Denník N

Čo robiť, keď nie ste spokojný so svojím telekomom (rady od regulátora)

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil zoznam základných rád pre spotrebiteľov telekomunikačných služieb. (15. marec je Európsky deň spotrebiteľov).

1. Neverte skúseným kamarátom, nerozhodujte sa hneď

Záujemcovia môžu uzavrieť zmluvu s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi podľa ich vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Pokiaľ záujemcov osloví niektorá z ponúk telekomunikačných operátorov, tak je potrebné, aby sa pred uzavretím zmluvy dôsledne oboznámili so všetkými podmienkami a cenami. Úrad rozhodne neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, médií a na informácie, ktoré záujemcovia získajú napr. rozhovorom so „skúseným“ kamarátom alebo s predajcami služieb. Takto podané informácie bývajú neúplné.

Účastníci verejnej telefónnej služby majú právo: a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a sprístupniť svoje údaje poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach, b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach, c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112, d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112.

2. Ak operátor podstatne zmení dohodu, môžete zadarmo odísť aj so svojím číslom

Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t. j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť. O tejto skutočnosti vás musí operátor informovať. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať.

3. Pri poruche máte nárok na odškodnenie, musíte sa však ozvať

V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili, a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.

4. Ak vám odpoveď na reklamáciu nepríde do mesiaca, je podľa zákona uznaná

V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku daného operátora. Operátor je povinný oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie písomne do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní.

Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t. j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora naďalej pretrváva.

5. Ak sa s operátorom nedohodnete, nemusíte ísť na súd

V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

    Ekonomika

    Teraz najčítanejšie