Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Téma: Pomoc ekonomike

Krátenie sumy minimálneho dôchodku poberateľom starobného dôchodku sa zruší, schválil to parlament. Súhlasil aj s tým, že sa predĺži podporné obdobie na čerpanie nemocenského a v apríli sa zvýši denný vymeriavací základ pandemického nemocenského.

Rezort práce prišiel s novelou zákona o sociálnom poistení pre zistenia Ústavného súdu SR. Ten začiatkom novembra 2020 upozornil, že krátenie nie je v súlade s ústavou.

Dôvodom zrušenia krátenia minimálnych dôchodkov starobných dôchodcov má byť podľa ministerstva práce postavenie sporiteľa starobných dôchodcov v systéme starobného dôchodkového sporeniam, ako aj zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s poberateľmi starobného a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku z dôchodkového poistenia (prvý pilier) pri posudzovaní celkového príjmu na účely určenia nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku.

Ako vysvetlil rezort, v právnej úprave, ktorou sa v roku 2015 zavádzal minimálny dôchodok, sa v súlade s jeho účelom – predchádzanie tomu, aby sa dôchodca ocitol v hmotnej núdzi – navrhovalo, aby priznanie nároku na minimálny dôchodok bolo poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podmienené tým, že poistencovi, ktorý je sporiteľom, musia byť vyplácané tie dôchodky, na výplatu ktorých splnil podmienky ustanovené zákonom v systéme starobného dôchodkového sporenia. Do úhrnu dôchodkových príjmov posudzovaného na nárok na zvýšenie starobného dôchodku na minimálny dôchodok sa mal zahrnúť akýkoľvek priamy dôchodkový príjem z druhého piliera.

Tento paragraf sa však zmenil tak, aby sa suma minimálneho dôchodku poberateľovi starobného dôchodku, ktorý bol sporiteľom, znížila, a to podľa rovnakých zásad, ako sa poistencovi sporiteľovi znižuje starobný dôchodok z prvého piliera za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

„Dôvodom zníženia starobného dôchodku sporiteľa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení je skutočnosť, že do základného fondu starobného poistenia sa neplatí plná sadzba poistného na starobné poistenie, pretože časť sa platí vo forme povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“ vysvetlil rezort.

Po novom sa podľa novely zákona do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku zahrnie aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z druhého piliera. Podľa rezortu to zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s poberateľmi starobného a invalidného dôchodku.

V rámci novely zákona sa navrhuje upraviť aj postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne po lehote splatnosti na spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu podľa návrhu a za podmienok uvedených v návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení.

Plénum schválilo aj pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z výborov. Vypustí sa inštitút dohody o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, keďže je podľa spoločnej správy výborov ustanovená iba na účel formálneho vzniku nároku na materské otca dieťaťa.

Zároveň sa predĺži podporné obdobie na čerpanie nemocenského v prípadoch, keď toto obdobie uplynulo počas krízovej situácie. Na predĺženie podporného obdobia musia byť splnené tri podmienky. Prvou je trvanie dočasnej PN ako základného predpokladu trvania nároku na nemocenské. Ďalšou podmienkou je, že podporné obdobie uplynulo v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou, ktorej trvanie sa predlžovalo z dôvodu krízovej situácie, teda z dôvodu sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti. Podmienkou je aj predpoklad, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Posledné dve podmienky by mal posudzovať posudkový lekár Sociálnej poisťovne.

Predĺženie poberania nemocenského by sa malo dotknúť v priemere 3400 poistencov mesačne v roku 2021 a v roku 2022 od januára do mája približne 1800 poistencov. Výdavky na vyplatenie nemocenského by tak mali predstavovať v tomto roku 8,6 milióna eur a v roku 2022 zasa 3,5 milióna eur.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca a exministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Poistencom sa tak umožní požiadať o opätovné posúdenie nároku na pandemické ošetrovné dvakrát ročne.

Na posilnenie motivácie dodržiavania karanténnych opatrení sa v apríli tohto roka bude výpadok príjmu kompenzovať zvýšením denného vymeriavacieho základu tzv. pandemického nemocenského, ale aj ošetrovného na 75 % denného vymeriavacieho základu, čo v zásade predstavuje 100 % čistej mzdy.

Vláda bude zároveň splnomocnená v prípade potreby vydávať nariadenia vlády, ktorými by na obdobie koronakrízy mohla dočasne upravovať výšku nemocenského a ošetrovného a podmienky nároku na výplatu nemocenského. Cieľom je pružne reagovať na zmeny vo vývoji pandémie. Krajniak predpokladá, že navrhovaná právna úprava celkovo zvýši výdavky základného fondu nemocenského poistenia v tomto roku na úrovni zhruba 14,8 milióna eur. (tasr)

Dajme postihnutým firmám dve miliardy, odmenia sa nám tým, že prežijú, odporúča šéf rozpočtovej rady

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Dajme postihnutým firmám dve miliardy, odmenia sa nám tým, že prežijú, odporúča šéf rozpočtovej rady Ján Tóth. Peniaze odporúča dať turizmu, gastru, kultúre či športu. „Čo sa týka priemyslu, tam sa, naopak, zdá, že takúto pomoc veľmi nepotrebuje,“ hovorí ekonóm.

Taxislužby, autoškoly, školiace strediská a pravidelná osobná a nákladná doprava môžu byť podporené schémou pomoci. Počíta s tým novela zákona, ktorú v zrýchlenom režime schválil parlament.

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec na tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“ ministerstvom. Schémy sa zameriavajú na podporu podnikov v odvetví cestnej dopravy, zabezpečiť sa má čiastočná kompenzácia pre jednotlivé subjekty.

O konkrétnych výzvach, podmienkach čerpania a výške pomoci ešte podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) bude rokovať vláda, respektíve koaličná rada. Základným parametrom schémy má byť podľa slov ministra to, že sa bude pomáhať za obdobie od marca 2020. Predbežne je pomoc nastavená do prvého, respektíve druhého kvartálu tohto roka.

Legislatívnou úpravou sa zároveň zabezpečí, aby lehota na trvanie vodičského kurzu počas krízovej situácie neplynula. V oblasti kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku sa zavedie možnosť absolvovania predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie v rozsahu 100 % formou tzv. e-learningu.

Počas krízovej situácie dochádzalo k viacerým žiadostiam zo strany dopravcov, ktorí prevádzkujú medzinárodné linky, o pozastavenie určitého spoja alebo spojov v medzinárodnej autobusovej doprave z dôvodu nízkeho vyťaženia alebo nezáujmu cestujúcich. Po novom tak bude možné medzinárodnú linku, respektíve linky pozastaviť a následne na žiadosť dopravcu opäť obnoviť. Návrhom zákona sa tiež predĺžia niektoré zákonné lehoty, ako pomoc pre podnikateľov počas krízy.

Plénum prijalo aj zmeny navrhnuté na výboroch. Upozornili, že pre autobusy kategórie M3 triedy II a III dňa 26. júla 2020 nadobudli platnosť nové technické požiadavky týkajúce sa horľavosti materiálov. Autobusy, ktoré neplnili technické požiadavky po tomto dátume, sa mohli predávať len na základe povolenia na dopredaj vozidiel, ktoré je platné do 26. júla tohto roka.

Predajcom na skladoch zostali nové autobusy, ktoré boli vyrobené ešte pred začiatkom pandémie. „V súčasnosti sa nové autobusy nepredávajú vôbec a ani nie je reálny predpoklad, že by ich predajcovia predali. Keďže tieto predaje boli reálne ovplyvnené súčasnou krízou, navrhuje sa, aby tieto povolenia o dopredaji vozidiel platili ešte o šesť mesiacov dlhšie,“ konštatuje sa v správe z výborov. (tasr)

Žiadosť o odklad daňového priznania budú môcť daňovníci posielať aj elektronicky e-mailom, schválili to dnes poslanci. Predĺži sa aj nulová sadzba DPH na respirátory FFP2 a FFP3 do 30. júna.

Poslanci odobrili aj zmeny z parlamentných výborov. Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania e-mailom tak bude pre všetky daňové subjekty, teda aj pre tie, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronickými prostriedkami.

Novela zákona tiež nastavuje dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 31. januára, až do vypredania zásob. Podľa platnej právnej úpravy je možné tieto cigarety predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca. Lehota dopredaja sa predĺži aj pre bezdymové tabakové výrobky do 30. júna 2021.

Novela tiež posúva úhrady odvodov z hazardných hier. Odvody splatné v období od účinnosti návrhu zákona do 31. augusta sa majú posunúť do konca decembra 2021.

Umožní sa aj použitie bežných výdavkov štátneho rozpočtu z predošlého roka, ktoré boli poskytnuté právnickej alebo fyzickej osobe ako bežný transfer po 31. júli rozpočtového roka 2020, do konca rozpočtového roka 2021. Netýka sa to miezd, platov či služobných príjmov. Použitie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z roku 2018 a 2019 bude možné až do konca roka 2022.

Problémy s pandémiou zasiahli aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytových domov a nebytových budov. Termín povinnosti predložiť ich ročné vyúčtovanie a správu o činnosti sa má preto posunúť z konca mája na koniec júla. Zaviesť sa má aj možnosť využitia elektronického hlasovania na schôdzach počas pandémie. (tasr)

Vláda bude v stredu podľa ministra dopravy Doležala rokovať o zvýšení pomoci pre segment gastra a cestovný ruch o 157 miliónov eur. O inej pomoci pre cestnú dopravu bude rozhodovať ešte aj koaličná rada, parlament už medzičasom diskutuje o návrhu zákona v zrýchlenom režime.

 • Schéma pre cestovný ruch a segment gastra funguje zatiaľ s objemom 100 miliónov eur, jej zvýšenie bolo požiadavkou strany Sme rodina pre zotrvanie vo vláde.
 • Parlament zatiaľ schválil v prvom čítaní zákon potrebný na spustenie schémy pre cestnú dopravu. Podľa Doležala sa bude ešte rokovať o konkrétnych výzvach, podmienkach čerpania aj výške pomoci. Pomoc by sa podľa neho mala vzťahovať na obdobie od marca 2020, teda od začiatku pandémie. (tasr, e)

Prevádzkovatelia kaderníctiev, manikúr a pedikúr sa chystajú od 15. apríla otvoriť prevádzky „za každých okolností“, budú vraj dodržiavať hygienické opatrenia, zákazníci musia mať negatívny test. Stanovisko asociácie služieb v odvetví skrášľovania zverejnili tvnoviny.sk.

Asociácia zdôrazňuje, že podnikatelia v tomto odvetví nemôžu poskytovať služby už niekoľko mesiacov a už rok musia fungovať v obmedzenom či žiadnom režime.

Rozhodnutie otvoriť prevádzky vysvetľuje prezidentka asociácie Karolína Volkov. „Ak s nami nikto nebude minimálne diskutovať, 15. apríla otvoríme svoje prevádzky. Otvoria tí, ktorí s tým súhlasia, nútiť nikoho nebudeme,“ uviedla.

Súhlasí aj kaderník Polat Elalmis. „Nevládzeme. Máme svoje rodiny, máme sny a nemáme z čoho žiť,“ vyhlásil.

Od dane sú oslobodené len príspevky z Prvej pomoci. Dotácie na nájmy a príspevky v cestovnom ruchu sa zdaňujú

Daňový úrad. Ilustračné foto - TASR
Daňový úrad. Ilustračné foto – TASR

Príspevky z Prvej pomoci sú oslobodené od daní, dotácie na nájomné alebo príspevky na cestovný ruch však nie, upozorňuje poradenská spoločnosť Accace. Prvá pomoc spadá pod ministerstvo práce, nájomné pod hospodárstvo a cestovný ruch pod dopravu.

Vinohradníci a vinári žiadajú o urýchlené riešenie situácie v ich odvetví, upozorňujú nielen na nedostatočnú covid podporu pre nich, ale aj na problémy pri vyplácaní doteraz jedinej výzvy z minuloročného leta.

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska sa s touto výzvou obracia na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Od vypuknutia pandémie bola vyhlásená iba jediná výzva na podporu s cieľom zmierniť negatívny dosah na výrobcov z poľnohospodárskeho sektora.

Výzva zo strany ministerstva bola vyhlásená až 24. augusta 2020, dátum podávania žiadostí a uzavretia výzvy bol 22. septembra 2020.

Vyhodnocovanie výzvy sa uskutočnilo tesne pred Vianocami a podarilo sa vyhodnotiť a poslať rozhodnutia len časti žiadateľov.

Cech žiada o zverejnenie kľúča, podľa ktorého boli títo žiadatelia vyhodnotení a ostatní nie. Veľkej časti žiadateľov totiž doteraz neprišli žiadne rozhodnutia, či už s kladným, alebo záporným stanoviskom. A žiadatelia s rozhodnutím z decembra do dnešného dňa nemajú vyplatenú túto mimoriadnu podporu.

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska taktiež upozorňuje na to, že v iných členských štátoch EÚ bola podpora žiadateľom vyplatená už v máji 2020 a vo viacerých krajinách EÚ sa realizuje už druhé a tretie kolo podpory. (tasr)

Ministerstvo investícií vypisuje zelenú výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu za 17 miliónov eur.  Peniaze sa môžu minúť napríklad na financovanie výsadby zelene, obnovu parkov či opatrenia na zníženie hluku.

Financovať z výzvy bude takisto možné aj budovanie prirodzených krajinných prvkov, zelené parky, vegetačné strechy, zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje, ale aj komunitné záhrady a zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu. Peniaze sú určené aj na ochladzovacie prvky, ako sú fontány, či na prístrešky a altánky.

Výzva podľa ministerky Veroniky Remišovej prichádza po radikálnom zjednodušení operačného programu. „Žiadatelia by mali vypisovať o 20 strán formulára menej,“ ilustrovala ministerka.
Do konca tohto roka má Slovensko z tohto programu vyčerpať 208 miliónov eur, vyčerpaná je polovica.

Remišová predstavila aj plán výziev na celý rok. Okrem výzvy na verejnú zeleň plánuje ministerstvo vypísať ešte ďalších šesť výziev. Na sociálno-edukačnú výzvu vyčlenilo 65,5 milióna eur, ktoré pôjdu na podporu sociálnych služieb a budovania materských či stredných odborných škôl, vypísať ju chcú v apríli.

Dopravnú výzvu plánuje rezort vypísať za 119,5 milióna eur – tieto peniaze pôjdu na budovanie a obnovu cestnej infraštruktúry, rozvoj verejnej osobnej dopravy a na budovanie cyklotrás.

Ďalšou plánovanou výzvou na tento rok je tzv. covidová výzva v hodnote 28 miliónov eur, ktorou sa majú podporiť organizácie zabezpečujúce záchrannú a dopravnú zdravotnú službu, a tieto peniaze majú slúžiť aj na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Z protikrízového balíčka REACT-EU na zvýšenie alokácie existujúcich programov v tomto programovom období takisto pôjde 59 miliónov eur na rozvoj verejnej a osobnej dopravy, budovanie cyklotrás a na vnútrobloky či na verejné priestranstvá.

Ďalšími 30 miliónmi eur chce ministerstvo z tohto európskeho balíka podporiť budovanie stredných odborných škôl a 40 miliónmi zase budovanie kapacít základných škôl. (tasr)

Pandemickú PN aj nárok na úrazový príplatok pre zdravotníkov presnejšie upravia. Rezort práce tak reagoval na problémy pri ich vyplácaní, na ktoré upozornili lekárske združenia.

Každý zdravotník, ktorý sa nakazí v práci, má okrem pandemickej PN nárok aj na tvz. úrazový príplatok. „Na základe žiadosti ministerstva zdravotníctva, ktoré sa tým zaoberá, sme pripravili pozmeňovací návrh spresňujúci znenie zákona o sociálnom poistení. Návrh bude predložený na tejto schôdzi parlamentu, predpokladaný termín je 30. marca. Jeho znenie odsúhlasili všetky štyri koaličné strany,“ uviedla hovorkyňa ministerstva práce Michaela Slivková Kirňaková.

Slovenskí zdravotníci majú čoraz väčší problém s tým, aby im po infikovaní v práci bola uznaná pandemická PN. Vo štvrtok o tom informoval predseda LOZ Peter Visolajský spolu s prezidentom Slovenskej lekárskej komory Marianom Kollárom.

Žiadajú, aby sa urýchlene odstránili všetky legislatívne prekážky na plné hradenie pandemickej PN. Vyzývajú vládu a NR SR, aby vypustili vystavovanie potvrdenia a povinnosť preukazovania sa toho, že sa zdravotník nakazil pri výkone svojho povolania.

Kollár poukázal aj na to, že bol schválený tzv. úrazový príplatok, ktorý sa po započítaní k pracovnej neschopnosti vo výške 55 percent vymeriavacieho základu môže posunúť k 100 percentám, čo sa však podľa jeho slov v praxi nenaplnilo. (tasr)

Nemecko predĺžilo do konca roka program pomoci v oblasti likvidity pre firmy, ktorých podnikanie zasiahla koronakríza. Najväčšia európska ekonomika v súčasnosti čelí vzmáhajúcej sa tretej vlne pandémie.

Vláda rozhodla aj o zvýšení hornej hranice pôžičiek v rámci núdzového programu na maximálne 1,8 milióna eur od 1. apríla, aby pomohla aj väčším firmám.

Nemecko spustilo špeciálny úverový program vlani v marci po vypuknutí pandémie. Predovšetkým malým a stredným firmám zatiaľ poskytlo pomoc vo forme likvidity vo výške 49 miliárd eur. (tasr)

Ekonomický newsfilter: Heger mal na stole prepočet, koľko by stáli tri týždne tvrdého lockdownu +

 • Teslu si môžete kúpiť za bitcoiny
 • Vakcíny pre Európu meškajú, Slovensko navyše zle objednáva
 • Pomoc za február dostanú podniky v apríli

Ministerstvá dopravy a financií pripravujú riešenia pre prípad, že klienti cestoviek neuplatnia voucher na dovolenku do konca augusta. Po 31. auguste totiž budú musieť cestovné kancelárie do 14 dní vrátiť peniaze za neuskutočnený zájazd.

„Spolupracujeme na viacerých alternatívach riešenia, konkrétny návrh teda zatiaľ nie je pripravený,“ priblížil hovorca ministerstva dopravy Ivan Rudolf.

Skonštatoval, že vrátenie peňazí za už uhradené zálohy klientov cestovných kancelárií rieši v rámci ochrany spotrebiteľa ministerstvo hospodárstva podľa zákona o zájazdoch. Kompenzácie ušlého zisku cestoviek z dôvodu obmedzenia podnikania na základe rozhodnutia vlády, ktorým sa zakazuje cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie, budú opäť súčasťou schémy pomoci.

Rezort dopravy predpokladá, že bude nutné v krátkom čase zvýšiť balík prostriedkov na tento účel. „Na to, aby sme mohli spustiť veľkú schému pomoci, potrebujeme schválenie Európskou komisiou a taktiež zvýšenie objemu peňazí o 100 miliónov eur. Výzvu vyhlásime ihneď po tom, ako sa splnia obe podmienky,“ dodal hovorca. (tasr)

Zamestnávatelia a SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, môžu do 30. apríla žiadať o príspevky za február z opatrení 1 a 3A/B. Príspevok je vo výške 100 % celkovej ceny práce, jeho maximálna výška na zamestnanca zostáva 1100 eur.

Podľa ministerstva práce Európska komisia schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti. Ten umožňuje navýšiť príspevky pre zamestnávateľov do 100 % celkovej ceny práce.  V rámci Prvej pomoci ++ štát zvýšil a predĺžil pomoc na ochranu pracovných miest do 30. júna.

Súčasní prijímatelia pomoci podľa rezortu práce nemusia podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok.

Príspevok 100 % celkovej ceny práce:

 • O príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach.
 • Platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur.
 • Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci +.
 • Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.
 • V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. decembra 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach, môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce tak ako doteraz.
 • O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. februáru 2021.
 • O príspevky sa môžu uchádzať aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2021.
 • Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca.

Opatrenia č. 2, 4A a 4B:

 • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky Prvej pomoci za február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B.
 • Záujemcovia môžu zasielať žiadosti a výkazy e-mailom na adresu úradu práce do 30. apríla 2021.

Odškodňovací zákon, na ktorom pracovalo ministerstvo hospodárstva, by bol riešením aj pre mestské dopravné podniky, hovorí štátny tajomník Ján Oravec (SaS). „Musí byť otázkou dní, aby sme tento zákon sfinalizovali a aby to vláda schválila,“ povedal.

Oravec takto reagoval na to, že zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach a Prešove vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Osobitnú schému dopravcom mali síce pripraviť rezorty dopravy i financií, no zatiaľ ešte schválená nie je.

Odškodňovací zákon by mal podnikateľom uhrádzať časť fixných nákladov, ktoré dosiaľ nepokrývala žiadna iná štátna pomoc.

Nielen Oravec, ale aj odstupujúci minister Richard Sulík dnes tiež zdôraznil, že odškodňovací zákon od ich ministerstva bol na vláde trikrát odmietnutý, aj keď vždy do neho doplnili pripomienky premiéra Igora Matoviča.

Oravec dodal, že ak jeho i Sulíkova strana SaS zostane súčasťou vládnej koalície, rýchle prijatie tohto zákona bude jednou z ich najvyšších priorít.

Firmy na zákon čakajú, lebo dotácia by išla na nepokryté fixné náklady, čo je vlastne strata podniku. Pointou je zaplatiť podnikom, ktoré prišli o viac ako 30 percent príjmov, časť ich straty s prihliadnutím na výšku inej pomoci, ktorú už konkrétna firma od štátu dostala.

Návrhy na pomoc dopravným podnikom sa nedostali na stôl koaličnej rady pre aktuálnu politickú situáciu, tvrdí ministerstvo dopravy a verí, že sa tak udeje dnes. Možný priestor vidí v rámci pripravovanej schémy pomoci pre cestnú dopravu.

Ministerstvo pritom zdôrazňuje, že nemá zákonnú a ani finančnú možnosť, ako koronakrízou zasiahnutým mestským dopravným podnikom pomôcť. Uvedomuje si však vážnosť situácie, a preto niekoľko týždňov hľadá spôsoby a možnosti, ako ju riešiť.

Ministerstvo tak reaguje na informáciu, že od zajtra zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach a Prešove vstupujú do štrajkovej pohotovosti.

V stredu má minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) rokovanie s Dopravným podnikom Bratislava, ktorý zastupuje mestské dopravné podniky, aby sa bližšie informoval o výpadkoch tržieb a rokoval s nimi o možnostiach riešenia ich situácie.

Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov vstupujú do štrajkovej pohotovosti, aby vyjadrili nesúhlas s tým, že štát doteraz finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie.

Štrajková pohotovosť sa cestujúcich MHD nemá dotknúť, má však byť viditeľná, a to napríklad označením na vozidlách.

Prevádzkovatelia MHD v mestách Bratislava, Košice, Prešov a Žilina vo februári upozornili, že situácia vo verejnej doprave je po januári kritická a bez pomoci od štátu môže prísť k rušeniu liniek a k prepúšťaniu.

Štát žiadajú, aby v plnom rozsahu finančne pomohol ich podnikom a kompenzoval výpadok príjmov spôsobený pandémiou.

Napríklad Dopravný podnik Bratislava eviduje pre koronakrízu výpadok tržieb na úrovni vyše 23 miliónov eur. To podľa dopravcu negatívne ovplyvňuje aj rozvoj MHD v hlavnom meste.

Ministerstvo dopravy v posledných týždňoch opakovane reagovalo, že nemôže pomôcť dopravným podnikom na Slovensku kompenzovať výpadok ich príjmov. (tasr)

Asociácia cestovných kancelárií očakáva od členov vlády riešenie pre klientov cestovných kancelárií. Dočasný zákaz dovoleniek v zahraničí rešpektuje, no navrhuje počas tohto obdobia pripraviť procesy na plné obnovenie cestovania v lete a doriešenie ochrany spotrebiteľov za vlani odložené zájazdy.

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) tvrdí, že v záujme minimalizovania strát z tohto rozhodnutia vlády a dosahov na podnikateľské subjekty je dôležité, aby sa zástupcovia asociácie zúčastnili na rokovaniach, kde sa rozhoduje o dramatickom zásahu do činnosti cestovných kancelárií.

Cestovky podľa prezidenta SACKA Romana Berkesa výrazne utlmili svoju činnosť v snahe posilniť úsilie kompetentných orgánov maximálne znížiť výskyt nového koronavírusu a zamedziť jeho import zo zahraničia.

Asociácia je zároveň presvedčená, že evidencia a kontrola pohybu osôb sa dá dosiahnuť jedine pri cestách organizovaných cestovnými kanceláriami, ktoré budú spolupracovať s úradmi verejného zdravotníctva a zabezpečia všetky nevyhnutné hygienické a protiepidemické opatrenia počas trvania cesty.

SACKA súčasne vyjadrila podporu vedeniu ministerstva dopravy a výstavby. To podľa Berkesa spolu s Ministerstvom financií SR finalizuje nevyriešené otázky týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, teda vyplatenie záloh za odložené nezrealizované zájazdy v roku 2020, splatné po 31. auguste 2021.

V najbližších dňoch SACKA z rezortu dopravy očakáva aj vyhlásenie výzvy na „veľkú schému“ pomoci subjektom cestovného ruchu, určenú na krytie časti strát cestovných kancelárií za rok 2020. (tasr, e)

Čo môže zbrzdiť Sulíkov odchod: znižovanie účtov za elektrinu, zužovanie byrokracie a prechod na vodík

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Čo sa môže zmeniť s odchodom Richarda Sulíka z ministerstva hospodárstva a prípadne SaS z vlády? Sulíkova strana nestihla presadiť druhé kilečko ani zásadu odbúravania starých regulácií pri zavádzaní nových. Rozbehnutá je snaha o vyrovnanie historického dlhu z podpory obnoviteľných zdrojov, ktorý môže mať vplyv na ceny elektriny.

Zamestnávatelia stále nemôžu požiadať o pomoc za február. Dodatok vraj uviazol v Bruseli

Ilustračné foto - TASR
Ilustračné foto – TASR

Zamestnávatelia naďalej nemôžu žiadať o Prvú pomoc pre zamestnancov za február, aj keď bývalý minister práce Milan Krajniak sľuboval zverejnenie od 15. marca. Pomoc potrebuje súhlas protimonopolného úradu a Európskej komisie, ministerstvo hovorí, že nepozná dôvody zdržania.

Parlament prerokuje v skrátenom konaní zákon pre 100-miliónovú schému pomoci dopravcom. V zrýchlenom režime bude schvaľovať aj predĺženie nulovej DPH na respirátory FFP2 a FFP3 do 30. júna a balík zdravotníckych noviel.

Čo zahŕňajú novely

 • schéme dopravy majú získať pomoc cestní dopravcovia či taxislužby. Okrem toho by sa v autoškolách mohol pri teórii zaviesť 100-percentný e-learning, zjednodušila by sa tiež možnosť pozastaviť a obnoviť medzinárodnú autobusovú linku.
 • Finančné opatrenia počítajú s predĺžením nulovej sadzby DPH na respirátory z konca apríla do konca júna. Okrem toho sa má predĺžiť lehota na dopredaj cigariet s nižšou sadzbou spotrebenej dane z 31. marca až do vypredania zásob. Posunú sa tiež odvody z hazardných hier. Žiadosti o odklad daňového priznania by sa dali posielať aj e-mailom.
 • Okrem toho spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia nebudú musieť predložiť ročné vyúčotovanie do konca mája, ale do konca júla, a na domových schôdzach by počas pandémie malo byť možné elektronické hlasovanie.
 • Zdravotnícky balík má umožniť odškodné pre príbuzných zdravotníkov, ktorí zomreli na covid-19 po nákaze v práci. Zodpovednosť za nežiadúce účinky neregistrovaných vakcín ako ruská Sputnik V by prevzal štát. (tasr, e)

Zhruba 1,18 miliardy eur odoslalo doteraz ministerstvo práce v rámci Prvej pomoci a jej schém na podporu udržania zamestnanosti, zverejnilo ministerstvo. Najviac sa využíva opatrenie 3B. (tasr)

Príspevky z Prvej pomoci: Podnikatelia budú musieť pre ne opravovať priznanie, ale na zdravotnom zaplatia menej

Ilustračné foto – Pixabay
Ilustračné foto – Pixabay

Podnikatelia budú pre príspevky zo schémy Prvej pomoci opravovať daňové priznanie. Podľa finančnej správy musí SZČO z daňových výdavkov vylúčiť výdavky hradené z príspevkov, teda aj sociálne a zdravotné odvody. Na zdravotných odvodoch však zaplatí menej.

Cigarety zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 31. januára 2021 bude možné ponúkať do vypredania zásob. Vláda to schválila v novele, ktorú ešte musí potvrdiť parlament. Podľa platnej úpravy mal byť predaj týchto cigariet možný len do 31. marca 2021.

Vláda mierne zjednodušila podávanie odkladu daňových priznaní, zmeny sa však netýkajú podnikateľov. Zamestnanec, ktorý mal príjmy z prenájmu, nemusí posielať oznam o odklade na papierovom formulári, môže ho poslať aj e-mailom.

Pre podnikateľov naďalej platí, že ak si chcú odložiť podanie priznania o maximálne 3 mesiace (6 mesiacov pri zahraničných príjmoch), musia finančnej správe poslať oznámenie cez svoju osobnú internetovú zónu na webe daniarov.

Mierne úpravy schválila vláda v novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením pandémie. Odobriť ju ešte musí parlament.

Vláda schválila odklad odvodov poistného za marec do 30. júna tohto roku. Týka sa zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 % a viac.

Navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.

Vláda schválila predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o ďalšie dva mesiace. Týka sa všetkých poistencov, ktorým podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, teda aj tých, ktorým sa už predlžovalo v roku 2020.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) navrhol ďalšie predĺženie preto, aby sa zmiernili negatívne vplyvy pretrvávajúcej mimoriadnej situácie na poistencov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Výdavky zo štátneho rozpočtu na toto opatrenie vyčíslil na takmer 68,7 milióna eur.

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať