Denník N

Budú banky v súvislosti s odkladom splátok úverov čeliť žalobám?

Minister financií a vládni poslanci počas tlačovky o odkladoch splátok úverov. Foto - TASR
Minister financií a vládni poslanci počas tlačovky o odkladoch splátok úverov. Foto – TASR

Každý, kto sa na základe určitých skutočností domnieva, že ho banka v súvislosti s odkladom splátok úveru nejako znevýhodnila, má možnosť podať podnet Národnej banke Slovenska.

Autor je advokát, špecializuje sa na ústavné právo a riešenie sporov

Začiatkom apríla premiér Igor Matovič spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom za prítomnosti členov prezídia Slovenskej bankovej asociácie na tlačovej besede oznámili, že vláda Slovenskej republiky sa dohodla s komerčnými bankami na odklade splátok úverov. Klienti bánk (občania, SZČO, malé a stredné firmy) budú môcť v čase pandémie nového koronavírusu požiadať banky o odklad splátok úverov, a to až na deväť mesiacov.

Celý proces podávania žiadostí a ich schvaľovania by mal byť veľmi jednoduchý a bezodplatný. Minister financií zdôraznil, že klienti bánk, ktorým na základe týchto žiadostí budú splátky ich úverov odložené, nebudú v úverovom registri evidovaní ako neplatiči a „nebudú mať žiadnu stigmu, žiadny nejaký znak, ktorý by ich znevýhodňoval pre budúcnosť“.

Parlament následne v skrátenom legislatívnom konaní schválil vládnu novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorou okrem iného upravil podmienky a procesný postup pri odkladaní splátok úverov klientom jednotlivých bánk.

Zákonné podmienky na odloženie splátok úverov sú nastavené tak, že v zásade každému, kto o odklad splátok požiada, by malo byť vyhovené. Klient banky (dlžník) však môže banku požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát a maximálne na obdobie deväť mesiacov. Mal by preto dobre zvážiť načasovanie aj celkovú dĺžku odkladu splácania úveru.

Pokiaľ ide o proces podávania žiadostí o odklad splátok a ich schvaľovanie, podľa § 30b ods. 9 spomínaného zákona možno žiadosť o odklad splátok podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, pričom žiadosť musí obsahovať označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka, a tiež identifikačné a kontaktné údaje dlžníka.

V tejto súvislosti možno viacerým bankám vytknúť, že na svojich webových stránkach nedostatočne až zavádzajúco informujú klientov o jednotlivých možnostiach podávania žiadostí o odklad splátok, ktoré zákon pripúšťa, pretože prostriedkom diaľkovej komunikácie je v zmysle zákona napríklad aj klasická elektronická pošta (email), telefón či fax. Niektoré banky ako alternatívu k podaniu žiadosti prostredníctvom internet bankingu či online elektronického formulára pritom uvádzajú len osobnú účasť na pobočke, prípadne na žiadosti podanej v listinnej podobe vyžadujú úradne osvedčený podpis žiadateľa. Takýto postup bánk by sa mohol javiť ako zákonom zakázaná nekalá obchodná praktika, ktorou sa banky snažia odradiť klientov od podávania žiadostí o odklad splátok úverov.

Zákon garantuje, že odklad splátok by nemal mať vplyv na príznak zlyhania a nemal by zhoršiť kreditnú kvalitu dlžníka (§ 30b ods. 13 zákona č. 67/2020 Z. z.). Národná banka Slovenska na svojej webovej stránke uisťuje, že odklad splátok sa nesmie neskôr negatívne prejaviť na histórii splácania úveru klienta. Podľa NBS žiadateľ o odklad splátok nebude mať v úverovom registri záznam, ktorý by mu v budúcnosti spôsobil problémy.

Zápis odkladu splátok v úverovom registri by teda klienta banky nemal nijako v budúcnosti znevýhodniť v porovnaní s klientom, ktorý o odklad splácania úveru podľa uvedeného zákona banku nepožiadal. Zákonná úprava tak napĺňa verejný prísľub ministra financií, že odklad splátok úveru nebude mať na klientov banky v budúcnosti negatívny dosah.

Aké však majú žiadatelia o odklad splátok úverov záruky, že sa neocitnú na interných „blacklistoch“ bánk ako rizikoví klienti? Nateraz sa skôr zdá, že ani verejné vyhlásenie predstaviteľov vlády, ani zákon nemusia bankám zabrániť, aby informáciu o odklade splátok evidovanú v úverovom registri vyhodnotili podľa svojho vlastného uváženia a v individuálnych prípadoch pristúpili k zníženiu kreditnej kvality (ratingu) svojich klientov. Táto skutočnosť vyplýva napríklad aj z obsahu webovej stránky jednej z komerčných bánk, kde sa v súvislosti s legislatívnym odkladom splátok úverov uvádza, že „vyhodnotenie tejto informácie závisí od jednotlivých bánk“.

Postup bánk v naznačenom duchu očakávajú aj viacerí finanční experti. Na otázku, či odklad splátok hypotéky uskutočnený podľa uvedeného zákona môže klienta banky nejako v budúcnosti znevýhodniť, piati oslovení odborníci pre Denník N odpovedali kladne. Všetci experti sa zhodli na tom, že banky takmer s istotou budú zápisy o odklade splátok v úverovom registri pri jednotlivých klientoch zohľadňovať, napríklad pri (re)fixácii úrokovej sadzby poskytnutého úveru, prípadne v dostupnosti a určovaní podmienok pre získanie nového úveru.

O odklad splátok úverov, ktorý umožňuje uvedený zákon, je veľký záujem. Banky podľa zverejnených údajov v súčasnosti evidujú viac než 130-tisíc žiadostí prevažne zo strany fyzických osôb nepodnikateľov. Dá sa predpokladať, že počet žiadostí bude ďalej narastať, pretože vývoj pandémie a jeho negatívny vplyv na ekonomickú situáciu prevažnej časti obyvateľstva zostávajú naďalej nepredvídateľné.

Podanie žiadosti o odklad splátok by pre banku nemalo byť ukazovateľom, že jej klient je nezodpovedný a nemá žiadne, respektíve dostatočné finančné rezervy na riešenie neštandardných životných situácií. Vzhľadom na mimoriadnu a časovo neohraničenú ekonomickú a právnu neistotu, v ktorej sa momentálne ľudia i firmy nachádzajú nielen na Slovensku, je celkom prirodzené a rozumné, že si svoje finančné zdroje a rezervy šetria primárne na uspokojovanie svojich základných životných potrieb či udržanie svojich firiem aspoň v úspornom režime.

Aké možnosti obrany majú osoby, ktoré požiadali o odklad splátok svojho úveru, ak dospejú k záveru, že ich komerčné banky v rozpore so zákonom znevýhodnili?

Každý, kto sa na základe určitých skutočností domnieva, že ho banka v súvislosti s odkladom splátok úveru nejako znevýhodnila, má možnosť podať podnet Národnej banke Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad dodržiavaním uvedeného zákona. Tá je oprávnená komerčnú banku za porušenie zákona sankcionovať a finančnému spotrebiteľovi poskytnúť ochranu.

Osoby poškodené nezákonným postupom bánk majú aj možnosť domáhať sa svojej právnej ochrany podaním žaloby na súde. Išlo by o takzvaný spotrebiteľský spor, v ktorom by poškodení klienti bánk mali ako spotrebitelia zvýšenú procesnú ochranu. Zákon napríklad oslobodzuje spotrebiteľa od povinnosti zaplatiť súdny poplatok za podanie žaloby či opravného prostriedku. Súd v spotrebiteľských sporoch aplikuje vyšetrovací princíp, teda môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré spotrebiteľ nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci, prípadne aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz. Súd si tak napríklad môže od banky vyžiadať všetky jej interné údaje, ktoré uchováva o svojom klientovi (žalobcovi), prípadne vykonať aj výsluch niektorých zamestnancov banky a následne posúdiť, či zo strany banky došlo k znevýhodneniu žalobcu v rozpore so zákonom. Môže zároveň komerčnú banku zaviazať odstrániť nezákonný stav a žalobcovi nahradiť škodu, ktorú mu banka spôsobila svojím nezákonným postupom.

Banky by preto vo vlastnom záujme mali veľmi dôkladne zvážiť akékoľvek negatívne zohľadňovanie odkladu splátok uskutočnených podľa zákona č. 67/2020 Z. z. voči svojim klientom alebo iným osobám. Inak im okrem naštrbenia povesti môžu hroziť aj hromadné žaloby poškodených spotrebiteľov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

    Koronavírus

      Ekonomika, Komentáre

      Teraz najčítanejšie