Denník N

Kľúčovým ponaučením z pandémie Covid-19 je pochopenie významu spolupráce

Marcelo Pascual, generálny riaditeľ spoločnosti MSD Slovensko
Marcelo Pascual, generálny riaditeľ spoločnosti MSD Slovensko

Aktuálne dianie zvýrazňuje potrebu budovať odolnejšie zdravotníctvo, zohľadňujúce potreby pacientov a pripravené na budúcnosť, hovorí Marcelo Pascual, generálny riaditeľ spoločnosti MSD Slovensko.

Vaše skúsenosti v oblasti zdravotníctva sú bohaté a rôznorodé – počas svojej profesionálnej kariéry ste pôsobili v Španielsku, Švajčiarsku, či v USA a momentálne ste generálnym riaditeľom spoločnosti MSD Slovensko. Ako hodnotíte aktuálnu situáciu v Európe, ktorá vyvíja obrovský tlak nielen na zdravotníctvo, ale aj ekonomiku a v súčasnosti aj na bezpečnosť v regióne?  

Udalosti z posledných dvoch rokov, ktoré poznačila pandémia Covid-19, či pretrvávajúca vojna na Ukrajine, ukazujú ako úzko je zdravotníctvo prepojené s bezpečnosťou, ekonomikou a  sociálnym blahobytom. Zdravotníctvo je kritická infraštruktúra, ktorá je zraniteľná v kontexte vonkajších kríz. Myslím si, že sme na tom v súčasnosti oveľa lepšie, ako keď pandémia Covid-19 vypukla. Som však presvedčený, že by sme pandémiu nemali vnímať ako ojedinelú udalosť, ale ako dôležitý podnet na to, aby sme budovali odolnejšie zdravotnícke systémy. Pandémia totiž jasne ukázala, že keď je ohrozené zdravie, sme ohrození všetci. Žiaľ, pandémia koronavírusu zasiahla veľmi vážne aj Slovensko, ktoré sa zaradilo medzi krajiny s najvyšším počtom úmrtí na Covid-19.[1] Aj vo svetle tejto skutočnosti je potrebné budovať silnejšie zdravotníctvo, ktoré bude schopné odolať tlaku prípadných budúcich kríz a zmierňovať ich dopad aj na spoločnosť a ekonomiku.

Som presvedčený, že investícia do zdravotníctva je investíciou do ekonomického rozvoja. Štáty potrebujú zdravú a produktívnu populáciu, aby mohli ekonomicky rásť. Štúdia uznávanej výskumnej spoločnosti McKinsey ukazuje, že každý $1 investovaný do lepšej zdravotnej starostlivosti môže priniesť ekonomickú návratnosť $2 až $4. V krajinách s vyššími príjmami by teda náklady súvisiace s investíciami do zdravotníctva mohli byť viac ako len kompenzované zvýšením produktivity v poskytovaní zdravotnej starostlivosti[2]. Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa týka nás všetkých. Na tomto porozumení by podľa môjho názoru mal byť založený celkový prístup k zdravotníctvu. Preto je potrebné zvyšovať povedomie o význame zdravotníctva, aby sa táto téma stala súčasťou verejnej diskusie. Iba tak sa môže zdravotníctvo stať aj politickou prioritou. A to je jedným z predpokladov, aby sa mohli presadzovať zmeny, ktoré môžu zlepšiť situáciu v zdravotníctve.

Hovoríte o potrebe zmeniť prístup k zdravotníctvu a o tom, že skúsenosti z pandémie by mohli k tejto zmene prispieť. Ktorú skúsenosť považujete za kľúčovú pre budúcnosť zdravotníckych systémov, či už na globálnej, alebo lokálnej úrovni?

Myslím si, že pandémia Covid-19 poukázala nielen na dôležitosť a význam zdravotníctva, ale aj hodnotu partnerstva. V dôsledku pandémie sme mali okrem iného možnosť vidieť, že spolupráca rôznych aktérov je možná a dokáže prinášať riešenia. Ako príklad môžeme uviesť vývoj a dodanie vakcín proti Covid-19 v EÚ, či antivírusovú liečbu proti Covid-19. Uprostred zúriacej pandémie sa schvaľovací proces na úrovni EÚ významne urýchlil a administratívna záťaž sa takisto výrazne znížila. Okrem toho sa EÚ po prvýkrát v histórii rozhodla pre spoločný nákup vakcín. Aj vďaka tomu boli ich dodávatelia schopní dodať vakcíny oveľa rýchlejšie. Práve túto skúsenosť považujem za absolútne kľúčovú a za dobrý základ, na ktorom môžeme stavať aj ďalej. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby si všetci relevantní aktéri uvedomili, že zdravotníctvo je oblasť, do ktorej sa oplatí investovať a ktorá vytvára hodnotu tak pre spoločnosť, ako aj ekonomiku. Ako spoločnosť MSD Slovensko chceme preto na lokálnej úrovni ešte zintenzívniť naše úsilie a podporovať otvorený dialóg so všetkými partnermi s cieľom prinášať čo najlepší výsledok pre slovenských pacientov.

[1] OECD 2021: Excess mortality since January 2020. Dostupné online:

 https://www.oecd.org/coronavirus/en/data-insights/excess-mortality-since-january-2020

[2] McKinsey Global Institute 2020: Prioritizing health: a prescription for prosperity. Dostupné online:  https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/prioritizing-health-a-prescription-for-prosperity

Aké sú podľa Vás najväčšie výzvy, ktorým slovenské zdravotníctvo v súčasnosti čelí?

Myslím si, že je nevyhnutné zamerať sa predovšetkým na dve systémové výzvy, ktoré sa v dôsledku pandémie Covid-19 stali ešte viditeľnejšími. Je to jednak potreba budovať odolnejší zdravotnícky systém a tiež zlepšiť dostupnosť inovatívnej liečby pre slovenských pacientov. Utváranie odolného systému si vyžaduje zvýšiť investície do zdravotníctva. Slovensko investuje do zdravotníctva len približne 7,3% HDP, zatiaľ čo v susednom Česku dokázali investície do tejto oblasti v roku 2020 navýšiť na viac ako 9% HDP[1]. Okrem toho odolnosť tiež súvisí so zlepšovaním pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov; v súčasnosti sme svedkami toho, ako Slovensko bojuje s akútnym nedostatkom zdravotníckeho personálu. Zdravotnícki pracovníci, ktorí preukázali nesmiernu obetavosť a vytrvalosť v boji s pandémiou v prvej línii, sú pritom neoddeliteľnou súčasťou systému. Avšak na dosiahnutie reálnej a dlhodobej zmeny je tiež potrebné, aby sa zdravotníctvo stalo spoločenskou a politickou prioritou.

Druhou spomínanou výzvou je dostupnosť inovatívnej liečby, ktorá je pre Slovensko dlhodobou výzvou. Pre lepšiu predstavu uvediem, že pre slovenských pacientov je v súčasnosti dostupná len približne tretina inovatívnych onkologických terapií, zatiaľ čo pacienti v Českej republike majú k dispozícii viac ako 50% inovatívnych terapií v tejto oblasti.[2] Aj vzhľadom na uvedenú skutočnosť je potrebné rozvíjať a formovať zdravotníctvo ako systém, ktorý sa bude oveľa viac koncentrovať na potreby pacienta, bude tiež transparentný a predvídateľný a v ktorom budú rozhodovacie procesy vychádzať z dát a moderná inovatívna liečba bude dostupná aj pre slovenských pacientov. Predpokladom pre vytvorenie takéhoto prostredia je spolupráca všetkých aktérov. Uvedomujem si, že to nie je ľahká úloha. No aj s ohľadom na stále sa zvyšujúci výskyt ochorení je potrebné reformovať zdravotnícke systémy, aby dokázali pružne reagovať na meniace sa požiadavky a potreby pacientov. Našou snahou v spoločnosti MSD Slovensko je prispieť k tomuto cieľu. Som presvedčený, že ak spojíme sily a budeme spolupracovať, môžu nás skúsenosti z pandémie v konečnom dôsledku posilniť.

Marcelo Pascual, generálny riaditeľ spoločnosti MSD Slovensko

Môžeme sa pri hľadaní riešení inšpirovať príkladmi zo zahraničia; ako môžeme zlepšiť situáciu v slovenskom zdravotníctve?

Healthcare Readiness Index (Index pripravenosti zdravotníctva, HRI), ktorý bol predstavený na tohtoročnej konferencii GLOBSEC, hodnotí pripravenosť zdravotníckych systémov v regióne strednej a východnej Európy. Index ponúka dôležité informácie o tom, aké opatrenia je potrebné prijať, aby boli zdravotnícke systémy v regióne lepšie pripravené čeliť budúcim výzvam. Podľa Indexu patrí osem z desiatich krajín strednej a východnej Európy medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou súvisiacou s ochorením Covid-19. Jednotlivé krajiny v rámci regiónu však pristupujú k zdravotníctvu odlišne. Napríklad Slovinsko a Česká republika dosahujú najlepšie výsledky v indexe HRI. V posledných rokoch totiž výrazne zvýšili investície do zdravotníctva, čo už prináša ovocie v podobe dosahovania lepších výsledkov v tejto oblasti, znížených nákladov, či zvýšenej odolnosti obyvateľstva. Samozrejme, samotné zvýšenie investícií do zdravotníctva nie je riešením. Naopak, je potrebné zamerať sa na efektívne vynaloženie prostriedkov, vymedzenie rozsahu problémov v zdravotníctve a uplatňovanie flexibilných riešení. Podľa môjho názoru svedčia tieto príklady o tom, že investície do zdravotníctva a dostatok politickej vôle prinášajú reálne výsledky.

[1] OECD 2021: Health expenditure and financing. Dostupné online: https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9

[2] AIFP 2022: Slovensko v dostupnosti onkologických liekov za regiónom stále výrazne zaostáva. Dostupné online: https://aifp.sk/upload/media/InfografikaDostupnost%CC%8C_2022.pdf

Ako môže MSD Slovensko ako farmaceutická spoločnosť pomáhať prinášať zmeny v zdravotníctve, o ktorých hovoríte?

Produkty, ktoré farmaceutické spoločnosti vyrábajú, pomáhajú zachraňovať životy a zlepšovať ich kvalitu. Význam farmaceutického priemyslu má však aj ekonomický rozmer, pretože tento sektor pomáha prilákať investície a vytvára pracovné miesta. Farmaceutický priemysel teda podporuje zdravotníctvo, vytvára hodnoty pre spoločnosť a zároveň má pozitívny vplyv na ekonomiku. Štúdia Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) odhaduje, že v roku 2016 farmaceutický sektor v EÚ pomohol vytvoriť a udržať 2,5 milióna pracovných miest, pričom priemerná hrubá pridaná hodnota na zamestnanca bola výrazne vyššia ako v iných kľúčových odvetviach a dosahovala hodnotu 156 000 eur. Aktivity farmaceutického priemyslu v roku 2016 priamo podporili ekonomiky európskych štátov sumou takmer 100 miliárd eur. Okrem toho, podporil farmaceutický priemysel európske ekonomiky aj nepriamo, sumou 106 miliárd eur prostredníctvom dodávateľského reťazca a výdavkov na zamestnancov.[1] Zdravotníctvo je však veľmi komplexná oblasť a jeden partner nedokáže vyriešiť všetko. Sme preto presvedčení, že partnerstvo a spolupráca všetkých relevantných aktérov, je cesta ako zvládnuť výzvy v zdravotníctve a zlepšovať zdravotnícky systém. V spoločnosti MSD Slovensko veríme, že môžeme pôsobiť ako katalyzátor v tomto procese,  podporovať otvorený dialóg a prehlbovať dôveru medzi jednotlivými aktérmi.

Spoločnosť MSD sa zameriava na výskum a vývoj nových liečebných postupov aj v oblasti onkológie. Mnohí odborníci na Slovensku sa zhodujú, že situácia v onkológii je veľmi vážna, dokonca jedna z najhorších v Európe. Ako vnímate túto skutočnosť?

Zdravotníctvo je rýchlo sa rozvíjajúce, dynamické odvetvie. Vo farmaceutickom priemysle neustále vyvíjame nové lieky, ktoré majú potenciál zachraňovať životy a zlepšovať ich kvalitu. Pravdou je, že čo sa týka prístupu k starostlivosti o onkologických pacientov, či dostupnosti inovatívnej onkologickej liečby, je európsky región pomerne rôznorodý. Môžeme preto medzi jednotlivými krajinami pozorovať veľké nerovnosti. Slovenskí pacienti nemajú rovnaké možnosti ako ostatní európski pacienti. Potvrdzujú to aj čísla. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) nedávno zverejnila aktuálne údaje o dostupnosti onkologickej liečby na Slovensku.[2] Tieto dáta, podobne ako aj ukazovateľ EFPIA WAIT[3] ukazujú, že Slovensko výrazne zaostáva v dostupnosti modernej liečby pre onkologických pacientov. Pre lepšiu predstavu pripomeniem, že v porovnaní so zvyškom regiónu je pre slovenských pacientov hradená iba približne tretina inovatívnych onkologických terapií. Onkologické ochorenia patria pritom k najčastejším príčinám úmrtí ľudí v krajine. Dostupnosť inovatívnej liečby je pre Slovensko dlhodobou výzvou. A hoci ma veľmi teší, že aj na Slovensku môžeme v tomto smere pozorovať pozitívne zmeny, ešte stále je pred nami veľa práce. Na to, aby sme dosiahli skutočnú zmenu je potrebné, aby sa dostupnosť modernej liečby stala politickou, spoločenskou a ekonomickou prioritou.

[1] EFPIA 2019: Economic and societal footprint of the pharmaceutical industry in Europe. Dostupné online: https://www.efpia.eu/media/412939/efpia-economic-societal-footprint-industry-final-report-250619.pdf

[2] AIFP 2022: Slovensko v dostupnosti onkologických liekov za regiónom stále výrazne zaostáva. Dostupné online  https://aifp.sk/upload/media/InfografikaDostupnost%CC%8C_2022.pdf

[3]  EFPIA 2022: EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2021 Survey. Dostupné online:  https://www.efpia.eu/media/636821/efpia-patients-wait-indicator-final.pdf

Ak ešte chvíľu zostaneme v oblasti onkológie; Slovensko zaostáva aj v miere zaočkovanosti proti HPV, ktorá je jedna z najnižších v EÚ. Prečo je podľa Vás toto očkovanie dôležité?

Máte pravdu, miera zaočkovanosti proti HPV je na Slovensku jedna z najnižších v Európe, a to aj v porovnaní so susednými krajinami – napríklad s Maďarskom, kde sa zaočkovanosť blíži k 80%, alebo s Českou republikou, kde sa miera zaočkovanosti pohybuje okolo 60 až 65%. Pre porovnanie, celková miera zaočkovanosti na Slovensku dosahuje len 15%.[1] Na Slovensku preto ročne zomrie približne 200 žien. Týmto úmrtiam sa však dá predísť. Je teda veľmi dôležité zvyšovať povedomie o význame prevencie a výhodách očkovania, aby sa situácia zlepšila a Slovensko sa priblížilo k ostatným krajinám.

V tejto súvislosti ma preto veľmi teší, že očkovanie proti HPV je na Slovensku vďaka nedávno schválenej legislatíve dostupnejšie. Je to do veľkej miery výsledok spolupráce širokej koalície rôznych aktérov – od ministerstva zdravotníctva, pacientskych organizácií, cez odborníkov v oblasti zdravotníctva, zástupcov samospráv až po zdravotné poisťovne. Považujem to za pozitívny signál do budúcnosti a základ, na ktorom môžeme stavať. V spoločnosti MSD Slovensko sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto procesu a podporovať otvorený partnerský dialóg aj naďalej.

Marcelo Pascual, generálny riaditeľ spoločnosti MSD Slovensko

Témou prevencie a očkovania sa v spoločnosti MSD aktívne zaoberáte, keďže sa venujete vývoju vakcín v rôznych terapeutických oblastiach. Akú úlohu zohráva prevencia v zdravotníctve?

Prevencia je naozaj dôležitá, pretože pomáha predchádzať chorobám, či dokonca predlžuje život. Je tiež jedným z najvýznamnejších nástrojov z hľadiska nákladovej efektívnosti, ktoré máme k dispozícii. Pre nás v spoločnosti MSD je téma prevencie a očkovania kľúčová, keďže sa už viac ako 100 rokov zameriavame na výskum a vývoj inovatívnych liekov, a je to tiež oblasť, v ktorej tvoríme pridanú hodnotu pre spoločnosť. Táto téma je tiež veľmi aktuálna. Považujeme preto za potrebné spoločne s partnermi komunikovať dôležitosť prevencie a význam očkovania nielen našim zamestnancom, ale aj verejnosti. Podľa môjho názoru musíme okrem zvyšovania informovanosti tiež zavádzať opatrenia, ktoré budú motivovať ľudí, aby pravidelne absolvovali preventívne prehliadky, či rôzne skríningové vyšetrenia a prispievali tým k zdraviu celej populácie.

[1] Národný portál zdravia 2022: Rakovina spôsobená HPV: Jediný typ rakoviny, proti ktorému sa dá očkovať. Dostupné online:  https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2022_04/Rakovina_sposobena_HPV__Jediny_typ_rakoviny,_proti_ktoremu_sa_da_ockovat.aspx?did=3&sdid=26&tuid=0&fbclid=IwAR1EC8BkdeHh23Iattc6Jx4UvlluuvZwVGJO2DG58IpCKzfHcKaiFYjy46Q

Aké trendy budú podľa Vás formovať zdravotníctvo, či už na celosvetovej alebo lokálnej úrovni v post-covidovej ére?

Domnievam sa, že zdravotnícke systémy na celom svete budú formovať dva základné trendy. Prvým z nich, najmä v súvislosti s pandémiou Covid-19, je vzostup technológií a virtuálnej zdravotnej starostlivosti. Myslím si, že budeme svedkami oveľa väčšieho využívania internetu a technológií v zdravotníctve. Už počas pandémie sme mohli vidieť určitý pokrok v tomto smere – napríklad mnohí pacienti nemuseli navštíviť svojho lekára osobne, aby s ním konzultovali svoj zdravotný stav, mohli tak urobiť online alebo prostredníctvom nástrojov telemedicíny. Podľa môjho názoru sa technologický pokrok v zdravotníctve v post-covidovej ére ešte viac urýchli. Preto si myslím, že dáta budú zohrávať kľúčovú úlohu pri rozvíjaní zdravotníckeho systému aj na Slovensku. Druhým trendom je posilnenie postavenia pacientov v rámci zdravotníckeho sektora. Myslím si, že je nevyhnutné zamerať sa v diskusiách o budúcnosti zdravotníctva primárne na potreby pacientov. V skratke, hlas pacientov a ich skúsenosti musia viac rezonovať. Majú totiž zásadný význam pre budovanie odolnejšieho a silnejšieho zdravotníctva, ktoré je pripravené na budúcnosť.

O farmaceutickej spoločnosti MSD Slovensko  

Sme biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá už skoro 30 rokov prináša pacientom na Slovensku inovatívne lieky a očkovacie látky. Patríme medzi najväčšie farmaceutické firmy s prístupom k inováciám. Počas nášho pôsobenia sme na Slovensko uviedli prelomovú liečbu pre rôzne druhy ochorení z oblasti onkológie, diabetológie či vakcín a prispeli sme k riešeniu naliehavých problémov v zdravotníctve. Naša misia pokračuje aj po skoro tridsiatich rokoch: v MSD chceme byť aj naďalej partnerom, ktorý pomáha realizovať pozitívne a progresívne zmeny v slovenskom zdravotníctve. Viac informácií nájdete na https://www.msd.sk/. Sledujte nás na https://www.facebook.com/msdslovenskohttps://www.linkedin.com/company/msd-slovensko/ .

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie