramu realizácie projektov

27. Zrušenie oznamovacích a reportingových povinností do 30. 9. – Infrastat, štatistické zisťovanie, výkaz spotrebiteľských obalov, reporty certifikovanej produkcie BIO výrobkov (rozdiel k predošlému bodu je ten, že v tomto bode uvedené povinnosti by zanikli, zatiaľ čo v predošlom bode uvedené povinnosti by sa len predĺžili)

28. Plošné moratórium na udeľovanie sankcií v období 1. 3. až 30. 9. v oblastiach:

a) nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku

b) neplnenie odberových diagramov elektriny a plynu u odberateľov, rovnako aj prekročenie odberových diagramov

Návrh textu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vo svojej pôsobnosti vykonáva cenovú reguláciu voči regulovaným subjektom a nastavuje pravidlá, v zmysle Zákona o regulácii, na obdobie bežnej situácie. Keďže od 12. 3. 2020 je vyhlásená mimoriadna situácia v zmysle § 3 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, úrad v záujme ochrany odberateľov elektriny pristupuje k prijatiu opatrenia v regulácii elektroenergetiky.

Keďže existuje v súvislosti so šírením epidémie na území Slovenskej republiky všeobecný hospodársky záujem na mimoriadnej regulácii v rámci elektroenergetiky, úrad prijíma toto opatrenie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) Zákona o regulácii 250/2012 Z. z.

Keďže odberateľ môže mať počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a povinnej karantény významné zmeny odberu elektriny, ktoré nemohol vopred predvídať, určuje úrad až do skončenia mimoriadnej situácie regulovaným subjektom fakturovať tarify za rezervovanú kapacitu na základe skutočne nameranej hodnoty po skončení mesiaca a nie na základe nahlásenej hodnoty rezervovanej kapacity, pokiaľ o to odberateľ písomne požiada. Tarifa ani sadzba za rezervovanú kapacitu sa týmto opatrením nemení.

c) prekročená platnosť vodomerov na teplú a studenú vodu, vyhradených technických zariadení, požiarnych zariadení, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, neplnenie ukazovateľov v zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

d) z dodatočných daňových priznaní za február až jún 2020

e) neabsolvovanie povinnej kontroly technického stavu a/alebo emisnej kontroly vozidla v období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020

29. Zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovných miest – v § 50, odsek 1) zákona o službách zamestnanosti upraviť podmienky pre zamestnávateľov, ktorí sa uchádzajú o príspevok, tak, aby sa týkal tých zamestnávateľov, ktorým bolo obmedzené vykonávanie ich činnosti opatreniami vlády, ÚVZ SR – napr. maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ), upraviť podmienky 3 mesiacov na oprávnenosť požiadať o príspevok a takisto upraviť rozsah obmedzenia týždenného pracovného času až do 100 %. V odseku 2 tohto paragrafu upraviť náhradu mzdy na úroveň porovnateľnú s vyplácaním príspevku počas PN či OČR. V odseku 3 odstrániť zbytočné prekážky na získanie tohto príspevku.

Zmeniť súčasnú úpravu, podľa ktorej je tá-ktorá podpora možná len formou schémy de minimis, čo je forma (max. štátna podpora pre podnikateľa za posledné 3 roky 200.000 €) značne nevyhovujúca pre veľkú časť podnikateľov – schváliť veľkú schému štátnej pomoci.

30. Uľahčiť čerpanie EŠIF fondov. Konkrétny postup je nad rámec tohto dokumentu a bude rozpracovaný expertmi.

31. Okamžité vyplatenie priamych platieb za rok 2019 všetkým poľnohospodárom, ktorí z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry nie sú rizikoví. Pomerne veľké množstvo poľnohospodárov ešte nemá vyplatené priame platby za rok 2019 najmä v dôsledku neukončených kontrol na mieste. Kontroly na mieste (vzhľadom na COVID-19) nebudú ešte určitý čas vykonávané.

32. Povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško.

33. Otvorenie viacerých hraničných prechodov pre nákladnú automobilovú dopravu, napr. Hosťovce, Šahy, Komárno, Kráľ, Štúrovo, Mníšek nad Dunajcom.

34. Prevádzkam, ktoré smú byť otvorené, neobmedzovať čas predaja, aby sa znížila koncentrácia zákazníkov.

35. Povoliť karanténne opatrenia na pracovisku. Možnosť vytvoriť na podniku karanténny objekt, kde by mohli byť umiestnení na 2 týždne počas 24 hodín zamestnanci, ktorí by museli ostať v karanténe doma, ale nemajú zatiaľ príznaky a môžu vykonávať svoju prácu. Zamestnávateľ musí zabezpečiť miesto na prespanie, hygienické zariadenia a stravu. Na dobrovoľnej báze.

36. Pozastaviť platnosť GDPR v záujme operatívne informovať o potvrdených prípadoch a osobách v úzkom kontakte s vysokým rizikom expozície v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR č. OE/791/84737/2020 z 9. 3. 2020, aby podniky vedeli operatívne vyhlasovať karanténne situácie a zabezpečovať výrobu.

37. Dovoliť otvoriť prevádzkam, ktoré splnia hygienické požiadavky (gumené alebo igelitové rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúška pre predavačov, ako aj vstup pre zákazníkov len s rúškom), okrem reštaurácií, cukrární, kaviarní, vinoték, barov, klubov, akvaparkov, masážnych salónov, športovísk… všade tam, kde dochádza k zvýšenému kontaktu.

Ak nie, tak:

a) dovoliť vybraným prevádzkam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná galantéria; špecifikovať a povoliť B2B predajne

b) umožniť výdaj tovaru konečnému zákazníkovi zo skladu predajne v prípade samostatného vchodu za predpokladu splnenia hygienických požiadaviek a pri minimálnom počte zákazníkov.

c) umožniť poskytovateľom ubytovacích služieb ubytovanie osôb, ktoré vykonávajú prácu v oblasti ubytovania, za splnenia hygienických a epidemiologických požiadaviek

d) povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško

38. Poskytnutie nenávratného príspevku vo výške 100 € na ochranné prostriedky (rukavice, dezinfekcia, rúška…) zamestnávateľovi za každého zamestnanca TPP k 1. 3.

39. Rokovať s telekomunikačnými spoločnosťami o neobmedzenom prístupe k internetu, resp. zvýšení objemu dát pre home office.

40. Zriadiť slovenskú a anglickú webstránku s opatreniami a aktuálnymi informáciami ku koronavírusu.

41. Umožniť komerčné testovanie na koronavírus.

42. Urýchlené zavedenie „Podnikateľského kilečka“ – 100 konkrétnych zlepšení podnikateľského prostredia, ktoré sú ihneď realizovateľné a nespôsobia výpadok v ŠR.

Zdroj: Facebook Mariána Viskupiča

Dnes na DennikE.sk

 • Odvody: Firmám, ktoré boli povinne zatvorené, štát odpustí odvody za apríl
 • Burzy: Hlavné akciové indexy v USA stúpli o tri percentá, vplyv malo aj odstúpenie Sandersa
 • EÚ: Ministri financií sa nedohodli na záchrannom pláne, ktorý má pomôcť ťažko zasiahnutým štátom čeliť pandémii  koronavírusu
 • WTO: Svetový obchod s tovarom tento rok klesne o 13 až 32 percent
 • Letectvo: Airbus zníži výrobu o tretinu
 • Ekonomický newsfilter: Na pomoc veľkým firmám predsa dôjde
 • Otázky a odpovede: Ako požiadať o pomoc pri zatvorenej prevádzke a poklese tržieb
 • Napíšte nám: Pomôže vám vládny balík na pomoc ekonomike?
Zdieľať

Minister Krajniak: Kurzarbeit pre veľkých predstavíme na budúci týždeň, s bankami si splátky musia dohodnúť sami

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Kurzarbeit pre veľkých zamestnávateľov vláda predstaví na budúci týždeň, no odklad splátok v bankách zrejme nebude riešiť, firmy si ho budú musieť dohodnúť priamo s bankami, hovorí v rozhovore pre Denník E minister práce Milan Krajniak.

Zdieľať

Týždeň v európskej ekonomike: Eurofondy proti koronakríze budú jednoduchšie, ale nie bez kontroly

Veronika Remišová. Foto - TASR
Veronika Remišová. Foto – TASR

Týždeň v európskej ekonomike Radovana Geista z portálu Euractiv.sk:

 • Čerpanie eurofondov na boj s koronakrízou bude jednoduchšie, no nie bez kontroly.
 • Európska komisia chce dať sto miliárd eur na podporu kurzarbeitu.
 • Pre dieselgate by sa automobilky mali pripraviť na žaloby v ďalších európskych krajinách.
Zdieľať

Vláda ukázala nové opatrenia: zatvorené firmy nemusia za apríl platiť odvody, o peniaze môžu žiadať aj veľké firmy

Ilustračné foto - TASR
Ilustračné foto – TASR

Štát spustí pomoc pre zamestnávateľov – podniky aj SZČO so zamestnancami – začiatkom budúceho týždňa. O príspevky na mzdy môžu žiadať bez ohľadu na počet zamestnancov, doterajší limit sa zruší.

Minúta po minúte

Zdieľať

Americké akcie sa dnes posilnili, hlavné indexy stúpli o zhruba tri percentá. Pomohla im nádej, že epidémia v USA je blízko svojho vrcholu. Odstúpenie demokratického kandidáta Bernieho Sandersa spôsobilo rast akcií zdravotných poisťovní.

Ako stúpali akcie na Wall Street

 • Dow Jonesov index stúpol o 779,71 bodu, teda 3,44 percenta, na 23 433,57 bodu.
 • Širší index Standard & Poor’s 500  sa zvýšil o 90,57 bodu, čiže 3,41 percenta, na 2749,98 bodu.
 • Index technologického trhu Nasdaq vzrástol o 203,64 bodu, alebo 2,58 procenta, na 8090,90 bodu.

Čo sledovali investori

 • Senátor Bernie Sanders dnes oznámil, že ukončuje boj o nominácie Demokratickej strany pre novembrové prezidentské voľby v Spojených štátoch. Správa okamžite pomohla nahor zdravotným poisťovniam UnitedHealth Group, Anthem a Cigna. Sandersova snaha o zavedenie programu zdravotného poistenia pre všetkých by prakticky zrušila súkromné poistenie, čo už mesiace vrhalo tieň na akcie zdravotných poisťovní.
 • K rastu na trhu prispelo aj vyhlásenie Donalda Trumpa, že Spojené štáty sa približujú vrcholu koronavírusovej krivky, hoci New York a niektoré ďalšie štáty hlásia najvyšší denný počet úmrtí v súvislosti s COVID-19.
 • Index S&P 500 síce tento týždeň rastie, stále je však takmer 20 percent pod svojím rekordom z polovice februára, lebo opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu COVID-19, takmer zastavili ekonomickú aktivitu v USA. Najnovšie firmy Tesla a Spirit AeroSystems oznámili prepúšťanie zamestnancov, čo poslalo akcie oboch firiem nadol.
 • Na budúci týždeň sa v USA začína výsledková sezóna zverejňovania štvrťročných hospodárskych výsledkov. Ako prvé sú na rade veľké americké banky. Očakáva sa, že firmy budú spolu s výsledkami predstavovať i drastickejšie opatrenia na posilnenie hotovostných rezerv, napísala agentúra Reuters.

Európske burzy tentoraz bez väčších výkyvov

 • Paneurópsky index Stoxx 600 si pripísal 0,02 percenta, nemecký DAX klesol o 0,23 percenta, francúzsky CAC 40 zas mierne stúpol o 0,10 percenta.

Ceny ropy stúpali, očakáva sa dohoda

 • Ľahká americká ropa WTI pred 22:30 SELČ stúpla o 10,28 percenta na 26,06 dolára za barel. Severomorská ropa Brent si pripísala 5,05 percenta na 33,48 dolára za barel.
 • Investori sa spoliehajú na to, že štvrtková videokonferencia skupiny OPEC+, ktorá zahŕňa členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších popredných ťažiarov, povedie k zníženiu ťažby.
 • Zatienilo to aj skutočnosť, že americké zásoby ropy za posledný týždeň rekordne stúpli. Americký úrad pre energetické informácie EIA dnes informoval, že americké zásoby sa za uplynulý týždeň zdvihli o 15,2 milióna barelov.
 • Skupina OPEC+ bude diskutovať o ďalšej ťažbe vo štvrtok. Účasť v utorok potvrdilo aj Rusko, ktoré sa v marci nezhodlo na spoločnom postupe so Saudskou Arábiou.
 • Krajiny však dali podľa agentúry Reuters najavo, že miera zníženia ťažby bude závisieť aj od toho, či sa pripoja i USA. Koordinovaná akcia ťažiarov v USA by však bola v krajine nezákonná. Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že ho OPEC nepožiadal o zníženie domácej ťažby, no dodal, že ťažba v USA sa pre pokles cien znižuje.
 • „Nadchádzajúca výnimočná schôdzka krajín produkujúcich ropu je pre trh jedinou nádejou na obzore,“ povedal agentúre Reuters Bjørnar Tonhaugen zo spoločnosti Rystad Energy.
 • Ceny ropy tento rok markantne klesli. Spočiatku pre spor medzi Saudskou Arábiou a Ruskom, pre ktorý obe krajiny zvýšili ťažbu. Prepad potom umocnil pokles dopytu spôsobený šírením koronavírusu.

Ako sa vyvíjal dolár

 • Americký dolár sa dnes posilnil ku košu popredných svetových mien. Medzi investormi vzrástol záujem o dolár ako o bezpečnú investíciu pre ich obavy, aké budú dôsledky pandémie pre ekonomiku.
 • Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, stúpol o 0,3 percenta na 100,19 bodu.
 • Voči euru sa dolár posilnil o 0,3 percenta na 1,0852 USD. (čtk, n)
Vývoj Dow Jonesovho indexu. Screenshot - Google
Vývoj Dow Jonesovho indexu. Screenshot – Google
Zdieľať

Európsky výrobca lietadiel Airbus oznámil, že zníži výrobu v priemere o tretinu, aby sa prispôsobil dopytu. Pandémia spôsobená koronavírusom úplne ochromila činnosť aerolínií, pretože vlády obmedzili pohyb ľudí vrátane možnosti cestovať.

V marci Airbus dodal 36 lietadiel, čo je medziročne o polovicu menej.

„Naši klienti, letecké spoločnosti sú ťažko postihnuté chorobu COVID-19. Prispôsobujeme svoju výrobu novej situácii,“ uviedol v komuniké šéf Airbusu Guillaume Faury. „Pracujeme na prevádzkových a finančných opatreniach, aby sme mohli tejto realite čeliť,“ dodal.

Airbus plánuje znížiť mesačnú výrobu lietadiel z rodiny A320 každý mesiac o tretinu na 40 strojov, aby tak zabránil hromadeniu nedodaných lietadiel. Stroje Airbus A320 majú jednu uličku a väčšinou sa využívajú na kratšie až stredné vzdialenosti.

Zredukuje sa aj počet vyrobených lietadiel so širokým trupom A350, a to o 40 percent na šesť strojov mesačne. Nákladných lietadiel z rodiny A330 Airbus vyrobí dva kusy mesačne, ich produkcia klesne o vyše dve pätiny.

Európsky výrobca lietadiel zápasí s problémami najmä vo Francúzsku a Španielsku, kde môžu ľudia vychádzať z domovov od polovice marca len v najnutnejších prípadoch.

V období od januára do konca marca Airbus dodal 122 lietadiel, čo znamená medziročný pokles o štvrtinu. Výrobca ďalej informoval, že v prvom kvartáli vyrobil ďalších 60 lietadiel. Vplyvom krízy však mnoho aerolínií objednávky odložilo a iné si stroje nevyzdvihli. (čtk)

Zdieľať

Richard Sulík hovorí, že chce dohodnúť v koalícii riešenie problému s platením prenájmov za zatvorené prevádzky. „Viem si predstaviť, že štát uhradí časť nájmov, zákonom donúti prenajímateľov znížiť nájomné o minimálne 30 % a nejaké nízke percento necháme tým nájomcom.“

Refundáciu nájmov zatvoreným prevádzkam považuje vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) za prioritu, na ktorej chce čím skôr nájsť dohodu s koaličnými partnermi. Podľa diskutovaného modelu by väčšiu časť nájomného uhrádzal štát, prevádzkovatelia by platili len nízke percento.

Zároveň potvrdil, že spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) pracujú na opatreniach pre cestovné kancelárie a ich klientov. Konkrétne kroky by mala vláda podľa Sulíka predstaviť najneskôr budúci týždeň.

Vláda prijala v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu viacero opatrení, ktoré by mali podnikateľom uľahčiť súčasnú situáciu. Sulík však tvrdí, že je potrebné nájsť dohodu predovšetkým na refundácii nájmu obchodným prevádzkam, ktoré musia byť zatvorené alebo majú nízke tržby.

Prevádzkovatelia predajní majú podľa Sulíka vo väčšine prípadov štyri kategórie nákladov, a to zamestnanci, nájom, energie a úvery. „Zo štyroch typov nákladových položiek sme už na tri našli dobré riešenia, chýba nám iba nájom. Musíme bezpodmienečne konať, pretože tie prevádzky majú často vysoké nájmy, keď sú v obchodných centrách alebo exponovaných priestoroch. Nie všetci vedia fungovať tak, že si budú dva mesiace len tak platiť nájom,“ zdôraznil minister hospodárstva.

Sulík dúfa, že vláda v tejto otázke nájde konsenzus. „Viem si predstaviť, že štát uhradí časť nájmov, zákonom donúti prenajímateľov znížiť nájomné o minimálne 30 % a nejaké nízke percento necháme tým nájomcom. Treba si uvedomiť, že oni nemajú žiadne tržby, preto musíme byť čo najviac ústretoví,“ dodal. O podobnom modeli sa podľa neho diskutuje aj v Českej republike.

Zároveň ubezpečil predstaviteľov cestovných kancelárií a ich klientov, že s ministrom dopravy intenzívne pracujú na konkrétnych riešeniach. „Nie je to jednoduché, ale pracujeme na tom, rokovania pokračujú. Budeme to musieť rozumne vymyslieť, pretože na jednej strane ide o ochranu spotrebiteľov, na strane druhej nechceme, aby cestovné kancelárie masívne krachovali,“ priblížil Sulík. Najneskôr na budúci týždeň by podľa neho mali prezentovať niečo, za čím stojí celá vláda. (tasr)

Zdieľať

Chorvátsko sa obáva ťažkých následkov pandémie nového koronavírusu na cestovný ruch. Očakáva sa, že tržby odvetvia tento rok v porovnaní s vlaňajškom padnú o 60 % až 75 %, uviedol chorvátsky minister cestového ruchu Gari Cappelli.

Rozhodujúcou pre tohtoročnú sezónu bude situácia v 3. kvartáli. V období od júla do septembra sa totiž generuje v cestovnom ruchu vyše 60 % celoročných tržieb. Vlani dosiahli tržby odvetvia v tomto období celkovo 6,5 miliardy eur, uviedol Cappelli v utorok (7. 4.) večer v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu HRT. „Ak ešte stihneme tretí štvrťrok, potom by sme mohli dosiahnuť 25 % až 30 % z vlaňajších tržieb.“

Cestový ruch už druhý kvartál (od apríla do júna) odpísal. Už teraz je jasné, že v 2. štvrťroku bude cestovný ruch nulový alebo len minimálny, uviedol šéf Chorvátskeho turistického zväzu Kristjan Staničić. Nádeje na záchranu prinajmenšom časti sezóny sa preto presunuli na 3. kvartál. Za výhodu sa považuje aj blízkosť Chorvátska k dôležitým zahraničným trhom.

Hotely a ďalšie ubytovacie a gastronomické zariadenia v Chorvátsku sú pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené od 19. marca. Pôvodne malo zatvorenie trvať jeden mesiac. Chorvátska vláda už v rámci balíka na zmiernenie následkov koronakrízy prijala aj niektoré opatrenia na pomoc cestovnému ruchu a pripravuje ďalšie.

Na cestový ruch pripadá takmer pätina chorvátskeho hrubého domáceho produktu (HDP). Vlaňajšok bol pre Chorvátsko s 20,7 milióna príjazdmi turistov a 108,6 milióna prenocovaniami rekordným rokom. Príjmy zo zahraničných turistov dosiahli podľa mediálnych správ 10,5 miliardy eur. (tasr)

Zdieľať

Automobilky Nissan, Mazda a Mitsubishi pošlú na nútenú dovolenku 20-tisíc japonských zamestnancov. Dôvodom je znižovanie výroby pre koronavírus, šírenie nákazy totiž narušilo dodávateľské reťazce a prudko znížilo dopyt. (čtk, kjódó)

Zdieľať

Globálny dlh naprieč všetkými sektormi vlani stúpol na rekordných 255 biliónov dolárov a prekonal 322 percent HDP. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil o rekordných viac než 10 biliónov dolárov.

Uviedol to Inštitút pre medzinárodné financie (IIF).

IIF tiež upozornil, že globálne emisie štátnych dlhopisov v marci stúpli na rekordných 2,1 bilióna dolárov. Je to viac než dvojnásobok oproti priemeru z rokov 2017 až 2019. Vlády sa ponáhľali, aby získali finančné prostriedky na boj s pandémiou choroby COVID-19.

V pomere k HDP sa dlh v porovnaní s rokom 2008, keď sa začala finančná kríza, zvýšil o 40 percentných bodov, upozornil IIF. Podľa scenára, ktorý počíta s tým, že pôžičky vlád sa tento rok zdvojnásobia a globálne HDP klesne o tri percentá, by úroveň zadlženia na konci tohto roka mohla stúpnuť na 342 percent, dodal riaditeľ IIF Emre Tiftik.

Pre neistotu vzhľadom na rozsah a trvanie pandémie je síce podľa neho zložité urobiť presnejší odhad, isté však je, že dlh prudko porastie, pretože fiškálne reakcie na COVID-19 sú už v plnom prúde.

Vlani rástol aj dlh v rozvíjajúcich sa krajinách, a to o 3,4 bilióna USD na viac než 71 biliónov USD. To zodpovedá rekordným 220 percentám HDP. Ešte v roku 2007 dlh rozvíjajúcich sa krajín predstavoval 147 percent HDP, napísala agentúra Reuters. (čtk)

Zdieľať

Poľsko dá viac ako 100 miliárd zlotých (22 miliárd eur) firmám na záchranu pracovných miest. Suma zodpovedá 4,5 % hrubého domáceho produktu Poľska. „Verím, že týmto spôsobom zachránime dva až štyri milióny pracovných miest,“ povedal premiér Mateusz Morawiecki. (čtk)

Zdieľať

Heineken, ktorý je druhým najväčším výrobcom piva a pôsobí aj na Slovensku, cíti negatívne dôsledky koronavírusu. Podľa agentúry Reuters však spoločnosť sľúbila, že tento rok nebude natrvalo prepúšťať zamestnancov.

Firma predpokladá, že objem predaja jej piva v prvom štvrťroku klesol o zhruba dve percentá, a varuje, že v druhom kvartáli budú negatívne dôsledky ešte výraznejšie.

Oznámila tiež, že pre koronavírus stiahla svoj výhľad na celý tento rok. „Prioritou Heinekenu v tomto veľmi namáhavom období je zabezpečiť zdravie a záujmy zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov,“ tvrdí.

Okrem sľubu neprepúšťať natrvalo zamestnancov v neskoršom vyhlásení podľa agentúry Reuters sľúbila, že bude naďalej platiť dodávateľom podľa dohodnutých podmienok. Menších a zraniteľnejších dodávateľov dokonca plánuje podporiť tým, že im bude platiť v predstihu.

Na Slovensku je Heineken najväčším výrobcom piva, pivovar a sladovňu má v Hurbanove. (čtk, n)

Zdieľať

Organizátori mníchovského Oktoberfestu pokračujú v prípravách napriek pandémii koronavírusu. Odborníci a niektorí politici vyzývajú, aby bolo jesenné masové podujatie čo najskôr zrušené.

Pre koronavírus už sú odložené viaceré veľké akcie svetového významu. Nebude sa konať napríklad letná olympiáda v Tokiu, ktorá sa mala začať v júli, či novembrový klimatický samit v Glasgowe, píšu Financial Times.

„Šance na organizáciu masových podujatí typu Oktoberfest v roku 2020 sú nulové,“ tvrdí profesor virológie z Univerzity Halle-Wittenberg Alexander Kekulé.

Na dvojtýždňový Oktoberfest každoročne zavíta zhruba 6 miliónov návštevníkov. Keďže má globálny charakter, na jeho povolenie nestačí, aby bola pandémia pod kontrolou v Nemecku, ale prakticky na celom svete. Podľa Kekulého to do polovice septembra nehrozí.

Bavorskí hotelieri však naďalej prijímajú rezervácie a aj pivovarníci či miestni obyvatelia počítajú s tým, že pivný veľtrh sa uskutoční. Mníchovská radnica plánuje o ňom definitívne rozhodnúť na prelome mája a júna.

Oktoberfest sa koná od roku 1810. Zrušený bol 24-krát, z toho dva ročníky 1854 a 1873 z dôvodu epidémie cholery.

Zdieľať

Používatelia v USA aj v Európe hlásia výpadky služby Gmail. Niektorí majú problém prihlásiť sa do svojej schránky, spomalené môže byť aj doručovanie e-mailov, informuje web Downdetector.com. Problémy s Gmailom sa prejavili aj na Slovensku, zatiaľ nie je jasné, čo ich spôsobilo a kedy budú odstránené.

Počet hlásených výpadkov na downdetector.com
Počet hlásených výpadkov na downdetector.com
Zdieľať

Bizniscentrá žiadajú pre pandémiu koronavírusu ďalšie zmeny v Zákonníku práce. Chcú napríklad, aby bolo možné naraz pracovať z domu a poberať ošetrovné, a taktiež odklad odvodov do poisťovní o tri mesiace.

Čo žiada AmCham Business Service Center Forum (BSCF)

 • oddeliť v Zákonníku práce prácu z domu (home office) od domáckej práce a telepráce, odstrániť povinnosť zabezpečiť pri práci z domu rovnaké podmienky na výkon práce ako v priestoroch zamestnávateľa;
 • súbeh práce z domu a poberania OČR (ošetrovného) v pomere 50 : 50, teda zamestnanec s polovičným platom by poberal polovicu OČR;
 • spružnenie a rozšírenie začatia a skončenia pracovného pomeru, flexibilných foriem zamestnávania, organizácie pracovného času, nastavenia sociálnej politiky zamestnávateľa a kolektívno-právnych vzťahov;
 • odklad odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní o tri mesiace pre všetky skupiny zamestnancov vrátane skrátených úväzkov a dohodárov. Odvody by firmy potom mali na základe splátkového kalendára zaplatiť do roka od skončenia krízy. Od vlády chcú záruku, aby odloženie platieb nemalo vplyv na vyplácanie podpory v nezamestnanosti či prístupu k zdravotnej starostlivosti.

BSCF hovorí, že centrá podnikových služieb predstavujú po automobilovom a elektrotechnickom priemysle tretie najväčšie odvetvie, ktoré na Slovensku priamo zamestnáva celkovo viac ako 37-tisíc ľudí. (tasr, n)

Zdieľať

Poisťovne si lámu hlavu, ako spraviť odklad odvodov. Medzičasom vláda chystá ďalšie zmeny a odpúšťanie

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa riešia, ako uplatniť odklad odvodov za marec pre podnikateľov s prepadom tržieb. Sociálna poisťovňa napríklad upozorňuje, že zatiaľ nemôže prijímať doklady o splnení podmienky.

Zdieľať

Svetový obchod s tovarom tento rok klesne o 13 až 32 percent, pokles teda bude oveľa prudší ako počas finančnej krízy pred desiatimi rokmi. V budúcom roku sa obchod pravdepodobne zotaví, uviedla vo svojom výhľade Svetová obchodná organizácia (WTO).

Služby nie sú do výhľadu zahrnuté, WTO však odhaduje, že obchod so službami bude koronavírusom najhoršie zasiahnutý. Dôvodom sú obmedzenia v doprave a v cestovaní.

Rozpätie odhadu tohtoročného poklesu je pomerne široké, podľa WTO je totiž stále neisté, aké ekonomické dôsledky bude mať kríza. (čtk)

Zdieľať

Nemecké ministerstvo zahraničia nariadilo zamestnancom, aby obmedzili používanie videokonferenčnej platformy Zoom. Považuje ju za príliš rizikovú vzhľadom na jej slabiny v oblasti bezpečnosti a ochrany dát.

Rezort diplomacie sa vyslovil proti Zoomu v internom dokumente, ktorý rozoslal zamestnancom, píše Reuters.

Ministerstvo nevydalo striktný zákaz, pretože Zoom využíva na komunikáciu na diaľku množstvo jeho zahraničných partnerov. Zamestnanci môžu aplikáciu používať na pracovné účely, no iba v nevyhnutných prípadoch a na súkromných počítačoch.

Popularita videokonferencií prostredníctvom Zoomu v poslednom období prudko stúpla. Pomohli jej koronavírusové obmedzenia, pre ktoré zostalo mnoho ľudí na celom svete pracovať z domu a na komunikáciu využívajú online videoslužby.

Zdieľať

Eurokomisia sa s krajinami EÚ nezhodla na spoločnom pláne, ktorý by koordinoval rušenie opatrení zavedených v súvislosti s koronavírusom. Komisia chcela pôvodne prezentovať návrh stratégie ich uvoľňovania, po negatívnych reakciách časti krajín ho však najmenej o týždeň odložila.

K schváleniu pripravovaných odporúčaní sa Brusel plánuje vrátiť  „v blízkej budúcnosti“ po Veľkej noci.

Čo má eurokomisia v úmysle:

Šéfka EK Ursula von der Leyenová chcela dnes prezentovať návrh „cestovnej mapy“ so všeobecnými odporúčaniami pre ústup od jednotlivých koronavírusových obmedzení.

„Členské krajiny sú v rôznych štádiách boja s koronavírusom… Po kontaktoch so štátmi a ďalšou reflexiou sme dospeli k záveru, že potrebujeme trochu viac času,“ vyhlásil hovorca EK Eric Mamer.

Prečo treba viac času:

Podľa eurokomisie je dôležité poskytnúť krajinám návod na koordinované uvoľňovanie reštrikcií, no nechce naznačovať, že opatrenia by mali v nasledujúcich dňoch začať rušiť ťažko zasiahnuté štáty.

Česko, Rakúsko či Dánsko už oznámili, že začnú postupne upúšťať od niektorých čiastkových obmedzení, krajiny ako Taliansko, Španielsko či Francúzsko zatiaľ akékoľvek úľavy vylučujú.

EK zobrala na vedomie, že pripravovaný plán musí brať do úvahy rôznu situáciu v jednotlivých krajinách a rozdielne kapacity ich zdravotníckych systémov. (čtk)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať