Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Koalícia rokuje o opatreniach: dane až v septembri, áno komerčným testom, otvoria časť obchodov, 100 eur na zamestnanca

Koalícia chce povoliť komerčné testy na koronavírus.

Platenie daní za minulý rok chce odložiť až na koniec septembra (nie na koniec júna, ako sa predpokladalo doteraz).

V pláne má aj podmienečne povoliť otvorenie prevádzok s menším rizikom šírenia choroby (teda okrem reštaurácií, cukrární, kaviarní, vinoték, barov, klubov, akvaparkov, masážnych salónov a športovísk).

Každá firma by mala dostať od štátu 100 eur na zamestnanca v trvalom pracovnom pomere, aby tým štát podporil nákup dezinfekčných prostriedkov.

Vyplýva to zo zoznamu 42 opatrení, ktoré na Facebooku zverejnil poslanec SaS a šéf finančného výboru Marián Viskupič.

Navrhované opatrenia obsahujú aj všetky sľuby, ktoré už dala podnikateľom predchádzajúca vláda, teda napríklad aj odloženie platieb odvodov živnostníkov počas krízových troch mesiacov či dohoda s bankami o beztrestnom odložení splátok úverov výmenou za zrušenie bankového odvodu.

Viskupič hovorí, že ide o „aktuálnu pracovnú verziu opatrení na podporu ekonomiky, o ktorých sa uvažuje“.

Tvrdí, že majú ísť veľmi rýchlo na schválenie vo vláde a do parlamentu skráteným legislatívnym konaním. „Práve toto je situácia, keď sú splnené podmienky na skrátenie legislatívneho konania – hrozia straty na životoch a Slovensku hrozia obrovské hospodárske škody,“ píše Viskupič.

Opatrenia na stlmenie ekonomických následkov koronavírusu:

1. Vozidlám, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly v čase od 1. 3. do 30. 9., sa predlžuje platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly o tri mesiace.

2. Odpustenie dane z motorových vozidiel za druhý kvartál (pri preddavkoch, resp. refundácia nad sumu 100 € pri celoročnej platbe vopred).

3. Automaticky (bez podávania žiadosti či oznámenia) voliteľný odklad povinnosti podať riadne ročné daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby, z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 (aby ten, kto má preplatok, mohol dostať vratku skôr), vrátane zamestnávateľov podávajúcich daňové priznania za svojich zamestnancov, ako aj posun termínu poukázania 2 % do 30. 6.

4. Odloženie povinnosti zaplatiť daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020, bez žiadosti či oznámenia a bez úrokov z omeškania.

5. Zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020 (teda až od októbra 2020) a odpustenie príslušných úrokov. Chýbajúce preddavky sa prejavia až v ročnom zúčtovaní.

6. Odloženie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody za mesiace február, marec a apríl 2020, bez záznamu v registri neplatičov. Odvody za máj by boli splatné v riadnom termíne (jún). Výška dočasne nezaplatených odvodov sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

7. Odloženie povinnosti platiť DPH za mesiace február, marec a apríl 2020. DPH za máj by bola splatná v riadnom termíne (25. jún). Výška dočasne nezaplatenej DPH sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

8. Prednostné ukončenie kontrol DPH tam, kde daňový subjekt žiadal o vratku DPH. Stanoviť sumu 10-tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená najneskôr do 30. 4., a sumu 50-tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená do 31. 5.

9. Zavedenie inštitútu „Karanténna PN a OČR“. Dávku v PN a OČR (55 % z hrubého platu, cca 70 % z čistého platu) by od prvého dňa (najskôr od 9. 3.) hradila Sociálna poisťovňa. Karanténna PN sa uplatní, ak musí ísť zamestnanec do karantény alebo o nej rozhodne zamestnávateľ v prípade, že musel zavrieť/obmedziť prevádzku.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

10. Umožniť zamestnávateľovi prejsť na náhradu mzdy vo výške 60 % z platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, bez predošlého súhlasu odborov, § 142 bod 4 Zákonníka práce.

11. Vyhlásenie celozávodnej dovolenky/nariadenie hromadného čerpania dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, avšak s ich informovaním aspoň 3 dni pred začatím.

12. Zmeniť pravidlá hromadného prepúšťania z 20, resp. 30 zamestnancov na „20, resp. 30 zamestnancov alebo najviac 5 % zamestnancov k predošlému mesiacu“.

13. Vyplácanie odstupného v mesačných splátkach.

14. Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu z 10 na 40 dní pre dovozcov z tretích krajín.

15. Posunutie povinnosti cestovných kancelárií vrátiť peniaze pri stornovaní zájazdu zo 14 na 45 dní. Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch – § 20 bod 4.

16. Odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka za mesiace marec, apríl a máj.

17. Prerušenie živnosti najmenej na 1 mesiac (dnes 6 mesiacov), na neurčito, najviac však na tri roky.

18. Zrušenie všetkých limitov na odpis daňovej straty.

19. Zrýchlenie daňovej uznateľnosti nedobytných pohľadávok (1 rok po splatnosti 50 %, 2 roky po splatnosti 100 %).

20. Refundácia úrokov z úverov a lízingov za mesiace marec, apríl a máj, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR) cez SZRB (?) – na základe žiadosti, pre FO a PO.

21. Odklad splátok bankových úverov (aj ŠFRB) o tri mesiace (vyrokovať s bankami, ako protihodnota môže slúžiť neplatenie bankového odvodu), bez uvedenia v zozname dlžníkov, bez možnosti nárokovania predčasného splatenia úverov zo strany bánk. Tieto tri mesačné splátky by sa zaradili na koniec splátkového kalendára, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR), ako aj odsun zasielania výkazov bankám.

22. Refundácia nájomného za prevádzky, ktoré boli uzavreté na základe opatrenia ÚVZ SR č. 2595 z 15. 3., ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky). (Domyslieť proces: kto konkrétne bude refundovať? Vytvorenie koronavírusového krízového fondu z prostriedkov EÚ?)

23. Refundácia škôd vzniknutých zatvorením maloobchodných prevádzok na tovare podliehajúcom skaze (napríklad živé kvety, výsadbový tovar, sezónny tovar… sem presne definovať druhy tovaru). Pokiaľ možné, refundovať z prostriedkov EÚ.


  • Prosba: Ak podnikáte, napíšte nám o tom, čo teraz zažívate.

24. Zrušenie výkonu kontrol do 30. 9. (platí pre novozačaté kontroly, prebiehajúce sa dokončia):

a) regionálne úrady verejného zdravotníctva SR – kontroly zamerané na plnenie ohlasovacej povinnosti, evidenčnej povinnosti (meranie a zaznamenávanie teplôt) a dodržiavanie HACCP, s výnimkou prípadov, keď došlo k podozreniu na poškodenie zdravia spotrebiteľa

b) Národný inšpektorát práce a regionálne inšpektoráty práce – všetky kontroly

c) Slovenský metrologický inšpektorát – kontroly zamerané na plnenie evidenčnej povinnosti, plnenie povinností súvisiacich s overením určených a povinných meradiel

d) Slovenská obchodná inšpekcia – napr. plnenie povinnosti vyplývajúcich z vyhlášky MH SR č.277/2008

e) veterinárne

f) fytosanitárne – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)

g) Sociálna poisťovňa

h) revízie spotrebičov

i) kontroly BOZP (vrátane u správcov bytových domov)

j) životné prostredie

k) Technická inšpekcia

l) okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru

m) telekomunikačný úrad

n) ÚRSO

o) Slovenský metrologický inšpektorát u správcov bytových domov

p) krmovinové (ÚKSÚP)

25. Predĺženie lehoty uloženia doporučených zásielok o 7 dní, platnosť do 30. 9.

26. Predĺženie lehôt o 90 dní, ak nie je uvedené inak:

a) podanie DPH priznania (o 30 dní)

b) mzdové hlásenia a hlásenia do zdravotných poisťovní a sociálnych poisťovní, predĺženie termínu na doloženie PN a OČR (o 60 dní)

c) oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažných plnení prijatých od držiteľov; nepeňažné daňové priznania lekárov

d) preventívne lekárske prehliadky zamestnancov (90 dní po skončení mimoriadneho stavu); podávanie elektronických žiadostí GSAA

e) odklad prehliadok potrebných na získanie alebo predĺženie oprávnení (osvedčení o odborných spôsobilostiach), ako aj potrebných na výkon definovanej činnosti (napr. práca pod napätím, práca v noci, práca vo výškach)

f) miestne zisťovania

g) pravidelné účtovné uzávierky

h) povinnosti podmienené zasadnutím valnej hromady a. s., konanie členských schôdzí a valných zhromaždení, členských schôdzí družstva

i) povinnosti podmienené ukladaním dokumentov obchodných spoločností a družstva do obchodného registra

j) revízie spotrebičov, iné revízne činnosti

k) výmena určených meradiel

l) povinné vzdelávania

m) kontroly BOZP

n) obhliadky vonkajších a vnútorných vyhradených technických zariadení (o 90 dní)

o) podávanie elektronických žiadostí GSAA

p) plnenie záväzkov plynúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na plnenie časového harmonogramu realizácie projektov

27. Zrušenie oznamovacích a reportingových povinností do 30. 9. – Infrastat, štatistické zisťovanie, výkaz spotrebiteľských obalov, reporty certifikovanej produkcie BIO výrobkov (rozdiel k predošlému bodu je ten, že v tomto bode uvedené povinnosti by zanikli, zatiaľ čo v predošlom bode uvedené povinnosti by sa len predĺžili)

28. Plošné moratórium na udeľovanie sankcií v období 1. 3. až 30. 9. v oblastiach:

a) nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku

b) neplnenie odberových diagramov elektriny a plynu u odberateľov, rovnako aj prekročenie odberových diagramov

Návrh textu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vo svojej pôsobnosti vykonáva cenovú reguláciu voči regulovaným subjektom a nastavuje pravidlá, v zmysle Zákona o regulácii, na obdobie bežnej situácie. Keďže od 12. 3. 2020 je vyhlásená mimoriadna situácia v zmysle § 3 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, úrad v záujme ochrany odberateľov elektriny pristupuje k prijatiu opatrenia v regulácii elektroenergetiky.

Keďže existuje v súvislosti so šírením epidémie na území Slovenskej republiky všeobecný hospodársky záujem na mimoriadnej regulácii v rámci elektroenergetiky, úrad prijíma toto opatrenie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) Zákona o regulácii 250/2012 Z. z.

Keďže odberateľ môže mať počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a povinnej karantény významné zmeny odberu elektriny, ktoré nemohol vopred predvídať, určuje úrad až do skončenia mimoriadnej situácie regulovaným subjektom fakturovať tarify za rezervovanú kapacitu na základe skutočne nameranej hodnoty po skončení mesiaca a nie na základe nahlásenej hodnoty rezervovanej kapacity, pokiaľ o to odberateľ písomne požiada. Tarifa ani sadzba za rezervovanú kapacitu sa týmto opatrením nemení.

c) prekročená platnosť vodomerov na teplú a studenú vodu, vyhradených technických zariadení, požiarnych zariadení, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, neplnenie ukazovateľov v zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

d) z dodatočných daňových priznaní za február až jún 2020

e) neabsolvovanie povinnej kontroly technického stavu a/alebo emisnej kontroly vozidla v období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020

29. Zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovných miest – v § 50, odsek 1) zákona o službách zamestnanosti upraviť podmienky pre zamestnávateľov, ktorí sa uchádzajú o príspevok, tak, aby sa týkal tých zamestnávateľov, ktorým bolo obmedzené vykonávanie ich činnosti opatreniami vlády, ÚVZ SR – napr. maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ), upraviť podmienky 3 mesiacov na oprávnenosť požiadať o príspevok a takisto upraviť rozsah obmedzenia týždenného pracovného času až do 100 %. V odseku 2 tohto paragrafu upraviť náhradu mzdy na úroveň porovnateľnú s vyplácaním príspevku počas PN či OČR. V odseku 3 odstrániť zbytočné prekážky na získanie tohto príspevku.

Zmeniť súčasnú úpravu, podľa ktorej je tá-ktorá podpora možná len formou schémy de minimis, čo je forma (max. štátna podpora pre podnikateľa za posledné 3 roky 200.000 €) značne nevyhovujúca pre veľkú časť podnikateľov – schváliť veľkú schému štátnej pomoci.

30. Uľahčiť čerpanie EŠIF fondov. Konkrétny postup je nad rámec tohto dokumentu a bude rozpracovaný expertmi.

31. Okamžité vyplatenie priamych platieb za rok 2019 všetkým poľnohospodárom, ktorí z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry nie sú rizikoví. Pomerne veľké množstvo poľnohospodárov ešte nemá vyplatené priame platby za rok 2019 najmä v dôsledku neukončených kontrol na mieste. Kontroly na mieste (vzhľadom na COVID-19) nebudú ešte určitý čas vykonávané.

32. Povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško.

33. Otvorenie viacerých hraničných prechodov pre nákladnú automobilovú dopravu, napr. Hosťovce, Šahy, Komárno, Kráľ, Štúrovo, Mníšek nad Dunajcom.

34. Prevádzkam, ktoré smú byť otvorené, neobmedzovať čas predaja, aby sa znížila koncentrácia zákazníkov.

35. Povoliť karanténne opatrenia na pracovisku. Možnosť vytvoriť na podniku karanténny objekt, kde by mohli byť umiestnení na 2 týždne počas 24 hodín zamestnanci, ktorí by museli ostať v karanténe doma, ale nemajú zatiaľ príznaky a môžu vykonávať svoju prácu. Zamestnávateľ musí zabezpečiť miesto na prespanie, hygienické zariadenia a stravu. Na dobrovoľnej báze.

36. Pozastaviť platnosť GDPR v záujme operatívne informovať o potvrdených prípadoch a osobách v úzkom kontakte s vysokým rizikom expozície v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR č. OE/791/84737/2020 z 9. 3. 2020, aby podniky vedeli operatívne vyhlasovať karanténne situácie a zabezpečovať výrobu.

37. Dovoliť otvoriť prevádzkam, ktoré splnia hygienické požiadavky (gumené alebo igelitové rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúška pre predavačov, ako aj vstup pre zákazníkov len s rúškom), okrem reštaurácií, cukrární, kaviarní, vinoték, barov, klubov, akvaparkov, masážnych salónov, športovísk… všade tam, kde dochádza k zvýšenému kontaktu.

Ak nie, tak:

a) dovoliť vybraným prevádzkam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná galantéria; špecifikovať a povoliť B2B predajne

b) umožniť výdaj tovaru konečnému zákazníkovi zo skladu predajne v prípade samostatného vchodu za predpokladu splnenia hygienických požiadaviek a pri minimálnom počte zákazníkov.

c) umožniť poskytovateľom ubytovacích služieb ubytovanie osôb, ktoré vykonávajú prácu v oblasti ubytovania, za splnenia hygienických a epidemiologických požiadaviek

d) povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško

38. Poskytnutie nenávratného príspevku vo výške 100 € na ochranné prostriedky (rukavice, dezinfekcia, rúška…) zamestnávateľovi za každého zamestnanca TPP k 1. 3.

39. Rokovať s telekomunikačnými spoločnosťami o neobmedzenom prístupe k internetu, resp. zvýšení objemu dát pre home office.

40. Zriadiť slovenskú a anglickú webstránku s opatreniami a aktuálnymi informáciami ku koronavírusu.

41. Umožniť komerčné testovanie na koronavírus.

42. Urýchlené zavedenie „Podnikateľského kilečka“ – 100 konkrétnych zlepšení podnikateľského prostredia, ktoré sú ihneď realizovateľné a nespôsobia výpadok v ŠR.

Zdroj: Facebook Mariána Viskupiča

Dnes na DennikE.sk

Do finále výberu šéfa dotačnej agentúry sa prebojoval aj manažér najväčšieho vlastníka viníc v krajine

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Do finále výberu šéfa dotačnej agentúry sa prebojoval manažér najväčšieho vlastníka viníc v krajine aj lobistka agropodnikateľov, ktorá sa v Česku stala známa vďaka tomu, že ju vláda Andreja Babiša pretláčala do európskych poradných orgánov cez posty určené neziskovému sektoru.

Ako to bude vyzerať v pondelok v obchodoch? Návaly by obchodníkov prekvapili, o e-shopy sa neboja

Foto N - Tomáš Hrivňák
Foto N – Tomáš Hrivňák

Internetoví predajcovia zatiaľ nepociťujú nižší záujem o nákupy pred pondelkovým otvorením kamenných obchodov. „Ľudia si už zvykli nakupovať online, a čím dlhšie opatrenia trvajú, tým viac si zákazníci e-shopov na ne zvykajú,“ hovorí riaditeľ Heureky Tomáš Braverman.

Minúta po minúte

Ant Group skúma, ako by sa mohol jej zakladateľ Jack Ma zbaviť svojho podielu a kontroly nad ňou. Čínski regulátori totiž údajne signalizovali, že to by mohlo ukončiť vyšetrovanie operácií firmy, uviedla agentúra Reuters.

Odvolávala sa na zdroj blízky regulačným úradom a dva zdroje blízke Ant Group.

Ant Group, ktorá je fintech divíziou gigantu Alibaba, sa podľa nariadenia čínskej centrálnej banky (PBOC) musí pretransformovať na finančný holding. Predtým dostal materský koncern Alibaba rekordnú pokutu 18,3 miliardy jüanov (2,34 miliardy eur) za porušenie protimonopolných pravidiel. Tieto opatrenia sú súčasťou sprísňovania regulácie odvetvia nazývaného platformová ekonomika.

Aktuálna diskusia s regulačnými orgánmi sa týka budúcnosti kontroly nad Ant Group, ktorú má Ma prostredníctvom komplikovanej štruktúry investičných nástrojov. Wall Street Journal predtým priniesol správu, že Ma údajne v novembri na stretnutí s regulátormi ponúkol, že časť kontroly nad Ant Group prenechá čínskej vláde.

Predstavitelia PBOC a finančného regulačného úradu CBIRC od januára do marca separátne rokovali s Jackom Ma a Ant Group, pričom sa hovorilo aj o možnosti odchodu miliardára zo spoločnosti. Ant Group odmieta, že sa vôbec uvažovalo o predaji podielu jej zakladateľa.

Zatiaľ nie je jasné, či Ant Group a Ma pristúpia na túto možnosť. Podľa jedného zo zdrojov Ant Group dúfa, že Maov podiel v hodnote niekoľkých miliárd dolárov by mohli kúpiť jej existujúci investori alebo investori Alibaba Group Holding bez zapojenia externej entity.

Podľa druhého zdroja však regulátori jasne povedali, že Ma nemôže predať svoj podiel žiadnej blízkej firme ani jednotlivcovi a musí zo spoločnosti úplne odísť. Ďalšou možnosťou je údajne prevod jeho podielu ma investora spojeného so štátom. Akýkoľvek krok si bude vyžadovať schválenie Pekingu, uviedli oba zdroje.

Peking vlani v novembri prekvapivo zrušil vstup Ant Group na burzu len niekoľko dní pred jeho plánovaným uskutočnením. Očakávaná prvotná emisia (IPO) mala mať hodnotu až 37 miliárd USD (31 miliárd eur).

Podľa dohody s regulátormi sa Ant Group zmení na finančnú holdingovú spoločnosť, čo je krok, ktorý podľa expertov zníži ziskovosť a hodnotu firmy. Finančný holding totiž podlieha prísnejšej regulácii, podobne ako banky. Ant Group bude musieť napríklad plniť prísnejšie požiadavky a mať väčšiu likviditu.

Dohodu v pondelok oznámil viceguvernér PBOC Pchan Kung-šeng po stretnutí čínskych regulačných orgánov pre banky a cenné papiere s predstaviteľmi Ant Group. (tasr)

Existuje riziko, že Taliansko zmešká termín na predloženie finálneho plánu obnovy Európskej komisii. Brusel totiž nie je spokojný s niektorými aspektmi prezentovaných návrhov, uviedla agentúra Reuters.

Odvolala sa na dva zdroje oboznámené so záležitosťou. „Komisia je nespokojná s plánom obnovy v jeho aktuálnej podobe,“ uviedol jeden zo zdrojov agentúry Reuters, ktorý vzhľadom na citlivosť záležitosti chcel zostať v anonymite. Podľa zdroja by premiér Mario Draghi mal predložiť konečný plán v polovici mája, ale zrejme bude potrebný dlhší čas na vyriešenie námietok EK.

Najväčšou obavou Bruselu je nedostatočná konkretizácia, ako bude plán manažovaný po jeho schválení Európskou úniou, rovnako ako nejasnosti týkajúce sa podstaty niektorých načrtnutých reforiem vrátane reformy súdneho systému. Druhý zdroj uviedol, že Brusel požaduje zmeny v pláne, ktoré vyžadujú čas, a že by po ich zapracovaní mohol byť predložený v polovici mája.

Hovorca premiéra Draghiho razantne odmietol nedodržanie termínu. „Plán predložíme 30. apríla,“ uviedol. Podľa hovorcu ministerstva financií „cieľom zostáva predloženie návrhu 30. apríla“. Meškanie by bolo ranou pre Draghiho, ktorý sa na čelo vlády dostal pred dvomi mesiacmi s úlohou doladiť plán obnovy pripravený predchádzajúcou vládou.

Všetkých 27 členských štátov EÚ pracuje na svojich národných plánoch, v ktorých majú formulovať, ako chcú minúť svoj podiel z fondu obnovy EÚ, ktorého celkový objem predstavuje 750 miliárd eur.

Taliansko môže dostať z fondu vyše 200 miliárd eur vo forme dotácií a lacných úverov, najviac z krajín Únie. Peniaze sa budú uvoľňovať postupne v priebehu šiestich rokov.

EK nekomentovala taliansky plán. Podľa hovorkyne EK chápe, že formulácia plánu obnovy je náročná pre všetky vlády, ktoré sa aktuálne sústreďujú na boj s pandémiou ochorenia covid-19. Plány by mali byť predložené 30. apríla, ale niektoré krajiny zrejme budú potrebovať o niekoľko týždňov viac.

Podpredseda EK Valdis Dombrovskis v piatok uviedol, že niektoré krajiny zmeškajú termín na predloženie národných plánov obnovy, nešpecifikoval však, ktoré krajiny. (tasr)

Cena bitcoinu v noci na dnešok prudko klesla – z viac než 60 000 dolárov až do blízkosti 52 000 dolárov. Neskôr časť strát zmazala a krátko pred 8.00 h sa pohybovala okolo 55 900 dolárov, vyplýva z údajov špecializovaného webu CoinDesk.

Za posledných 24 hodín tak strácala viac ako desať percent.

Presný dôvod náhleho prepadu nie je jasný. CoinDesk však dodal, že k nemu mohli prispieť špekulácie, podľa ktorých sa americké ministerstvo financií chystá obviniť niekoľko finančných inštitúcií z prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien.

Tento týždeň sa cena bitcoinu vyšplhala na rekordných takmer 65 000 dolárov. Záujem o bitcoin podľa analytikov podporil vstup najväčšej americkej kryptomenovej burzy Coinbase na akciový trh Nasdaq. V piatok však cenu bitcoinu zasiahla správa, že sa turecká centrálna banka rozhodla zakázať platby v kryptomenách. (čtk)

V pondelok otvárame, ale rady pred výkladmi nečakám, hovorí manažér obchodu s obuvou

Marek Čachan, foto N - Tomáš Grečko
Marek Čachan, foto N – Tomáš Grečko

V pondelok sa otvárajú obchody, ale centrá budú prázdnejšie, hluchejšie, mŕtvejšie než pred pandémiou, odhaduje Marek Čachan, manažér značky Office Shoes pre slovenský, český a poľský trh. „Nemyslím, že budeme mať rady pred výkladmi a nebudeme vedieť, čo skôr robiť.“

Japonská spoločnosť Renesas Electronics dnes obnovila produkciu vo svojej továrni na polovodiče. Jej marcový požiar prehĺbil celosvetový nedostatok čipov používaných v automobiloch či spotrebnej elektronike.

Závod na severovýchode Japonska zasiahol požiar 19. marca. Firme sa výrobu v továrni podarilo obnoviť o dva dni skôr, než sa predpokladalo. Dve tretiny výroby závodu tvoria čipy pre automobilový priemysel.

Šéf firmy Renesas Hidetoši Šibata po požiari uviedol, že výroba v továrni by sa mala obnoviť počas jedného mesiaca. Upozornil však, že návrat výroby na úrovne z obdobia pred požiarom môže trvať až 120 dní. (čtk, reuters)

Sulík súhlasí s vyplatením jednorazového príspevku na nezaopatrené dieťa, no podľa neho by to malo byť cielené opatrenie. „Vznikne pracovná skupina, ktorá pripraví návrh,“ povedal v RTVS. Hovorí sa o príspevku 300 eur. Podľa Pellegriniho by sa mal vyplatiť na každé nezaopatrené dieťa.

Počet cestujúcich na viedenskom letisku v marci opäť klesol, oproti minulému roku bol nižší o 73,3 percenta. Tento marec letisko Schwechat využilo 215-tisíc cestujúcich, vlani ich v rovnakom čase bolo približne 800-tisíc a v roku 2019 až 2,4 milióna.

S prvou vlnou infekcie v Európe v marci 2020 letisko prvýkrát pocítilo ekonomické dôsledky pandémie. Odvtedy sa počty cestujúcich pohybujú výrazne pod predkrízovou úrovňou. Letecká doprava je jednou z najpostihnutejších branží a mnohí zamestnanci pracujú vyše roka v režime kurzarbeit.

Rovnaká situácia je aj na letiskách Malta a Košice, ktoré patria spoločnosti Flughafen Wien AG. Na Malte v marci medziročne klesol počet cestujúcich o 81,1 % a v Košiciach o 77,3 %. (tasr)

Domácnosti v eurozóne počas pandémie ušetrili, ale veľké nákupy neplánujú. Problémom však je, že najviac peňazí naakumulovali tí spotrebitelia, ktorí majú tendencie peniaze skôr hromadiť, ako utrácať.

Podľa analytikov banky Barclays sa tzv. pandemické úspory koncentrujú predovšetkým v domácnostiach bohatších starších Európanov, ktorí uviazli doma bez možnosti zájsť si do reštaurácie alebo na dovolenku. V ich prípade je menšia pravdepodobnosť, že začnú viac míňať aj na veľké položky na rozdiel od mladších ľudí.

Pri posudzovaní tempa zotavovania najvyspelejších ekonomík je pritom rozhodujúce, či práve táto skupina spotrebiteľov využije svoju slobodu a začne viac míňať. Európa má totiž najväčšiu skupinu obyvateľov stredného veku spomedzi všetkých regiónov sveta.

Hromada peňazí, ktorá by sa mohla uvoľniť spolu s blokádami, je obrovská. Barclays odhaduje naakumulované úspory na 600 miliárd eur, koncentrujú sa však najmä v rukách konzervatívnych obyvateľov, čo vrhá tieň na ich odblokovanie.

Podľa nemeckej Deutsche Bank by uvoľnenie úspor mohlo pridať zhruba 1 percentuálny bod k hospodárskemu rastu regiónu v roku 2021, ktorý Medzinárodný menový fond predpovedá na úrovni 4,4 %.

Ekonóm spoločnosti UBS Dean Turner sa domnieva, že výdavky domácností sa budú „významnou mierou“ podieľať na tzv. postpandemickom oživení, pričom očakáva ich rast v tomto roku o 2,9 %.

Eurozóna potrebuje nové stimuly, pretože zotavovanie jej ekonomiky zaostáva za USA a Čínou v dôsledku doposiaľ pomalého očkovania. (tasr)

Rado Baťo: Matovičovi neustúpim ani o krok, miesto posielania kytíc manželke by sa ho mali koaliční politici zbaviť

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Rado Baťo hovorí, že Igorovi Matovičovi neústupi ani o krok a ani sa mu neospravedlní za vyjadrenia na jeho adresu. Koaličným politikom odkazuje, že namiesto posielania kytíc jeho manželke by sa mali Matoviča okamžite zbaviť.

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať