Denník N

Šéf veriteľského výboru: Problémy Carrefouru sa mali riešiť už pred dvomi rokmi

Foto - archív
Foto – archív

Prevádzkovateľ Carrefouru teraz platí za dodávku tovaru vopred, nehrozí teda, že by sa navyšovali pohľadávky veriteľov, vraví Martin Manina.

Štát mohol podať návrh na vyhlásenie konkurzu prevádzkovateľa obchodov Carrefour, ktorý mu dlhoval milióny na pokutách, tak ako ktorýkoľvek iný veriteľ. Dôvody, prečo tak nespravil, nevieme odhadnúť, vraví šéf veriteľského výboru Retail Value Stores MARTIN MANINA z advokátskej kancelárie Michala Krnáča. Myslí si, že pre spoločnosť Kofola, ktorú zastupuje, aj pre ďalších veriteľov je lepšie spoločnosť Retail Value Stores ozdraviť ako poslať do konkurzu, aby sa nestratil jeden z odbytových kanálov. Rozhodnúť o tom teraz už môže len súd.

Prečo by podľa vás nemal ísť prevádzkovateľ Carrefouru, spoločnosť Retail Value Stores, do konkurzu? 

Spoločnosť Kofola, ktorú právne zastupujeme, je toho názoru, že ozdravenie tejto spoločnosti má zmysel, nakoľko nejde o žiadnu schránkovú spoločnosť a verejnosť pozná nového majiteľa, aj jeho podnikateľský zámer. Spoločnosť Kofola stratila v tomto prípade približne 200-tisíc eur, no napriek si myslíme, že je lepšie Retail Value Stores ozdraviť ako poslať do konkurzu. Podľa informácií od spoločnosti Kofola v súčasnosti prebieha korektná obchodná spolupráca s dodávateľmi, je opäť zazmluvnených približne 150 veriteľov. Považujeme to za jasný signál, že pôvodní dodávatelia majú záujem o spoluprácu s novými majiteľmi spoločnosti Retail Value Stores, ktorá prevádzkuje obchody Carrefour. Považujeme za potrebné, aby sa spoločnosť ozdravila, aby výrobcovia nestratili tento odbytový kanál ako potravinový reťazec pre svoje produkty. Pretože ak by Retail Value Stores skončila v konkurze, spotrebiteľ by prišiel o možnosť výberu. Dva konkurenčné obchodné reťazce sú vlastnené nemeckým retailovým fondom, ktoré ovláda rovnaká fyzická osoba. V tejto situácii sa potravinárom oveľa ťažšie hľadá manévrovací priestor pre tvorbu cenovej politiky.

Retail Value Stores chce zaplatiť len tri percentá dlhov. Nie je to málo?

Uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 3 % samozrejme nie je dostatočné a považujeme ho za minimálnu sumu. Iste, že každý veriteľ predpokladá čo najvyššie uspokojenie svojej pohľadávky, to isté platí aj pre spoločnosť Kofola, ktorá by tiež uvítala vyššie, aj dvojciferné číslo. Ale jedno sú možnosti a druhé to, či by sa taký reštrukturalizačný plán dal aj splniť. Veriteľský výbor mohol zamietnuť predložený reštrukturalizačný plán, ale v takom prípade by nemali možnosť vyjadriť sa k nemu aj ostatní veritelia. Ak by veriteľský výbor priamo zamietol návrh reštrukturalizačného plánu predložený dlžníkom, správca by bol povinný bezodkladne požiadať súd o vyhlásenie konkurzu.  Zmyslom reštrukturalizácie je, aby sa dosiahla pre veriteľov čo najvyššia mieru uspokojenia ich pohľadávok. Predpokladáme, že s ohľadom na jediné aktívum dlžníka a možné náklady vynaložené počas konkurzného konania bude uspokojenie v rámci reštrukturalizácie vyššie. Konečné rozhodnutie však urobí súd.

Štát na veriteľskej schôdzi zablokoval reštrukturalizáciu. Mohol tak urobiť, pretože mu súd priznal hlasovacie práva za vysoké pohľadávky, ktoré reštrukturalizačný správca neuznal. Vy ste šéfom veriteľského výboru a dozvedeli ste sa to až na schôdzi veriteľov. To je bežné?

Náš klient, ktorým je Kofola, sa to dozvedel na schvaľovacej schôdzi. Z procesného hľadiska nie je nič neštandardné na tom, ak sa o popretí či uznaní pohľadávok iných veriteľov prítomní veritelia dozvedia až na schôdzi veriteľov. Vzali sme túto skutočnosť na vedomie, náš názor na hlasovanie neovplyvnilo, koľko bude mať štát hlasov. Predpokladali sme však, že sa štát zdrží hlasovania, alebo bude hlasovať proti reštrukturalizácii, aj keď s týmto stanovisko nesúhlasíme. Vychádzame z toho, že dlžník v reštrukturalizačnom pláne stanovil sumu pohľadávok proti podstate s nákladmi počas konkurzného konania na výšku viac ako 2, 7 milióna eur.

Z čoho by sa také vysoké náklady uhradili, keď okrem pozemku v Žiline nemá prevádzkovateľ Carrefouru žiadny hodnotný majetok a aj na trojpercentné odškodnenie veriteľov vo výške 430-tisíc eur si plánuje požičať?

Jediné hodnotné aktívum je pozemok v Žiline. Aj z toho možno predpokladať, že v prípade konkurzu by uspokojenie veriteľov dosiahlo nižšiu hodnotu ako v prípade reštrukturalizácie. V rámci konkurzu prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu, uskutoční rozvrh z oddelenej podstaty, rozvrh zo všeobecnej podstaty a tiež zostaví zoznam pohľadávok proti podstate a tie by podľa nášho názoru, aj s odmenou správcu mohli predstavovať podstatnú časť, ktorá by mala dopad na percento uspokojenia veriteľov. Podľa informácií od zástupcu investora na veriteľskom výbore vybavenie, ktorým disponuje Retail Value Stores v predajniach je skôr v zápornej hodnote, lebo sú to 16-ročné technológie, ktoré nikto nekúpi a ešte sú s nimi spojené náklady na likvidáciu. Spoločnosť argumentovala potrebou investovania do zariadení, ktoré budú menej nákladné, energetickejšie a modernejšie a tiež tým, že rozmerná podlahová plocha predajní sa javí ako neefektívna. Podľa zástupcov Retail Value Stores pôvodné chladiarenské boxy sú tak rozmerné, že v nich mäsové produkty začali expirovať ešte skôr než sa predali.

Reštrukturalizačný plán neprešiel na prvýkrát ani veriteľským výborom, teda piatimi firmami, ktorých si zvolili stovky ďalších veriteľov. Prečo?

Prvú verziu tohto plánu sme vrátili na prepracovanie, nakoľko sme mali niekoľko otázok na bližšiu špecifikáciu nákladov financovania a tiež sme požadovali posúdenie právnych vzťahov dlžníka prostredníctvom dôkladného auditu. Záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka prepracovaný už na základe našich požiadaviek konkretizoval spôsob výpočtu jednotlivých súm predpokladaných nákladov. Diskusia bola aj o možnosti zvýšenia sumy trojpercentného uspokojenia. Nový vlastník Retail Value Stores však argumentoval tým, že spoločnosť nie je v takej ekonomickej kondícii, aby toto zvýšenie bolo reálne. Veriteľský výbor uvažoval aj nad prípadným speňažením práva dlžníka na používanie a prevádzkovanie značky Carrefour. Jozef Špirko uviedol, že tento postup by nebol na základe ustanovení franšízovej zmluvy možný. Veriteľský výbor mal len možnosť návrh reštrukturalizačného plánu schváliť alebo zamietnuť.

Znamená to, že prípadným konkurzom by značka Carrefour zmizla zo slovenského trhu?

Podľa vyjadrenia akcionárov by to znamenal koniec Carrefouru na Slovensku. Ale my sme pri rozhodovaní vo veriteľskom výbore vzali na zreteľ, aj tú skutočnosť, že Retail Value Stores zamestnáva približne 200 ľudí a chceli sme im dať istotu, že neprídu o svoje miesta. Šancu na ozdravenie spoločnosti vidíme ako reálnu.

Martin Manina (27)

Pracuje ako koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Michala Krnáča so zameraním na korporátne právo a ochranu priamych zahraničných investícií. Zastupuje spoločnosť Kofola a zameriava sa na právo nehnuteľností, cezhraničné fúzie a farmaceutické právo. Pôsobí ako interný doktorand na právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy. Viaceré odborné skúsenosti získal ako konzultant v Bruseli.

Nový investor síce zmenil prístup k dodávateľom, aj zmluvy s nimi, no nemá dôveru všetkých, ktorým v minulosti neplatil. Ozval sa zástupca spoločnosti Považské cukrovary, ktorý tvrdí, že by Retail Value Stores mala ísť do konkurzu, pretože neférovo postupovala voči partnerom.

Neviem hovoriť za iných veriteľov. Je právom každého veriteľa sa k tejto veci vyjadriť najmä spôsobom hlasovania. Podľa informácií od klienta, v súčasnosti Retail Value Stores ako prevádzkovateľ Carrefouru platí za dodávku tovaru vopred, ešte pred naskladnením.

Platba za tovar vopred však asi nie je dlhodobo udržateľná…

Predpokladám, že je to prechodné obdobie. Momentálne, ak spoločnosť Retail Value Stores uhrádza kúpne ceny tovarov vopred, veritelia nie sú v priamom ohrození, že by dochádzalo k navyšovaniu ich pohľadávok. Nový investor potrebuje získať dôveru dodávateľov. No myslíme si, že situácia v rámci tejto spoločnosti sa už mala riešiť rok – dva dozadu formou konkurzu, alebo reštrukturalizácie.

Štát tvrdí, že nemôže podporiť len 3-percentné odškodnenie, lebo by šlo o nepovolenú štátnu pomoc firme. Súhlasíte s tým, že nemôže postupovať inak?

Nechcem hovoriť za štát, viem sa vyjadriť iba za nášho klienta. Je to však otázka právneho názoru.  Za zmienku stojí skutočnosť, že rozhodovacou praxou Európskej komisie je slovenská legislatíva v niektorých oblastiach prekonaná. Napríklad rozhodnutím o štátnej pomoci v prípade Slovenská republika – Pomoc na reštrukturalizáciu podniku Compel Rail, na základe ktorého by schválenie reštrukturalizačného plánu v tomto znení nepredstavovalo štátnu pomoc. Treba však vziať do úvahy aj osobitné právne predpisy.

Získal by štát v prípade dlhov za Carrefour z konkurzu viac ako z reštrukturalizácie? Má iné postavenie ako ostatní veritelia?

Uspokojenie ponúkané v reštrukturalizácii je oproti hypotetickému uspokojeniu v konkurznom konaní aj s prihliadnutím na časovú hodnotu peňazí pravdepodobne rádovo lepšie. V prípade konkurzu by sa k plneniu veritelia dostali najskôr za 4 roky. Pri reštrukturalizácii to bude prakticky okamžite. Ďalším faktorom je zastavenie prevádzky a desiatky zamestnancov zapísaných na úradoch práce, čo znamená výdavok pre štátny rozpočet ako následný efekt konkurzného konania. Štát konajúci prostredníctvom ministerstva pôdohospodárstva bol zaradený v skupine číslo 1 medzi nezabezpečených veriteľov, teda jeho pohľadávky sa mali podľa reštrukturalizačného plánu po právoplatnom ukončení incidenčných konaní či v dôsledku dodatočného uznania popretej pohľadávky dlžníkom,  uspokojiť vo výške 3% zo zistenej sumy pohľadávky. Mal teda v časti uspokojovania rovnaké postavenie ako ostatní nezabezpečení veritelia – v rovnakom rozsahu a v rovnakom čase.

Správca reštrukturalizácie naznačil, že aj keď štát prehlasoval ostatných veriteľov v jednej skupine, tým, že aj v nej väčšina veriteľov hlasovala za a v ostatných skupinách plán prešiel, mala by ho sudkyňa odobriť. Mohli byť už skupiny na hlasovanie vyskladané tak, aby návrh prešiel?

Zákon dáva možnosť predkladateľovi reštrukturalizačného plánu, teda firme Retail Value Stores,  aby pohľadávky veriteľov s rovnakými ekonomickými záujmami, mohli byť zaradené podľa kritérií do samostatných skupín. Nás ako právnych zástupcov zaujíma skupina nezabezpečených veriteľov, v ktorej bola aj Kofola. Väčšina veriteľov v tejto skupine, čo do počtu, hlasovala za schválenie plánu. Čo sa však týka počtu priznaných hlasovacích práv, tak štát prehlasoval ostatných veriteľov. V ďalších dvoch skupinách návrh na schválenie reštrukturalizačného plánu prešiel. Existuje možnosť, že ak za prijatie plánu v niektorej zo skupín nehlasovala potrebná väčšina, predkladateľ plánu sa môže domáhať, aby súd prijatie reštrukturalizačného plánu nahradil svojim rozhodnutím. V tomto prípade sú na to splnené predpoklady, pričom o nahradení tohto súhlasu rozhoduje príslušný súd uznesením. Je bežná právna prax, že v odôvodnených prípadoch súd reštrukturalizáciu schvaľuje.

Mohol štát urobiť skôr niečo so svojimi dlhmi? Predsa len boli za roky dozadu. Aktívnejšie ich vymáhať či poslať firmu do konkurzu?

Štát má možnosť podať veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu tak, ako ktorýkoľvek iný veriteľ. Dôvody, prečo tak nespravil, nevieme odhadnúť. Faktom však je, že spoločnosť Retail Value Stores so značným počtom pokút nesúhlasila a podľa ich právneho názoru boli nezákonné. Boli podané žaloby v rámci správneho súdnictva, súdy o nich zatiaľ nerozhodli.

Do predajní Carrefour sa už naskladňuje tovar, nový investor verí tomu, že sa do nich vrátia aj spotrebitelia. Veríte tomu, do piatich predajní prídu milióny ľudí, ako si to firma načrtla v reštrukturalizačnom pláne?

Stratiť zákazníka je ľahké, vrátiť ho naspäť je oveľa zložitejšie. Zatiaľ je medzi zákazníkmi aj veriteľmi neistota. No verím, že sa situácia zlepší. Myslím, že Carrefour má dobré lokality a vie prilákať zákazníka. Musí však ponúkať kvalitný tovar, mať rozumné ceny a zaujímavú kombináciu akcií, ktorá pritiahne cieľové skupiny. Takýto výsledok Kofola očakáva.

Návrat asi 150 dodávateľov do Carrefouru stál do značnej miery na tom, že ich nový investor prilákal na výhodné podmienky a včasné platenie, no sám vravíte, že je to asi dočasné. Neobávate sa toho, že po odobrení reštrukturalizácie položí na stôl menej výhodné zmluvy? Alebo, že nebude platiť?

Výsledok zmluvných podmienok je vždy o obchodnej dohode. Samozrejme to riziko tu existuje. Kofola je optimistická v tom, že ak sa Retail Value Stores ozdraví, budú mať dodávatelia odbytový kanál pre svoje produkty.

Dodávateľom bude Retail Value Stores platiť len vtedy, ak sa do predajní vrátia húfy zákazníkov a budú kupovať tovar. Alebo – keď bude pán Špirko ochotný dlhší čas peniaze do firmy nalievať, aj keď bude ľudí chodiť málo a tržby budú slabé. Veríte tomu, že jeden z tých dvoch momentov nastane?

Podľa vyjadrenia pán Špirka nový vlastník ráta s tým, že spoločnosť budú finančne sanovať dostatočne dlhú dobu, kým sa vráti do čiernych čísiel. Aj tie peniaze budú z externých zdrojov. Kofola má záujem tú  stratu, ktorá jej vznikla, nahradiť  ďalšou spoluprácou s Retail Value Stores, a tak to plánujú asi všetci, ktorí obnovili spoluprácu.

Nemohol veriteľský výbor tlačiť na to, aby spoločnosť Retail Value Stores predala pozemok v Žiline a z toho navýšila odškodnenie veriteľov, aj keď s istým časovým odstupom? Pretože sa môže stať, že síce teraz nemá z čoho vyplatiť veriteľov, ale po schválení reštrukturalizácie pozemok výhodne predá a z toho už nedostanú veritelia nič.

Ako predseda veriteľského výboru som presadil, aby dlžník nemohol scudzovať akýkoľvek nehnuteľný majetok bez predchádzajúceho súhlasu veriteľského výboru. Je to v prospech veriteľov, nakoľko jediný reálne likvidný majetok spoločnosti je pozemok. Toto opatrenie sme prijali preto, aby sme sa vyhli situácii, že sa predá niečo za cenu, s ktorou by sme nesúhlasili. Podľa vyjadrenia reštrukturalizačného správcu, Retail Value Stores mala pôvodný zámer uspokojiť veriteľov z predaja pozemku. Z informácií, ktoré máme od dlžníka, by sa predaj pomerne zložito nastavoval, nakoľko pozemok nie je tak lukratívny, ako sa môže javiť. Retail Value Stores sa snažila pozemok predávať už asi 2 roky. Pragmatickejšie bolo zabezpečiť prostriedky z externých zdrojov. Dôležitá je však skutočnosť, že reštrukturalizačný plán je návrh dlžníka vo vzťahu k jeho veriteľom. Pokiaľ sa predkladateľ plánu rozhodol nezvoliť si cestu získania prostriedkov na plnenie plánu z varianty predaja pozemku, je to len jeho voľba.

Na trojpercentné odškodnenie sa ráta so 430-tisíc eurami. Keď je hodnota pozemku v státisícoch eur, pri jeho predaji mohli mať veritelia dvojnásobné odškodnenie, aj keď s neskorším vyplatením.

To je otázka skôr na prevádzkovateľa obchodného reťazca, než na právnych zástupcov veriteľa. Nechceme sa púšťať do hypotetických tvrdení. Podľa informácií, ktoré nám boli prezentované na veriteľskom výbore, má pozemok vysokú hladinu spodnej vody, ktorá znemožňuje budovať podzemné garáže bez výrazne navýšených investícií. Je na ňom návoz zeminy vo výške niekoľkých metrov, ktorá tam bola navezená počas výstavby OC Dubeň. Odvoz takéhoto odpadu je značná investícia. Tiež je pravdepodobné, že pokiaľ by mal byť pozemok využitý na občiansku vybavenosť, alebo obchodné priestory, tak by vznikla ďalšia investícia spočívajúca v potrebe vybudovania križovatky alebo kruhového objazdu. Opäť ďalšia vyvolaná investícia, ktorá znehodnocuje nehnuteľnosť. Je otázka na dlžníka, za akú trhovú cenu by sa mohol pozemok predať.  Predpokladám, že Retail Value Stores považovalo za prioritnú potrebu vysporiadať sa so záväzkami voči veriteľom v čo najkratšom čase, aby mohla byť záležitosť reštrukturalizácie čím skôr ukončená.

Firmy dlhodobo dodávali tovar, ktorý sa aj predával, ale nedostali zaň zaplatené, niekde peniaze miznúť museli. Veriteľský výbor okrem zákazu predaja majetku žiadal aj verejný prísľub, že sa urobí finančný a právny audit v spoločnosti smerom do minulosti.

Noví akcionári reflektovali na našu požiadavku a dali veriteľom verejný prísľub, že preskúmajú možné odporovateľné úkony dlžníka uskutočnené pred začatím samotnej reštrukturalizácie. V prípade ak budeme mať k dispozícii konkrétnu informáciu o tom, že my ako veritelia sme boli ukracovaní, využijeme všetky právne prostriedky, ktoré budeme mať k dispozícii.

Čo by to mohlo konkrétne byť?

Keďže sme taký audit nerobili, tak neviem konkrétne povedať, aké manažérske rozhodnutia sa tam prijímali. Ale za taký dlhý čas fungovania spoločnosti a pri tých ekonomických výsledkoch, aké dosiahla, máme dôvod sa domnievať, že niektoré tie rozhodnutia môžu byť sporné – na úkor súčasných veriteľov.

Rokovali ste s pánom Špirkom, zatiaľ tvrdil, že plánuje zachovať všetkých päť predajní. Môže sa stať, že časom z nich niektorú zatvorí – predá?

Podľa informácií, ktoré poskytol investor, sa má všetkých päť predajní postupne revitalizovať.

Netají sa tým, že chce stavať na domácich potravinách

Môže to predstavovať konkurenčnú výhodu. Ponukou domáce produkty pravdepodobne dokáže osloviť zákazníka. Do produktového portfólia Kofoly patrí takmer tridsať značiek – viaceré sladené nápoje a slovenské pramenité vody. Čím väčší podiel slovenských potravín v obchodných reťazcoch, tým viac sa podporí domáca produkcia.

Neobávate sa aj za desiatky veriteľov, ktorí už znovu dodávajú do Carrefouru, toho, že sa schváli reštrukturalizácia a potom sa s časťou z nich firma rozlúči, ale im zhorší podmienky v zmluvách?

Úlohou nás ako advokátskej kancelárie je, aby sme pripravili také zmluvy, ktoré nášmu klientovi zabezpečia výhodnú pozíciu. Doterajšie rokovania o podmienkach boli ústretové, v rokovaniach s prevádzkovateľom Carrefouru bol korektný dialóg. Oni ani nemohli prísť s inou politikou voči veriteľom. Na zmenu zmluvných podmienok s dodávateľmi sa vyžaduje vždy súhlas aj samotného dodávateľa, takže má možnosť voľby.

Keď plán pána Špirka nebude vychádzať, upozorníte na to?

Ak sa nenaplnia tie očakávania, ktoré máme, určite budeme jedni z prvých, kto na to bude upozorňovať. Ale dnes nie sme názoru, že by reštrukturalizácia nemala byť úspešná. Naopak, myslíme si, že Retail Value Stores má šancu sa ozdraviť a bude fungujúci odbytový kanál nielen pre Kofolu, ale aj pre ďalšie firmy.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Problémy Carrefouru

Rozhovory

Ekonomika

Teraz najčítanejšie