Denník N

Koalícia rokuje o opatreniach: dane až v septembri, áno komerčným testom, otvoria časť obchodov, 100 eur na zamestnanca

Koalícia chce povoliť komerčné testy na koronavírus.

Platenie daní za minulý rok chce odložiť až na koniec septembra (nie na koniec júna, ako sa predpokladalo doteraz).

V pláne má aj podmienečne povoliť otvorenie prevádzok s menším rizikom šírenia choroby (teda okrem reštaurácií, cukrární, kaviarní, vinoték, barov, klubov, akvaparkov, masážnych salónov a športovísk).

Každá firma by mala dostať od štátu 100 eur na zamestnanca v trvalom pracovnom pomere, aby tým štát podporil nákup dezinfekčných prostriedkov.

Vyplýva to zo zoznamu 42 opatrení, ktoré na Facebooku zverejnil poslanec SaS a šéf finančného výboru Marián Viskupič.

Navrhované opatrenia obsahujú aj všetky sľuby, ktoré už dala podnikateľom predchádzajúca vláda, teda napríklad aj odloženie platieb odvodov živnostníkov počas krízových troch mesiacov či dohoda s bankami o beztrestnom odložení splátok úverov výmenou za zrušenie bankového odvodu.

Viskupič hovorí, že ide o „aktuálnu pracovnú verziu opatrení na podporu ekonomiky, o ktorých sa uvažuje“.

Tvrdí, že majú ísť veľmi rýchlo na schválenie vo vláde a do parlamentu skráteným legislatívnym konaním. „Práve toto je situácia, keď sú splnené podmienky na skrátenie legislatívneho konania – hrozia straty na životoch a Slovensku hrozia obrovské hospodárske škody,“ píše Viskupič.

Opatrenia na stlmenie ekonomických následkov koronavírusu:

1. Vozidlám, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly v čase od 1. 3. do 30. 9., sa predlžuje platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly o tri mesiace.

2. Odpustenie dane z motorových vozidiel za druhý kvartál (pri preddavkoch, resp. refundácia nad sumu 100 € pri celoročnej platbe vopred).

3. Automaticky (bez podávania žiadosti či oznámenia) voliteľný odklad povinnosti podať riadne ročné daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby, z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 (aby ten, kto má preplatok, mohol dostať vratku skôr), vrátane zamestnávateľov podávajúcich daňové priznania za svojich zamestnancov, ako aj posun termínu poukázania 2 % do 30. 6.

4. Odloženie povinnosti zaplatiť daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020, bez žiadosti či oznámenia a bez úrokov z omeškania.

5. Zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020 (teda až od októbra 2020) a odpustenie príslušných úrokov. Chýbajúce preddavky sa prejavia až v ročnom zúčtovaní.

6. Odloženie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody za mesiace február, marec a apríl 2020, bez záznamu v registri neplatičov. Odvody za máj by boli splatné v riadnom termíne (jún). Výška dočasne nezaplatených odvodov sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

7. Odloženie povinnosti platiť DPH za mesiace február, marec a apríl 2020. DPH za máj by bola splatná v riadnom termíne (25. jún). Výška dočasne nezaplatenej DPH sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

8. Prednostné ukončenie kontrol DPH tam, kde daňový subjekt žiadal o vratku DPH. Stanoviť sumu 10-tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená najneskôr do 30. 4., a sumu 50-tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená do 31. 5.

9. Zavedenie inštitútu „Karanténna PN a OČR“. Dávku v PN a OČR (55 % z hrubého platu, cca 70 % z čistého platu) by od prvého dňa (najskôr od 9. 3.) hradila Sociálna poisťovňa. Karanténna PN sa uplatní, ak musí ísť zamestnanec do karantény alebo o nej rozhodne zamestnávateľ v prípade, že musel zavrieť/obmedziť prevádzku.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

10. Umožniť zamestnávateľovi prejsť na náhradu mzdy vo výške 60 % z platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, bez predošlého súhlasu odborov, § 142 bod 4 Zákonníka práce.

11. Vyhlásenie celozávodnej dovolenky/nariadenie hromadného čerpania dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, avšak s ich informovaním aspoň 3 dni pred začatím.

12. Zmeniť pravidlá hromadného prepúšťania z 20, resp. 30 zamestnancov na „20, resp. 30 zamestnancov alebo najviac 5 % zamestnancov k predošlému mesiacu“.

13. Vyplácanie odstupného v mesačných splátkach.

14. Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu z 10 na 40 dní pre dovozcov z tretích krajín.

15. Posunutie povinnosti cestovných kancelárií vrátiť peniaze pri stornovaní zájazdu zo 14 na 45 dní. Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch – § 20 bod 4.

16. Odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka za mesiace marec, apríl a máj.

17. Prerušenie živnosti najmenej na 1 mesiac (dnes 6 mesiacov), na neurčito, najviac však na tri roky.

18. Zrušenie všetkých limitov na odpis daňovej straty.

19. Zrýchlenie daňovej uznateľnosti nedobytných pohľadávok (1 rok po splatnosti 50 %, 2 roky po splatnosti 100 %).

20. Refundácia úrokov z úverov a lízingov za mesiace marec, apríl a máj, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR) cez SZRB (?) – na základe žiadosti, pre FO a PO.

21. Odklad splátok bankových úverov (aj ŠFRB) o tri mesiace (vyrokovať s bankami, ako protihodnota môže slúžiť neplatenie bankového odvodu), bez uvedenia v zozname dlžníkov, bez možnosti nárokovania predčasného splatenia úverov zo strany bánk. Tieto tri mesačné splátky by sa zaradili na koniec splátkového kalendára, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR), ako aj odsun zasielania výkazov bankám.

22. Refundácia nájomného za prevádzky, ktoré boli uzavreté na základe opatrenia ÚVZ SR č. 2595 z 15. 3., ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky). (Domyslieť proces: kto konkrétne bude refundovať? Vytvorenie koronavírusového krízového fondu z prostriedkov EÚ?)

23. Refundácia škôd vzniknutých zatvorením maloobchodných prevádzok na tovare podliehajúcom skaze (napríklad živé kvety, výsadbový tovar, sezónny tovar… sem presne definovať druhy tovaru). Pokiaľ možné, refundovať z prostriedkov EÚ.


  • Prosba: Ak podnikáte, napíšte nám o tom, čo teraz zažívate.

24. Zrušenie výkonu kontrol do 30. 9. (platí pre novozačaté kontroly, prebiehajúce sa dokončia):

a) regionálne úrady verejného zdravotníctva SR – kontroly zamerané na plnenie ohlasovacej povinnosti, evidenčnej povinnosti (meranie a zaznamenávanie teplôt) a dodržiavanie HACCP, s výnimkou prípadov, keď došlo k podozreniu na poškodenie zdravia spotrebiteľa

b) Národný inšpektorát práce a regionálne inšpektoráty práce – všetky kontroly

c) Slovenský metrologický inšpektorát – kontroly zamerané na plnenie evidenčnej povinnosti, plnenie povinností súvisiacich s overením určených a povinných meradiel

d) Slovenská obchodná inšpekcia – napr. plnenie povinnosti vyplývajúcich z vyhlášky MH SR č.277/2008

e) veterinárne

f) fytosanitárne – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)

g) Sociálna poisťovňa

h) revízie spotrebičov

i) kontroly BOZP (vrátane u správcov bytových domov)

j) životné prostredie

k) Technická inšpekcia

l) okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru

m) telekomunikačný úrad

n) ÚRSO

o) Slovenský metrologický inšpektorát u správcov bytových domov

p) krmovinové (ÚKSÚP)

25. Predĺženie lehoty uloženia doporučených zásielok o 7 dní, platnosť do 30. 9.

26. Predĺženie lehôt o 90 dní, ak nie je uvedené inak:

a) podanie DPH priznania (o 30 dní)

b) mzdové hlásenia a hlásenia do zdravotných poisťovní a sociálnych poisťovní, predĺženie termínu na doloženie PN a OČR (o 60 dní)

c) oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažných plnení prijatých od držiteľov; nepeňažné daňové priznania lekárov

d) preventívne lekárske prehliadky zamestnancov (90 dní po skončení mimoriadneho stavu); podávanie elektronických žiadostí GSAA

e) odklad prehliadok potrebných na získanie alebo predĺženie oprávnení (osvedčení o odborných spôsobilostiach), ako aj potrebných na výkon definovanej činnosti (napr. práca pod napätím, práca v noci, práca vo výškach)

f) miestne zisťovania

g) pravidelné účtovné uzávierky

h) povinnosti podmienené zasadnutím valnej hromady a. s., konanie členských schôdzí a valných zhromaždení, členských schôdzí družstva

i) povinnosti podmienené ukladaním dokumentov obchodných spoločností a družstva do obchodného registra

j) revízie spotrebičov, iné revízne činnosti

k) výmena určených meradiel

l) povinné vzdelávania

m) kontroly BOZP

n) obhliadky vonkajších a vnútorných vyhradených technických zariadení (o 90 dní)

o) podávanie elektronických žiadostí GSAA

p) plnenie záväzkov plynúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na plnenie časového harmonogramu realizácie projektov

27. Zrušenie oznamovacích a reportingových povinností do 30. 9. – Infrastat, štatistické zisťovanie, výkaz spotrebiteľských obalov, reporty certifikovanej produkcie BIO výrobkov (rozdiel k predošlému bodu je ten, že v tomto bode uvedené povinnosti by zanikli, zatiaľ čo v predošlom bode uvedené povinnosti by sa len predĺžili)

28. Plošné moratórium na udeľovanie sankcií v období 1. 3. až 30. 9. v oblastiach:

a) nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku

b) neplnenie odberových diagramov elektriny a plynu u odberateľov, rovnako aj prekročenie odberových diagramov

Návrh textu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vo svojej pôsobnosti vykonáva cenovú reguláciu voči regulovaným subjektom a nastavuje pravidlá, v zmysle Zákona o regulácii, na obdobie bežnej situácie. Keďže od 12. 3. 2020 je vyhlásená mimoriadna situácia v zmysle § 3 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, úrad v záujme ochrany odberateľov elektriny pristupuje k prijatiu opatrenia v regulácii elektroenergetiky.

Keďže existuje v súvislosti so šírením epidémie na území Slovenskej republiky všeobecný hospodársky záujem na mimoriadnej regulácii v rámci elektroenergetiky, úrad prijíma toto opatrenie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) Zákona o regulácii 250/2012 Z. z.

Keďže odberateľ môže mať počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a povinnej karantény významné zmeny odberu elektriny, ktoré nemohol vopred predvídať, určuje úrad až do skončenia mimoriadnej situácie regulovaným subjektom fakturovať tarify za rezervovanú kapacitu na základe skutočne nameranej hodnoty po skončení mesiaca a nie na základe nahlásenej hodnoty rezervovanej kapacity, pokiaľ o to odberateľ písomne požiada. Tarifa ani sadzba za rezervovanú kapacitu sa týmto opatrením nemení.

c) prekročená platnosť vodomerov na teplú a studenú vodu, vyhradených technických zariadení, požiarnych zariadení, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, neplnenie ukazovateľov v zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

d) z dodatočných daňových priznaní za február až jún 2020

e) neabsolvovanie povinnej kontroly technického stavu a/alebo emisnej kontroly vozidla v období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020

29. Zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovných miest – v § 50, odsek 1) zákona o službách zamestnanosti upraviť podmienky pre zamestnávateľov, ktorí sa uchádzajú o príspevok, tak, aby sa týkal tých zamestnávateľov, ktorým bolo obmedzené vykonávanie ich činnosti opatreniami vlády, ÚVZ SR – napr. maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ), upraviť podmienky 3 mesiacov na oprávnenosť požiadať o príspevok a takisto upraviť rozsah obmedzenia týždenného pracovného času až do 100 %. V odseku 2 tohto paragrafu upraviť náhradu mzdy na úroveň porovnateľnú s vyplácaním príspevku počas PN či OČR. V odseku 3 odstrániť zbytočné prekážky na získanie tohto príspevku.

Zmeniť súčasnú úpravu, podľa ktorej je tá-ktorá podpora možná len formou schémy de minimis, čo je forma (max. štátna podpora pre podnikateľa za posledné 3 roky 200.000 €) značne nevyhovujúca pre veľkú časť podnikateľov – schváliť veľkú schému štátnej pomoci.

30. Uľahčiť čerpanie EŠIF fondov. Konkrétny postup je nad rámec tohto dokumentu a bude rozpracovaný expertmi.

31. Okamžité vyplatenie priamych platieb za rok 2019 všetkým poľnohospodárom, ktorí z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry nie sú rizikoví. Pomerne veľké množstvo poľnohospodárov ešte nemá vyplatené priame platby za rok 2019 najmä v dôsledku neukončených kontrol na mieste. Kontroly na mieste (vzhľadom na COVID-19) nebudú ešte určitý čas vykonávané.

32. Povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško.

33. Otvorenie viacerých hraničných prechodov pre nákladnú automobilovú dopravu, napr. Hosťovce, Šahy, Komárno, Kráľ, Štúrovo, Mníšek nad Dunajcom.

34. Prevádzkam, ktoré smú byť otvorené, neobmedzovať čas predaja, aby sa znížila koncentrácia zákazníkov.

35. Povoliť karanténne opatrenia na pracovisku. Možnosť vytvoriť na podniku karanténny objekt, kde by mohli byť umiestnení na 2 týždne počas 24 hodín zamestnanci, ktorí by museli ostať v karanténe doma, ale nemajú zatiaľ príznaky a môžu vykonávať svoju prácu. Zamestnávateľ musí zabezpečiť miesto na prespanie, hygienické zariadenia a stravu. Na dobrovoľnej báze.

36. Pozastaviť platnosť GDPR v záujme operatívne informovať o potvrdených prípadoch a osobách v úzkom kontakte s vysokým rizikom expozície v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR č. OE/791/84737/2020 z 9. 3. 2020, aby podniky vedeli operatívne vyhlasovať karanténne situácie a zabezpečovať výrobu.

37. Dovoliť otvoriť prevádzkam, ktoré splnia hygienické požiadavky (gumené alebo igelitové rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúška pre predavačov, ako aj vstup pre zákazníkov len s rúškom), okrem reštaurácií, cukrární, kaviarní, vinoték, barov, klubov, akvaparkov, masážnych salónov, športovísk… všade tam, kde dochádza k zvýšenému kontaktu.

Ak nie, tak:

a) dovoliť vybraným prevádzkam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná galantéria; špecifikovať a povoliť B2B predajne

b) umožniť výdaj tovaru konečnému zákazníkovi zo skladu predajne v prípade samostatného vchodu za predpokladu splnenia hygienických požiadaviek a pri minimálnom počte zákazníkov.

c) umožniť poskytovateľom ubytovacích služieb ubytovanie osôb, ktoré vykonávajú prácu v oblasti ubytovania, za splnenia hygienických a epidemiologických požiadaviek

d) povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško

38. Poskytnutie nenávratného príspevku vo výške 100 € na ochranné prostriedky (rukavice, dezinfekcia, rúška…) zamestnávateľovi za každého zamestnanca TPP k 1. 3.

39. Rokovať s telekomunikačnými spoločnosťami o neobmedzenom prístupe k internetu, resp. zvýšení objemu dát pre home office.

40. Zriadiť slovenskú a anglickú webstránku s opatreniami a aktuálnymi informáciami ku koronavírusu.

41. Umožniť komerčné testovanie na koronavírus.

42. Urýchlené zavedenie „Podnikateľského kilečka“ – 100 konkrétnych zlepšení podnikateľského prostredia, ktoré sú ihneď realizovateľné a nespôsobia výpadok v ŠR.

Zdroj: Facebook Mariána Viskupiča

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie