Denník N

Začal sa 9. ročník Finančnej olympiády. Prešli by ste testami?

Slovenskí stredoškoláci si overia, ako sú na tom s finančnými vedomosťami.

Nadácia PARTNERS oficiálne otvorila v pondelok 2. novembra už 9. ročník finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Študenti majú pred sebou dovedna tri súťažné kolá. O víťazovi rozhodne odborná porota v poslednom kole, ktoré sa bude konať v apríli 2021. Odmenou pre troch najlepších študentov je aj v tomto ročníku súťaže špičková technika a pre ich učiteľov a školy peňažná odmena.

„Čím skôr si mladí ľudia uvedomia, aké sú finančné vedomosti pre nich v živote dôležité, tým skôr budú pripravení na zodpovedné narábanie s peniazmi v dospelosti,“ hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS, ktorá Finančnú olympiádu každoročne organizuje. Cieľom súťaže je študentom priblížiť základné otázky finančného správania a rozšíriť ich vedomosti vo všetkých ekonomických oblastiach, podľa ktorých sa budú neskôr riadiť aj v každodennom živote. „Kvalitné finančné vzdelanie sa odráža na dobrom domácom hospodárení, ale aj pri komunikácii s bankami, poisťovňami a inými inštitúciami, pri výbere jednotlivých produktov či zakladaní vlastného podnikania,“ dodáva Juraj Juras.

Finančná olympiáda je praktickým doplnením výučby v školách a záujem o účasť sa každým rokom zvyšuje. Počas ôsmich ročníkov sa do nej zapojilo už viac ako 38 000 mladých ľudí z viac ako 300 stredných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Prostredníctvom jednotlivých kôl súťaže a vedomostných otázok vzdeláva študentov v oblasti základných ekonomických pojmov, orientácie v poistných a bankových službách, v oblasti investovania, alebo preverí na konkrétnych príkladoch, či si vedia vypočítať výhodnosť bežných finančných produktov a služieb. Nadácia PARTNERS v rámci Finančnej olympiády pripravila pre tento rok aj špeciálne vzdelávacie materiály – pracovný list s názvom Finančná gramotnosť. Ide o sumár teoretických informácií a praktických úloh z oblasti financií, ktoré pomôžu pedagógom vo vyučovacom procese aj počas aktuálnej dištančnej formy vzdelávania, nakoľko pracovné listy sú distribuované v online podobe. V prípade záujmu o pracovný list sa môžu školy ozvať na [email protected]

Motiváciou pre súťažiacich sú aj v tomto ročníku atraktívne ceny. Najlepšia trojica získava špičkovú techniku a peňažnú odmenu pre svojho učiteľa a aj školu, za ktorú súťaží.  

Súťaž sa začala 2. novembra 2020 a skončí sa finálovým kolom v apríli 2021. Je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje.

 • otvorené kolo súťaže v termíne od 2. novembra 2020 až do 2. februára 2021. Hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test bude dostupný na webe súťaže.
 • uzavreté kolo súťaže v termíne od 23. februára do 6. apríla 2021. Do druhého kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola, kde ich čaká náročnejšie online testovanie.
 • Finálové III. kolo koncom apríla 2021. Spolu 20 finalistov, najlepších súťažiacich z druhého kola, sa o postupe do finále dozvie prostredníctvom e-mailovej správy. Tí svoje vedomosti a riešenie zložitejších finančných otázok prídu odprezentovať osobne. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba, svojich pedagógov a školy, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže nájdete na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Dôležité termíny Finančnej olympiády pre ročník 2020/2021:

I. kolo – online test: 2. 11. 2020 od 12:00 hod. – 2. 2. 2021 do 23:59 hod.

II. kolo – online test: 23. 2. 2021 od 0:00 hod. – 6. 4. 2021 do 23:59 hod.

III. kolo – písomný test: koniec apríla 2021 (presný termín sa finalisti dozvedia e-mailom)

Víťazné ceny:

 1. miesto: Apple iPad pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu
 2. miesto Apple iPhone SE pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školu
 3. miesto: Apple Watch Series 3 pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školu

OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA? 

(výber 9 otázok z prvého kola minuloročnej Finančnej olympiády)

 1. Poistenie majetku podľa Občianskeho zákonníka obsahuje:

A) Poistenie majetku pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú

B) Možnosť poistiť majetok pre prípad jeho poskytnutia ako zálohu na účely hypotéky

C) Poistenie majetku pre prípad povodne, záplavy, zemetrasenia, zrútenia skál a krádeže

2. Poisťovacia činnosť zahŕňa:

A) Prijímanie, ohodnocovanie a riadenie poistných rizík, správu poistných zmlúv, tvorbu technických rezerv, likvidáciu poistných udalostí, poskytovanie plnenia z poistných zmlúv, poskytovanie asistenčných služieb, postupovanie poistných rizík zaisťovniam a predchádzanie škodám

B) Priehradku, oddelenie správy, oddelenie likvidácie a učtáreň

C) Životné a neživotné poistenie

3. Účastníkmi poistenia môžu byť:

A) Iba poistiteľ a poistník

B) Poistiteľ, poistník, poistený, poškodený v poistení zodpovednosti a osoba, ktorá bola určená ako oprávnená v poistení pre prípad smrti

C) Iba poistiteľ, poistený a výhodou poctená osoba

4. Poisťovňa môže vykonávať iba:

A) Poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť, na ktorú jej bolo udelené povolenie, činnosti s tým súvisiace a po súhlase NBS aj finančné sprostredkovanie

B) Všetky činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie NBS alebo MF SR, činnosti s tým súvisiace, sprostredkovanie predaja nehnuteľností a ďalšie činnosti, pre ktoré sa manažment rozhodne

C) Činnosti, na ktoré je poisťovňa zaviazaná voči svojim klientom na základe poistných alebo iných zmlúv, činnosti s tým súvisiace a po súhlase NBS aj akékoľvek iné podnikateľské aktivity

5. Princípom kapitálového životného poistenia je:

A) Vyplatenie cieľovej sumy v prípade dožitia stanoveného veku alebo poistnej sumy v prípade úmrtia

B) Poistenie všetkých členov rodiny pre prípad úrazu alebo smrti

C) Celoživotné poistenie kapitálu, nehnuteľností a auta

6. Čo kryje poistenie zodpovednosti?

A) Poistenie kryje škody, ktoré poistenému spôsobil niekto iný

B) Je to poistenie pre profesionálnych šoférov pre prípad, že spôsobia dopravnú nehodu

C) Poistenie kryje škody, ktoré poistený spôsobil niekomu inému

7. Výšku štátneho dôchodku neovplyvňuje:

A) Počet odpracovaných rokov

B) Kraj, v ktorom človek žije

C) Výška príjmu v posledných 5 rokoch

8. Osoba, na ktorej život, zdravie, majetok, zodpovednosť za škodu alebo iné hodnoty poistného záujmu sa poistenie vzťahuje, je:

A) Poistiteľ

B) Poistený

C) Poistník

9. Udalosť, o ktorej sa odôvodnene predpokladá, že môže nastať počas lehoty trvania poistenia, nevie sa však, kedy a či vôbec nastane, sa označuje ako:

A) Škoda na majetku

B) Poistná udalosť

C) Náhodná udalosť

Správne odpovede: 1a / 2a / 3b / 4a / 5a / 6c / 7b / 8b / 9b

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

  Ekonomika

  Teraz najčítanejšie