Denník N

Podnikateľ z Vranova píše premiérovi o tom, ako on postavil, čo mal, no peniaze z eurofondov nikdy nevidel

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Eurofondy sú minuté, mesto Vranov nové stojiská na odpad už 5 rokov využíva, ale ľuďom, ktorí to naozaj postavili, ostali len dlhy.

„Cítite absolútnu bezmocnosť. Nemáte sa na koho obrátiť, ostanete bez peňazí a všetci sa tvária, že vás chápu, ale nie je ten, kto by reálne povedal a rozhodol, že s tým podvodom treba konečne urobiť poriadok,“ hovorí vranovský podnikateľ Andrej Šust päť rokov po tom, čo pre mesto Vranov nad Topľou postavil v eurofondovej zákazke viac ako 100 stojísk na separovaný zber, za ktoré mu podľa jeho slov nikto nezaplatil.

Šust preto dokončené stavby nikomu neodovzdal, ale mesto Vranov nad Topľou ich aj tak užíva vďaka dokumentom, ktoré nezodpovedali skutočnému priebehu stavby.

Podnikateľ hovorí, že doteraz mu za stavby, na ktorých robil so svojimi subdodávateľmi a ktoré dokončil, nikto nezaplatil zhruba 440-tisíc eur.

Aj preto sa Šust ešte v júni tohto roka obrátil listom na premiéra Roberta Fica. V liste mu vysvetlil, že sa nevie domôcť svojich práv napriek krokom, ktoré už urobil, a požiadal ho preto o preverenie postupov štátnych orgánov.

Premiérovi píše, že sa ešte začiatkom roku 2015 obrátil na generálnu prokuratúru, no potom začal spis putovať z jedného úradu na ďalší. „Až po dlhotrvajúcom putovaní spisu po štátnych inštitúciách nám dal teraz konečne za pravdu Úrad špeciálnej prokuratúry,“ hovorí Šust.

Úrad špeciálnej prokuratúry zrušil v októbri 2016 pôvodné rozhodnutie vyšetrovateľa o odmietnutí veci. Nariadil mu, aby vo veci ďalej konal a rozhodol.

Prokurátor špeciálnej prokuratúry sa stotožnil so Šustovou argumentáciou, že v trestnom konaní neboli vypočutí viacerí dôležití svedkovia a zabezpečené dôležité listinné dôkazy.

„Vec je v štádiu po začatí trestného stíhania. Dozorujúci prokurátor má informácie o aktuálnom stave konania, do ktorého vstupuje aktuálnymi pokynmi. V zmysle týchto pokynov sú vykonávané prioritne početné výsluchy a prebieha zabezpečovanie listinných dôkazov, preto toto konanie nie je dosiaľ skončené,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Šust sa síce teší, že sa konečne začalo niečo diať, ale on osobne figuruje v tomto prípade len ako oznamovateľ. „Oni ma jednoducho vylúčili ako poškodeného a určili, že poškodeným je európske spoločenstvo a Slovenská republika a nie ja. Pritom si mesto užíva scudzené stavby a Euro-Building odovzdal to, čo dokonca v tom čase ani nestálo,“ hovorí Šust.

Stojisko na separovaný zber na vranovskom sídlsku Juh. Foto – TASR

Siedmy v poradí

Verejnú súťaž na eurofondovú zákazku „Intenzifikácia separovaného zberu“ vo Vranove nad Topľou vyhrala ešte v roku 2011 bratislavská firma Euro-Building. Tá však práce zadala ďalšiemu subdodávateľovi a tá následne ďalšiemu, až sa k nim ako siedma v poradí dostala Šustova firma Cedent Plus.

„To, že sme siedmi v poradí, som zistil až v priebehu stavby, keď sme nedostali zaplatené za faktúry,“ hovorí vranovský podnikateľ. „Zo sľúbenej odmeny 660-tisíc eur mi môj partner zaplatil len určitý nepatrný zlomok a dodal mi materiál a tovar formou zápočtov,“ hovorí vranovský podnikateľ.

Ministerstvo životného prostredia, ktoré eurofondy rozdeľovalo, uviedlo, že nič vtedy nezakazovalo vytvárať aj takú dlhú sieť subdodávateľov. „Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, s ktorou postupoval, nemohol mať vedomosť a zároveň nemohol ovplyvniť to, že samotné dielo, ktoré bolo nadobudnuté z nenávratného finančného príspevku, bude realizované subdodávateľom v šiestom rade.​“

Šust hovorí, že najväčší problém v celom prípade urobila firma Euro-Building, lebo nezaplatila svojim dodávateľom za práce a peniaze sa tak nedostali ani k Šustovej firme Cedent Plus. Peniaze na dokončenie stojísk si jeho firma potom požičala a dodnes ich spláca.

Prečo však Šust staval, keď preplácanie faktúr meškalo? „Vedel som, že ak stavby nedokončíme, nemáme nárok na úhradu faktúr a prípadné spôsobené škody by nás v budúcom súdnom spore mohli zaťažiť,“ vraví Šust.

Tvrdí, že stavebné dielo dokončil až v decembri 2012, no mesto ho oficiálne prevzalo od bratislavského Euro-Buildingu už v júli 2012. Opakuje, že mnohé stojiská vtedy nielenže neboli dokončené, ale mnohé z nich ani nestáli. „Takže ich bratislavská firma prirodzene nemohla mať ani reálne v držbe,“ hovorí Šust.

„Stavebný denník medzi mnou a mojím dodávateľom hovorí o reálnom čase výstavby, pričom stavebný denník medzi mestom a Euro-Buildingom nebol v tom čase dokonca ani ukončený. Ja som svojmu dodávateľovi dodnes nič neodovzdal,“ hovorí Šust. Vysvetľuje, že firma Icoma, ktorá bola v dodávateľskej štruktúre priamo nad jeho firmou, s ním podpísala zmluvu, že je vlastníkom stavieb až do úplného zaplatenia.

Euro-Building vo svojom stanovisku len uviedol, že s firmou Cedent Plus a ani so Šustom nie je a ani nikdy nebol v právnom vzťahu.

„Euro-Building sa preto nevie vyjadriť k okolnostiam, za ktorých Cedent Plus, s. r. o., realizoval stavebné práce. Spoločnosť Euro-Bulding môže uviesť len toľko, že jej snahou bolo a aj je postupovať vždy v súlade so zákonom, čo platilo aj pri realizácii zákazky Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, že Euro-Building zaplatila svojmu subdodávateľovi zmluvnú odmenu za realizáciu diela vo Vranove nad Topľou v celom rozsahu,“ uviedla firma v stanovisku, ktoré poskytla cez svojho právneho zástupcu.

Euro-Building ďalej uviedol, že Šustova firma Cedent Plus si svoje práva neuplatnila súdnou cestou napriek tomu, že opakovane verejne vyhlasuje, že nemá zaplatené za realizáciu stavebných prác vo Vranove nad Topľou, čo výrazne znižuje dôveryhodnosť jej tvrdení.

Šust tvrdí, že chceli dať žalobu aj na Euro-Building, ale vyhodnotili, že by neboli úspešní, lebo nemali s víťazom verejného obstarávania priamy zmluvný vzťah.

Šust tvrdí, že mesto Vranov celý čas vedelo, kto v skutočnosti stojiská stavia, a aj to, že nemá za to zaplatené. „Ale namiesto toho hrali počas celej výstavby mŕtveho chrobáka. Myslím si, že to bolo z dôvodu, že zmluva s ministerstvom životného prostredia im zakazovala akékoľvek subdodávky. Dobre vedeli, že nestíhajú zmluvný termín ukončenia výstavby, tak len trpezlivo čakali, pokiaľ stavby ukončíme, dokonca nás niekoľkokrát osobne žiadali, aby sme im to dokončili, že všetko určite bude v poriadku,“ tvrdí podnikateľ.

No stavby si už medzitým mali formálne prevziať od víťaza verejného obstarávania. „Potom nám po dokončení stavieb doručili jeden z originálov preberacích protokolov s termínom ukončenia a prevzatia prác z júla 2012, keď stavby nejestvovali,“ hovorí Šust.

„Mesto Vranov nad Topľou v rámci stavebnej časti projektu Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou malo uzavretý zmluvný vzťah s víťazom verejného obstarávania, a to so spoločnosťou Euro-Buiding, a. s. Od tejto spoločnosti mesto prevzalo ukončené, čiže dostavané stojiská, a zároveň s touto spoločnosťou má vyrovnané všetky vzájomné záväzky,“ hovorí Eva Fedorňáková z tlačového referátu mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

„Máme teraz pripravenú žalobu o určenie vlastníckeho práva k daným stavbám, ktoré sme neodovzdali,“ hovorí však vranovský podnikateľ.

V júli 2017 bol vo Vranove vyšetrovateľ NAKA, kde vypočul všetkých dodávateľov, ktorí na stavbe pracovali. „Jasne sme deklarovali, že stavby nemohli byť postavené, lebo nebol vyrobený betón či železné konštrukcie alebo zabudované betónové tvárnice či Lexan.“

Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že má o prípade vedomosť a orgánom činným v trestnom konaní poskytuje plnú súčinnosť. „Možnosť odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  poskytovateľom a s tým spojená povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v predmetnom prípade je podmienená okolnosťami výsledkov prebiehajúceho trestného konania,“ povedal hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

OLAF uviedol, že je o súvislostiach tohto prípadu informovaný zo strany príslušných inštitúcií. „OLAF EK viedol v danom prípade  administratívne vyšetrovanie.  OCKÚ OLAF vykonal kontrolu postupov Riadiaceho orgánu pri schvaľovaní žiadosti o platbu v rámci  daného projektu,“ doplnil úrad.

List premiérovi

Šust na prípad upozornil premiéra Fica ešte v roku 2013 transparentom, keď sa prišiel pozrieť do vranovského priemyselného parku. „Myslel som si, že keď premiéra upozorním na firmu Euro-Building, tak sa veci pohnú. Rozumiem tomu, že má veľa štátnických povinností, tak som čakal. Ale keďže sa nič nedialo, napísal som vo februári 2015 podnet na generálnu prokuratúru.“

Svoje podanie doplnil aj o ústnu výpoveď o tom, že je presvedčený, že bez politického krytia by sa takéto skutky nemohli páchať.

Druhýkrát sa na premiéra Fica obrátil v júni tohto roku. „Pán premiér, tento list je reakciou podvedeného občana – podnikateľa na vami prezentované nahlasovanie korupcie v našom štáte,“ napísal v liste Ficovi.

„V predmetnom prípade sa konkrétne jedná o vyšetrovanie nahláseného podvodu spoločnosti Euro-Building so zástupcami mesta Vranov nad Topľou, spáchaného na subdodávateľoch diela,“ napísal ďalej Ficovi.

Informuje ho aj o tom, že jeho firma nemala za práce na stavbách zaplatených 440-tisíc eur, hoci projekt riadne dokončila.

Koncom júna dostal odpoveď od riaditeľa protikorupčného odboru úradu vlády Petra Kovaříka, ktorý celú vec postúpil na inšpekciu ministerstva vnútra. Inšpekcia ju následne postúpila na generálnu prokuratúru.

„A sme tam, kde sme v roku 2015 začali,“ dodal Šust.

Stanovisko Euro-Buildingu:

EURO-BUILDING, a. s., nie je a ani nikdy nebola v právnom vzťahu so spoločnosťou CEDENT plus, s. r. o., ako ani s p. Šustom. EURO-BUILDING, a. s., sa preto nevie vyjadriť k okolnostiam, za ktorých CEDENT plus, s. r. o., realizovala stavebné práce. Spoločnosť EURO-BUILDING, a. s., môže uviesť len toľko, že jej snahou bolo a aj je postupovať vždy v súlade so zákonom, čo platilo aj pri realizácii zákazky Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, že EURO-BUILDING, a. s., zaplatila svojmu subdodávateľovi zmluvnú odmenu za realizáciu diela vo Vranove nad Topľou v celom rozsahu. Podľa vedomostí EURO-BUILDING, a. s., si pritom CEDENT plus, s. r. o. (napriek tomu, že opakovane verejne vyhlasuje, že nemá zaplatené za realizáciu stavebných prác vo Vranove nad Topľou), svoje práva neuplatnila súdnou cestou, čo samo osebe výrazne znižuje dôveryhodnosť jej tvrdení. Vyzývame vás preto, aby ste si pravdivosť akýchkoľvek tvrdení pána Šusta naozaj seriózne preverili. Máme totiž práve s vaším denníkom skúsenosť, že sa v prípade námietok nepravdivosti uverejnených výrokov snaží zbaviť svojej zodpovednosti s poukazom na to, že nejde o stanovisko redakcie, ale o vyjadrenia tretích osôb. Napriek tomu veríme, že váš denník už nebude informovať o spoločnosti EURO-BUILDING, a. s., nepravdivo a že sa tým vyhneme ďalším súdnym sporom. 

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Stavbári Euro-Building

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie