Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Koľko ukrojí koronakríza z budúcich príjmov dnešných detí?

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Obmedzenie vzdelávania počas krízy môže citeľne znížiť zárobkový potenciál dnešných detí a produktivitu celej ekonomiky. Rozsah škôd závisí od toho, aké nápravné opatrenia vláda a ministerstvo školstva urobia.

Autor pracuje v Útvare hodnoty za peniaze MF SR

Zatvorenie škôl v reakcii na pandémiu nového vírusu bolo oprávnene vnímané ako nevyhnutné opatrenie na ochranu verejného zdravia. Presun vzdelávania do neodskúšaného virtuálneho priestoru však nebol bez nákladov a rizík. Je ich potrebné identifikovať a pokiaľ možno vyčísliť, aby sme v prípade druhej vlny koronavírusu alebo v budúcej pandémii vedeli správne reagovať.

Negatívny vplyv zatvorených škôl bol citeľný na trhu práce okamžite. Tisíce rodičov, prevažne matiek, bolo nútených zostať s deťmi doma, o čom svedčí 474-percentný nárast v počte poberateľov ošetrovného medzi februárom a aprílom 2020. Mnohí zamestnávatelia dočasne prišli o časť pracovnej sily. Niektorým to mohlo vyhovovať vzhľadom na pokles tržieb, iných to mohlo obmedziť vo výrobe. Rodičia na OČR dočasne prišli o 45 percent príjmu. Aj tí, ktorí mali možnosť pracovať z domu popri starostlivosti o deti, isto prišli o nezanedbateľnú časť svojej produktivity.

Menej pozornosti bolo venovanej vplyvu zatvorených škôl na samotné deti a ich budúce vyhliadky na trhu práce. Je dôvod na obavy? Môže mať pár mesiacov obmedzeného vzdelávania, ktoré postihuje všetkých žiakov, vplyv na ich mzdové ohodnotenie v ďalekej budúcnosti? Odpoveď závisí od úlohy, ktorú školský systém zohráva na pracovnom trhu.

Vzdelávanie ako signál alebo tvorca zručností?

Existujú dva pohľady na túto otázku. Vzájomne sa nevylučujú a pravdepodobne oba do istej miery vystihujú realitu. Jeden hovorí, že formálne vzdelávanie vštepuje kognitívne schopnosti, ktoré postupne rozvíjajú ľudský kapitál detí a zvyšujú ich budúcu produktivitu na trhu práce.

Druhý pohľad hovorí, že formálne vzdelávanie je systém, ktorý mladým ľuďom umožňuje získať osvedčenie o svojich vrodených danostiach a schopnosti učiť sa nové veci pre potreby potenciálnych zamestnávateľov. Keďže tieto charakteristiky nie sú pozorovateľné zamestnávateľom, ale zároveň umožňujú postup na vyššie stupne vzdelávania, zamestnávateľ môže dosiahnuté vzdelanie vnímať ako signál schopností uchádzača. V tomto prípade vôbec nezáleží, či vedomosti nadobudnuté v procese vzdelávania sú priamo relevantné pre danú pozíciu.

Vplyv koronakrízy na budúci zárobkový potenciál dnešných detí závisí od relatívnej váhy týchto dvoch mechanizmov. Plošné zatvorenie škôl nemá vplyv na vrodené schopnosti detí, ich postup v rámci systému bol zaručený a signalizačná hodnota vzdelávacieho systému preto zrejme nebude významne poškodená. Ak však čas strávený v škole rozvíja ľudský kapitál a zručnosti, potom obmedzenia vo výučbe môžu znížiť budúcu produktivitu na pracovnom trhu, a teda aj mzdové ohodnotenie aj vtedy, ak sú plošné.

Čo hovoria dáta 

Štúdie skúmajúce vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním a zárobkom naznačujú, že vo vyspelých krajinách je súkromný výnos vo forme vyššej mzdy za jeden rok strávený vo formálnom vzdelávaní približne osem percent. Tento odhad však nerozlišuje medzi signalizačným účinkom vzdelávania a jeho vplyvom na ľudský kapitál.

Rozlíšiť tieto dva mechanizmy je možné skúmaním vplyvu vzdelávania na kognitívne schopnosti a vplyvu kognitívnych schopností na mzdové ohodnotenie. Takýto dvojkrokový prístup sa zameriava výlučne na mechanizmus fungujúci prostredníctvom rozvoja ľudského kapitálu. Dostupné štúdie naznačujú, že aj po zohľadnení vrodených schopností rok strávený v školských laviciach zvyšuje budúci zárobkový potenciál v priemere o 1,5 až 4,7 percenta. Hoci tieto odhady vznikajú na základe rozdielov vo vzdelávacom čase v rámci populácie, vplyv na akumuláciu ľudského kapitálu je rovnako relevantný pre plošné obmedzenie výučby (bližšie vysvetlenie postupu a použitých štúdií sú dostupné v blogu Útvaru hodnoty za peniaze).

Kľúčovým vstupom na vyhodnotenie dlhodobého vplyvu aktuálnej situácie na deti je predpoklad o efektívnosti dištančného vzdelávania. Inštitút vzdelávacej politiky odhadol, že nezanedbateľná časť detí môže mať obmedzený prístup k dištančnému vzdelávaniu z dôvodov, ako sú nedostupnosť internetového pripojenia či potrebných technológií (počítače, notebooky, didaktické pomôcky), ako aj nevhodných bytových podmienok na domáce učenie sa.

O fungovaní škôl v krízovom režime, žiaľ, stále neexistujú komplexné a reprezentatívne údaje. Hodnotenie takzvaných virtuálnych charterových škôl v USA však naznačuje, že aj za normálnych podmienok a po komplexnej príprave má dištančné vzdelávanie výrazne horšie výsledky ako klasické prezenčné vzdelávanie. Čím väčšie nároky sú kladené na rodičov vo vzdelávacom procese, tým horšie sú výsledky ich detí.

O koľko kríza zníži zárobkový potenciál dnešných detí?

Na základe dostupnej literatúry a optimistického predpokladu 50-percentnej efektívnosti dištančného vzdelávania možno povedať, že aktuálne obmedzenia vo vzdelávaní môžu znížiť budúcu čistú mzdu dnešných detí počas celého pracovného života v priemere o 0,3 až 0,9 percenta. Niektoré štúdie naznačujú, že vplyv vzdelávacieho času na výsledky je vyšší pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tie zároveň čelia väčším prekážkam v prístupe k dištančnému vzdelávaniu. Koronakríza tak môže prispieť k ešte výraznejšiemu zaostávaniu chudobných detí a k prehlbovaniu sociálnych rozdielov.

Priemerný žiak, ktorý by v budúcnosti zarábal priemernú mzdu, by podľa uvedených odhadov prišiel počas pracovného života o 2,5- až 8-tisíc eur po zohľadnení inflácie. Keďže straty v ďalekej budúcnosti sú menej hmatateľné, je možné ich vyjadriť v súčasnej hodnote. Pri päťpercentnom ročnom diskontovaní budúcich príjmov je uvedená strata na budúcich príjmoch rovnako „bolestivá“ ako strata 511 až 1 637 eur v súčasnosti.

Celková strata všetkých detí v materských, základných a stredných školách predstavuje v súčasnej hodnote 0,4 až 1,4 miliardy eur (0,45 % až 1,45 % HDP). Straty štátu na ušlých daniach a odvodoch predstavujú ďalších 0,3 až 1,1 miliardy eur (0,35 % až 1,13 % HDP).

Ako by mali reagovať verejné politiky

Dobrou správou je, že tieto straty sa dajú znížiť, respektíve eliminovať. Treba však prijať opatrenia na dobehnutie vynechaného učiva. Do úvahy by mohlo prísť predĺženie budúceho školského roka na úkor prázdnin a väčší dôraz na kľúčové predmety na úkor ostatných. Istú nádej predstavuje skúsenosť Nemecka, ktoré v 60. rokoch minulého storočia skrátilo dva školské roky v súvislosti so zmenou začiatku školského roka z jari na jeseň. Urobilo tak bezo zmien v obsahu učiva v kľúčových predmetoch. Deti teda prebrali všetko učivo, iba rýchlejšie. Podľa jedného hodnotenia sa táto zmena zaobišla bez dlhodobých následkov na zamestnanosť a príjmy žiakov v dospelosti.

Popri zmierňovaní strát z aktuálnych obmedzení vzdelávania je potrebné lepšie sa pripraviť na prípadnú druhú vlnu koronavírusu. Zatvorenie škôl spôsobuje významné ekonomické škody, ktoré treba pozorne a citlivo vyvážiť prínosmi pre verejné zdravie. Tie by mali vyhodnotiť predovšetkým epidemiológovia. Viaceré štúdie naznačujú relatívne malú úlohu detí pri šírení ochorenia COVID-19. Hoci táto otázka zostáva predmetom výskumu a diskusií, aj čakanie na definitívnu odpoveď má náklady a nemusí byť v najlepšom záujme detí.

Nedávny prieskum The New York Times medzi 133 epidemiológmi ukázal, že napriek výrazne horšej epidemiologickej situácii v porovnaní so Slovenskom, 70 percent amerických odborníkov plánuje svoje deti poslať do školy, respektíve detských krúžkov najneskôr na jeseň. Je to oveľa skôr v porovnaní s tým, ako pripúšťajú účasť na iných aktivitách, ktoré združujú väčšie skupiny ľudí v uzavretom priestore. Z uvedeného vyplýva, že zaradenie škôl na Slovensku do okruhu aktivít, ktoré sú pri ústupe vírusu otvorené ako posledné a v prípade jeho opätovného šírenia zatvorené ako prvé, by bolo namieste prehodnotiť.

Pre prípad, že nakoniec bude predsa len potrebné školy opäť zatvoriť, je nevyhnutné urobiť maximum, aby dištančné vzdelávanie fungovalo čo najlepšie a pre čo najširšiu skupinu detí. Skúsenosti škôl, detí a rodičov s dištančným vzdelávaním treba čo najskôr komplexne zmapovať, vyhodnotiť a navrhnúť nápravné opatrenia. Užitočný prvý krok v tejto otázke poskytuje analýza Inštitútu vzdelávacej politiky. Upozorňuje na medzery v príprave učiteľov, detí a rodičov na dištančné vzdelávanie a chýbajúce štandardy. Zároveň varuje pred nedostatočnou podporou pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti, ktorým sociálna situácia neumožňuje plnohodnotnú účasť na dištančnom vzdelávaní.

Úsilie naplniť ideál vzdelávania ako základu prosperity a veľkého vyrovnávača príležitostí je v súčasnej situácii ešte zložitejšie ako inokedy. Prvý krokom pri hľadaní správneho riešenia musí byť ochota priznať si, že žiadne riešenie nie je bez nákladov a rizík.

Dnes na DennikE.sk

 • Ekonomický newsfilter: Schválené kilečko je kvapka v mori, povedal Sulík a vyzval biznis, aby pomohol
 • Lesy SR: NKÚ posunul polícii nové odhalenia o zákazke na kamery
 • Problémy cestoviek: Ministerstvo hospodárstva neplánuje meniť zákon, ktorý kritizuje Brusel
 • Financie: Ako od júla funguje prvá pomoc pre podnikateľov
 • Pomoc: Rakúski podnikatelia budú môcť od štvrtka požiadať o ďalšiu podporu z fondu pre dopady koronakrízy
 • Návod na žiadosť o dotáciu na nájomné (krok po kroku)
 • Anketa o fungovaní dotácií na nájmy
Zdieľať

Chcem si sporiť 50 alebo 100 eur mesačne, aby som mal vyšší dôchodok. Čo mám pre to urobiť?

Foto - Fotolia
Foto – Fotolia

Štyria odborníci na financie hovoria, čo treba urobiť pre vyšší dôchodok, kam ísť, na čo si dávať pozor, keď vás niekto presviedča na konkrétny investičný produkt. „Môžete ísť aj do banky. Bude vám, samozrejme, ponúkať len svoje produkty. Nie všetky musia byť kvalitné,“ hovorí Vladimír Baláž.

Minúta po minúte

Zdieľať

Lisabon chce naplniť niektoré z bytov, ktoré boli predtým používané na krátkodobé prenájmy najmä cez Airbnb a zostali prázdne. Mesto spustilo program, ktorý má motivovať krátkodobých prenajímateľov ponúknuť svoje byty na dlhodobý prenájom.

Lisabon chce zmierniť riziká dlhšieho prenájmu tak, že tí, ktorí sa zúčastnia programu, nebudú prenajímať byty jednotlivcom, ale priamo samotnému mestu. Program sa volá Renda Segura, teda zaistený príjem.

Funguje to tak, že prenajímatelia, ktorí majú obavu, že ich byty zostanú prázdne, môžu požiadať o ich prenájom mestom na obdobie najmenej päť rokov. Mesto si potom zoberie na starosť vyhľadávanie záujemcov o nájom prostredníctvom programu zameraného na mladých ľudí a rodiny s nízkym príjmom.

Ďalším plusom má byť oslobodenie od dane z nehnuteľností z kapitálových výnosov. (bloomberg, čtk)

Zdieľať

Rakúski podnikatelia budú môcť od štvrtka požiadať o ďalšiu podporu z fondu pre dopady koronakrízy. Tentokrát budú môcť žiadať o pomoc za obdobie od polovice júna do polovice júla.

Podľa informácií Hospodárskej komory Rakúska (WKÖ) je možné požiadať o podporu pre šesť z deviatich sledovaných období.

Podľa komory dosahuje kvóta vybavených žiadostí 97 percent. V priemere bolo vyplatených 1100 až 1200 eur mesačne. (tasr)

Zdieľať

Situácia v cestovných kanceláriách je kritická, tvrdí prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Roman Berkes. „Klienti otáľajú, na základe štátnych výziev nenakupujú zájazdy, a tak cestovné kancelárie prichádzajú o klientov už od novembra minulého roka,“ upozornil.

Berkes skonštatoval, že v súčasnosti sú otvorené niektoré krajiny a sú označené za bezpečné, pričom cestovné kancelárie ponúkajú zájazdy do týchto krajín. „Na druhej strane však tu je kampaň štátu zostať doma a takisto odporúčania kompetentných orgánov o tom, že je lepšie necestovať, čo je vlastne v priamom rozpore so snahami cestovných kancelárií, a tu dochádza k tomu, že klient cestovnej kancelárie je zmätený,“ tvrdí. Cestovky preto podľa neho nevedia, či môžu investovať do reklám a oslovovať klientov ponukami. (tasr)

Zdieľať

Nemecká automobilka Daimler oznámila, že v dôsledku koronakrízy bude musieť ešte viac šetriť a prepúšťať. Pôvodne sa hovorilo o prepustení 10- až 15-tisíc z celkovo 300-tisíc zamestnancov, podľa personálneho riaditeľa to však bude viac.

Kríza spôsobená koronavírusom dostáva už tak slabnúci koncern pod ďalší tlak. Šéf skupiny Daimler Ola Källenius už v polovici týždňa zdôraznil, že úsporný program spustený vlani na jeseň sa musí sprísniť.

Okrem viacerých ďalších opatrení boli v tomto programe zakotvené úspory v personálnej oblasti vo výške 1,4 miliardy eur. Ale ani tie teraz nestačia.

„Základ bol 1,4 miliardy. Teraz bude toto číslo rozhodne vyššie,“ povedal personálny riaditeľ Wilfried Porth. (süddeutsche zeitung, čtk)

Zdieľať

Výber nových členov vplyvnej Rady ÚVO ide do finále, vláde odporúčajú štyroch

Štyria kandidáti odporúčaní komisiou na zvolenie do Rady ÚVO, hore zľava Miroslav Cák a Peter Kubovič, dolu zľava Jozef Bálint a Ivan Pudiš. Vláda nie je odporúčaním viazaná. Foto - Úrad vlády SR, koláž - N
Štyria kandidáti odporúčaní komisiou na zvolenie do Rady ÚVO, hore zľava Miroslav Cák a Peter Kubovič, dolu zľava Jozef Bálint a Ivan Pudiš. Vláda nie je odporúčaním viazaná. Foto – Úrad vlády SR, koláž – N

Medzi štyrmi favoritmi na členov vplyvnej Rady ÚVO je aj bývalý uchádzač o post šéfa úradu a právnik, ktorý spolupracuje s Nadáciou Zastavme korupciu. Štvoricu odporučila komisia, vláda vyberá dvoch členov a jej názorom nie je viazaná.

Zdieľať

Talianska centrálna banka zhoršila odhad poklesu tohtoročného HDP na 9,5 %. Ak by prišla druhá vlna epidémie, mohol by sa prepadnúť až o 13 %. Taliansko patrí v Európe ku krajinám najviac zasiahnutým koronavírusom. (čtk)

Zdieľať

Komisia odporúča vláde vybrať si dvoch nových členov odvolacej rady ÚVO spomedzi štyroch kandidátov. Na prvom mieste skončil Peter Kubovič, nasledujú Miroslav Cák, Jozef Bálint a Ivan Pudiš.

Aké sú priemerné počty bodov

 • Peter Kubovič (vedúci odboru verejného obstarávania mesta Trnava – do januára 2020) – 92,78 bodu
 • Miroslav Cák (právnik advokátskej kancelárie AGM partners, spolupracuje s Nadáciou Zastavme korupciu) – 81,13 bodu
 • Jozef Bálint (vedúci nákupu v spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava) – 80,89 bodu
 • Ivan Pudiš (pracuje na magistráte Bratislavy, v minulosti bol roky hlavným štátnym radcom na ÚVO) – 75,89 bodu

Na verejnom vypočutí sa zúčastnilo celkovo 16 kandidátov. Štyria odporúčaní získali od hodnotiacej komisie v priemere najviac bodov.

V rade ÚVO sú momentálne voľné dve pozície, ktoré vymenúva a odvoláva vláda. Vzhľadom na chýbajúcich členov rada často nedokáže rozhodnúť o odvolaniach voči verdiktom úradu, ktoré sa týkajú veľkých tendrov.

Zdieľať

Trhová hodnota Applu, Microsoftu či Amazonu môže do jedného až dvoch rokov stúpnuť na 2 bilióny USD. Akcie všetkých troch firiem sa obchodujú blízko historických maxím, trhová kapitalizácia každej je vyše 1,5 bilióna USD.

Dva bilióny dolárov je obrovská suma, na ktorej úrovni sa pohybujú vládne stimuly proti koronakríze či schodky verejných financií. Americké IT firmy by sa na túto trinásťmiestnu cifru mohli čoskoro vydriapať, ak si udržia solídne výsledky, píše CNN.

Trhová hodnota Applu a Microsoftu presahuje 1,6 bilióna dolárov, v prípade Amazonu je na úrovni vyše 1,5 bilióna dolárov.

Všetky tri giganty sú miláčikmi Wall Streetu. Ich akciové tituly pomohli indexu Nasdaq tento mesiac prvý raz prekonať hranicu 10-tisíc bodov napriek obavám investorov z koronavírusu.

Zdieľať

EÚ poskytne granty vo výške 2,5 milióna eur na pomoc európskemu hudobnému odvetviu po koronakríze. Ide o tretí a posledný ročník prípravnej akcie Hudba hýbe Európou.

Cieľom výzvy s názvom Hudba hýbe Európou – Inovačný program podpory trvalo udržateľného hudobného ekosystému je podporiť oživenie a pokrízový vývoj európskeho hudobného odvetvia tým, že mu pomôže dosiahnuť väčšiu udržateľnosť.

Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti upozornila, že koronakríza mala bezprecedentný vplyv na celý hodnotový reťazec hudobného sektora, najmä však na vystúpenia naživo.

„Musíme pomôcť hudobnému sektoru prispôsobiť sa pokrízovej realite, zotaviť sa udržateľnejším spôsobom a nakoniec sa stať odolnejším. Chceme, aby európsky hudobný sektor prekvital v celej svojej rozmanitosti a aby zostal konkurencieschopný v globálnom kontexte,“ vysvetlila zámery exekutívy EÚ eurokomisárka.

Komisia spresnila, že do novembra 2020 vytvorí konzorcium, ktoré navrhne a bude riadiť inovačný a účinný program podpory pre hudobné odvetvie. Na základe posúdenia potrieb, na ktoré upozornia hudobníci, rozdelí granty konkrétnym príjemcom v hudobnom priemysle. Prvé finančné prostriedky by sa mali k príjemcom v tomto odvetví dostať už v roku 2021. (tasr)

Zdieľať

Matovičova vláda tvorí zoznam reforiem, ktoré by nám Brusel uznal a aj zaplatil z fondu obnovy

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Ekonomický krízový štáb dnes na úrade vlády debatoval aj o reformách, ktoré by sa mohli zaplatiť z fondu obnovy. Slovensko by z neho mohlo získať 6,7 miliardy eur. Zoznam reforiem musíme Komisii spolu s rozpočtom predložiť do 15. októbra.

Zdieľať

Skupina Proxenta hovorí, že získala stavebné povolenie na bytový dom Kesselbauer v centre Bratislavy na Námestí 1. mája. Pre výstavbu zbúrali storočný historický dom, nová budova má zahŕňať jeho čiastočnú repliku.

Aktuálny projekt podľa developera obsahuje zväčšené vnútorné átrium, celkový počet bytov a apartmánov sa znížil z pôvodných 130 jednotiek na konečných 116.

Tie budú umiestnené na ôsmich podlažiach. Súčasťou projektu bude podzemná garáž so 155 parkovacími miestami. (tasr, n)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať